آلو بخارا

آلو بخارا

#آلو بخارا
🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋

میوه درختی است که بهترین نوع آن ،بستانی است که به فارسی شاه آلو می گویند و در کل مراد از آن ،آلوی زرد بخارایی است
مزاج آن به قول شیخ،سرد در اول درجه دوم و تر در آخر درجه دوم است ؛ برگ آن سرد در اول و خشک و با قوه قابضه است،خود آلو ملین شکم و مرخی (سست کننده مسامات معده جهت دفع بهتر فضولات)معده و کثیر الماء وقلیل الغذا ست.
ویژگی ها:نافع جهت تب حاده به همراه شکر ،نافع صداع صفراوی به علت جلوگیری از تبخیر بخارات به سمت مغز ،مسکن حدت و قی صفراوی ،تشنگی و مسهل صفرای رقیق است و دافع تهوع صفراوی است بخصوص آلوی ترش و می خوش.
آلو مناسب افراد با معده سرد نیست ولی برای افراد با معده گرم بسیار مفیدست
لذا آلو در سرد مزاجان باید به همراه عسل و ماءالعسل و…جهت تقویت معده استفاده شود . آلویی که هنوز در نضج شروع نکرده باشد بسیار مقوی معده حار است.
اگر آلو را در آب خیسانده آب آنرا بدون حرکت دادن آلو بنوشند (تا جرم آن وارد معده نشود) برای معده بسیارنافع است ،رب آلو هم خواص مشابه را دارد
آلوی شیرین مرخی و ملین است و باعث اسهال می شود قوت تلطیف و تقطیع ترش آن بیشتر است و شیخ می گوید که آلوی سیاه در اسهال صفرا وی شدیدتر است. ونیز آلوی تردر اسهال شدیدتر از خشک است.هرچه آلو خشکتر و کوچکتر باشد در اسهال کمتر می باشد و قابضتر است. گرم مزاجان را با خوردن آلو به مصلح نیازی نیست ولی سرد مزاجان به مصلحاتی همچون عسل ؛ ماءالعسل و گلقند شکری کهنه ،مصطکی کندر در پی خوردن آلو نیاز دارند.
افراط در خوردن آلوی ترش مولد ریاح ونفخ است
🔔🔔صمغ آلو در بعضی مراهم مبرده و نافع خارش و جرب است به سبب خروج صفرا .

گرمی صمغ آلو بیشتر از صمغ عربی است.و خشکی آن کمتر از آن ،ملطف ،مقطع ،مغری و مانع خروج مقعد می شود این صمغ مفید سرکه و درد ریه ،سینه ودافع سنگ مثانه و کلیه است .

🔔🔔غرغره و مضمضه جوشانده برگ و ریشه آن جهت منع نزولات مغزی و ورم لوزتین و زبان کوچک و تقویت لثه و و نوشیدن آن جهت دفع کرم معده نافع است.آلو مضر مغز است و مصلح آن عناب و گلقند و….است.

🗣🗣join us:👉👉👉

@makhzanoladviyah

دسته بندی ها: مختلف

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.