آسم برونشيك

آسم برونشيك

📌📌📌📌
✨ آسم برونشيك
✨ بیمار خانم

معاینه‌ 🔴🔴
ناراحتى ريوى سخت، برونشيت، تنگ نفس، و نفخ ريوى با تشنجات عصبى داشت.😱😱
پس از بررسى و تحقيق آشكار شد كه بيمار مبتلا به ورم قولون مخاطى شكل است و مدفوع بواسطه تشنج بدانگونه كه بايد دفع نمى‏شود. بويژه كبد كه دچار ورم گرديده و اعصاب حساس آن قدرت عادى را نداشت.😰😰 طبيعت بيمار هم سرد بود و سوء مزاج ارثى داشت.

🍂🍂 درمان:🍂🍂

دستور دادم روزى دو استكان آب شلغم خام و دو استكان آب هويج خام و چند دانه انجير بخورد و ضمنا شربتى مركب از بنفشه ۴ ل، پر سياوشان ۴ ل، گل پنيرك ۴ ل، گل خطمى ۴ ل، گل گاوزبان ۴ ل، گل كدو ۴ ل، اصل السوس ۸ ل، ريشه خطمى ۸ ل، رازيانه ۴ ل، زيره سبز ۳ ل، زنيان ۴ ل، مخلصه ۳ ل، اكليل ۴ ل، خارخسك ۴ ل، سنبل الطيب ۸ ل، ريشه ايرسا ۸ ل، بسفايج ۶ ل، درونج عقربى ۳ ل، بابونه ۳ ل، بادرنجوبه ۳ ل، ترنجبين ۲۰ ل، گز علفى ۲۰ ل، گز خوانسار ۲۰ ل، تاجريزى ۸ ل، عناب سپستان ۵۰ دانه، شكر سفيد ۲۰ ل، كوكنار تيغ نزده ۴ دانه، اگير تركى ۴ ل، داده شده كه آنها را جوشانيده بصورت شربتى درآورده و روزى چهار تا پنج قاشق سوپخورى ميل نمايند.🌾🌾🌾

با مصرف اين داروها كم‏كم رفع تشنجات شد و لينت حاصل گرديد. مدفوع بمقدار بيشترى دفع مى‏شد.✳️✳️
به دستور بالا حب مصطكى و مقل ازرق نيز افزوده گرديد✳️.
بيمارى بتدريج تخفيف‏
يافت تا پس از چندى بكلى بهبود يافت.✅✅
نظير چنين بيماريهايى زياد داشتم كه همگى درمان گرديدند.
اين‏گونه بيماران چنانچه طبيعت گرم و حرارتى داشته باشند با استفاده از اطريفل گشنيزى و ملينات و جوشانده‏هاى مناسب و شيره خنك‏هاى موافق بهبودى كامل مى‏يابند.🌸🌸🌸

@shafayafteghan

دسته بندی ها: مختلف

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.