آداب غذا خوردن

آداب غذا خوردن

۱- سنت است كه، صبحانه را بامداد بخورد و در ميان روز ديگر چيزى نخورد و بعد از نماز عشا، بار ديـگـر طـعـام (شام) بخـورد.
*در حـديـث مـعـتـبـری منقول است كه پسر برادر شهاب، به حضرت امام جعفر عليه السلام شـكـايـت كـرد از دردهـا و امـتلا و فساد معده. حضرت فرمود كه صبحانه و شام بخور و در ميان، ديـگـر چـيـزى مـخـور، زيـرا كـه خـداونـد عـالمـيـان در وصـف طـعـام اهـل بـهـشـت مـيفرمايد::《 لَهُمْ رِزْقُهُمْ فيها بُكْرَةً وَ عَشّيا 》
ترجمه اش اين است كه : مهيا است براى اهل بهشت، روزى ايشان در بهشت، در بامداد و پسين يا خفتن.
*در حـديـث مـعـتـبـر از حـضـرت امـيـرالمؤمنين عليه السلام منقول است كه طعام خوردن آخر روز پيغمبران، بعد از نماز عشا است، پس آنرا ترك مكنيد که تركش موجب خرابى بدن است.
*در حـديـث ديگر منقول است كه ترك طعام خوردن در شب، آدمی را پير ميكند و فرمود كه چون آدمـى پـير شد، بايد كه در شب پيش از خواب البته چيزى بخورد، كه بهتر خواب ميرود و دهانش خوشبو ميشود يا خلقش نيكو ميشود.
*از حضرت امام موسى عليه السلام منقول است كه، چيز خوردن شب را ترك مكنيد، اگر چه به پاره نان خشكى باشد، كه باعث قوت بدن و قوت جماع است .
۲- لقـمه را كوچك بردارد و خوب بجود.
۳- به روى مردم نگاه نكند.
۴- طعام بسيار گرم نخورد و در طعام گرم ندمد، بلكه بگذار تا سرد شود و بعد از آن بخورد.
*از حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام منقول است كه طعام را بگذاريد تا سرد شود، بدرستيكه طـعـامـى بـه نـزديك رسول خدا صلّى اللّه عليه وآله وسلّم آوردند، فرمود: بگذاريد تا سرد شود، كه خدا آتش را طعام ما نگردانيده و بركت در طعام سرد است .
* از حضرت رسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم منقول است كه نهى فرمود از دميدن در خوردنى و آشاميدنى .
۵- نان را با كارد نبرد.
۶- استخوان را پاك نكند ( خالی از گوشت نشود ).
*بـه سـنـد مـعـتبر منقول است كه حضرت على بن الحسين عليه السلام فرمود كه استخوان را پاك مـكـنيد، كه جنيان را در آن بهر هست و اگر پاك كنيد، ايشان از خانه شما چيزى را ميبرند كه بهتر از اين باشد.
۷- در حالت جنابت آب و غذا خـوردن مكروه ست.
۸- دست در پـيـش ديـگران دراز نكند.
*از حضرت رسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم منقول است كه هرگاه يكى از شما طعام خورد بايد كه از پيش خود بخورد.
۹- تا گرسنه نشود، غذا نخورد.
*از حـضـرت اميرالمؤ منين عليه السلام منقول است كه، كسى كه خواهد طعام او را ضرر نرساند، تـا گـرسـنـه نـشـود و معده پاك نشود، چيزى نخورد و چون خواهد بخورد بِسْمِ اللّهِ اَلرْحـْمـنِ اَلرْحـيـمِ بـگـويد و خوب بجود و دست از طعام وقتى بكشد، كه هنوز خواهش طعام داشته باشد.
* در حـديـث ديـگـر مـنـقـول اسـتـ كـه حـضـرت عـيـسـى عـليـه السـلام فـرمـود كـه اى بـنـى اسـرائيـل تـا گـرسـنـه نـشـويـد، چيزى مخوريد و هرگاه گرسنه شدید، بخوريد و سير مـخـوريـد، زيـرا كـه چـون سـيـر شديد، گردنهاى شما گنده ميشود و پهلوهاى شما فربه ميشود و پروردگار خود را فراموش ‍ ميكنيد.
۱۰- با سه انگشت غذا خوردن.
۱۱- سـنـت اسـت كـه بـا دسـت راست چيزى بخورد.
* در احـاديـث بـسيار وارد شده است كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى فرمود از خوردن و آشاميدن با دست چپ، مگر آنكه مجبور باشد و در دست راستش علتى باشد.
۱۲- بـر روى زمـيـن چـيـزى خـوردن سـنـت اسـت، دو زاو بنشيند و خوابيده چيزى نخورد، اما اگر بـدست چپ تكيه كند، باكى نيست و چهار زانو نشستن مكروه است.
*در حـديث ديگر منقول است كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم چون بر سر خوان مـى نـشـسـتـنـد از پـيـش خود طعام ميخوردند و به روشى كه در تشهد نماز مى نشستند، به همان روش، مى نشستند.
۱۳- در دست شستن پيش از طعام سنت است كه دست را با دستمال خشك نكنند.
۱۴- در حال راه رفتن نخورد.
در حـديـث مـعـتـبـر از حـضـرت امـام جـعـفـر صـادق عـليـه السـلام منقول است كه مخور چيزى در حالت راه رفتن، مگر آنكه مجبور باشى .
۱۵- شستن دستها قبل و بعد از غذا.
*در احـاديـث مـعـتـبره بسيار از حضرت اميرالمؤ منين و ائمه طاهرين صلوات اللّه عليهم اجمعين منقول است، كه هر كه خواهد، خير خانه اش بسيار شود، دست را پيش از طعام خوردن بشويد و فـرمـودنـد كـه دسـت شـسـتـن پـيـش از طـعـام و بـعـد از طـعـام فـقـر را زايـل مى كند و روزى را زياد ميكند و چرك را از جامه دور ميكند و چشم را جلا ميدهد و دردها را از بدن دور ميكند.
۱۶- شروع و پایان غذا با نمک طبیعی
*در حديث موثق منقول است كه حضرت رسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم به حضرت امـيـرالمـؤ مـنـيـن عـليـه السـلام فـرمـود كـه، يـا عـلى در اول طعام و آخر طعام، نمك بخور كه هر كه در طعام افتتاح واختتام به نمك كند، خداي تعالى، دفع كند از او، هفتاد نوع از انواع بلا را كه آسانتر آنها خوره باشد.
*در روايت ديگر، عافيت يابد از هفتاد و دو نوع از انواع بلا كه از جمله آنها ديوانگى و خـوره و پـيسى است و در روايت ديگر از درد گلو و از درد دندان و درد شكم و …
* در بعضى روايات معتبره، وارد شده است كه، ابتدا به سركه نيز خوب است و عقل را زياد ميكند.
*در روايـت ديـگـر از حـضـرت امـام جـعـفـر صـادق عـليـه السـلام منقول است كه ما ابتدا به نمك و ختم به سركه ميكنيم .
۱۷- گفتن بسم الله و الحمدلله
* در حـديـث مـعـتـبـر از حـضـرت ابـی عـبـداللّه صـلوات اللّه عـليـه مـنـقـول اسـت كـه چـون سفره را بگذارند بگو ” بـِسـْمِ اللّه ” و چون شروع كنى بـه خـوردن بـگـو ” بـِسْمِ اللّهِ عَلى اَوَّلهِ وَ آخِرِهْ ” و چون سفره را بردارند بگو ” اَلْحـَمـْدُلِلّهِ ” .

دسته بندی ها: مختلف

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.