آب

آب

#آب
🚿🚿🚿🚿🚿🚿🚿🚿🚿

طبیعت: طبع آب شیرین سرد وتر است و در تری چیزی به پای آن نمیرسد،لذا جهت تسکین تشنگی و التهاب معده و جگر بسیار نافع است.و گویند که سرد در دوم و تر در چهارم است.
آب مرطب بدن ،مفرح ارواح،مسکن التهاب ،کاهنده حدت حرارت معده و کبد گرم و شوینده اخلاط غلیظ لزج و ملین و رقیق کننده آنهاست.به شرطی که به وقت و در حد نیاز خورده شود.و گرنه باعث ضعف وسستی اعصاب ،معده ،احشا و کبد و تیرگی رنگ صورت ،فراموشی و کند ذهنی ،حواس پرتی و استسقاء می شود.
نوشیدن آب بعد از خوردن میوه های تر وتازه باعث تکان خوردن مواد خام غلیظ ،نفخ ،باد و قراقر شکم و در نهایت مداومت در اینکار باعث خارش می شود
آشامیدن آب سرد معتدل از موافقترین آبهاست .
آب مدبر:که در بیماری استسقا استفاده می شود .
روش تدبیر آب :جوشاندن ده رطل اآب باران با یک رطل سرکه بنحویکه یک سوم آن بماندسپس در کوزه متخلخل بریزند تا هر آنچه تراوش میشود استعمال شود.
تصفیه آب : تقطیر آب با استفاه از عبور مرحله مرحله آب از پارچه کرباس
استفاده از آهک خالص صاف، استفاده از تخم تمر هندی،استفاده از مقدار کمی سرکه و……
🗣🗣join us:👉👉👉

@makhzanoladviyah
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦

#انواع آب :

❄️آب سرد:
🚫از همه بدتر است .
❌هرچند گرم مزاجان قوی را موافق است و مقوی هاضمه و جاذبه و ماسکه و کبد داغ و تبهای گرم آنهاست اما در کل از بین برنده حرارت غریزی و تضعیف کننده اعصاب و قابض شکم و تضعیف حرکت اسپرم و مضر برای گرفتگی ها و سردرد سرد و ریه و سینه و گوارش ضعیف میباشد.
🚫باعث تحریک نزولات و سرفه و سردرد و بیماری تشنگی و سستی و بی حالی و رعشه و ورم و قولنج و ضعف قدرت جنسی و … است. 😱
🚫مداومت زیاد بر آن بسیار بد است.
👌مصلح آن مصطکی و عود است.
ادامه دارد…

@makhzanoladviyah

#انواع آب :
🚿🚿🚿🚿🚿🚿🚿🚿🚿🚿🚿

آب نیم گرم :
ملین طبع، فساد دهنده غذا ، باعث بیماری تشنگی ، بیماری طحال ، صعود بخارات به مغز ، مداومت بر آن از بین برنده معده است.
برای ورم حلق و سینه و صرع و تنقیه معده و تحریک دوای مسهل و کمک به دادن اسهال و استفراغ به بیمار و پختن بلغم رقیق و رفع تشنگی سوداوی و بلغم شور و مقدار خیلی کم آن ناشتا صبح پاک کننده معده است.

آب فاطر (آب جوشیده ولرم)
معتدل در سردی و گرمی ، موافق سینه و معده و گوارش ضعیف .
برای کسانیکه صرع و ورم حلق و سینه و خارش بدن دارند مفید است.

🗣🗣joinus:👉👉👉

@makhzanoladviyah

دسته بندی ها: مختلف

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.