آهک

آهک

@makhzanoladviyah
#آهک

⏳آهک:اسم فارسی است وگچ نیز گویند.
به عربی◀️ نوره ،کلس،وجص.
⏳به یونانی ◀️اریطس،
به ترکی◀️کرج وبه هندی◀️چونه گویند.
⏳آن خاکستر اجرام (جرم های)حجریه (سنگی مخلوطی از آهک ،شن وریگ)وخزفیه وصدفیه🐚 وحلزونیه وپوست تخم مرغ⚪️است.
⏳در اینجا منظور از خاکستر آهک است از اجسام سوخته شده آنچه که رطوبتش با آتش از بین میرود اگر هنوز مشتعل باشد🔥به آن رماد(خاکستر)گویند واگر نباشد کلس(آهک )نامند

⏳بهترین آن است که از سنگ مرمر️باشدکه از سایرین نرمتر است واز صدف مروارید وپوست تخم مرغ ساخته شده باشد که اجزایش یکسان سوخته شده باشد وسفید وملایم باشد .
🔥🔥طریقه سوختن⬅️ در مقدار اندک :ریزه ریزه کرده در کوزه نهاده وبه گل حکمت(آنچه بر ظرف گلی طلاکنند)گرفته ودرتنور یک شبانه روز بگذارند پس بیرون آورند اگر خوب سفید نشده باشد بازاین عمل راتکرارکنند، اگر به مقدار زیاد خواهند به دستور خشت خام وظروف خام در کوره بسوزند .

🎲 طبع :آهک آب ندیده⏪گرم وخشک درچهارم است گویند گرم در آخر اول وخشک در آخر دوم.

♨️محرق بسیار سوزنده است و گویند✍️تا بیست روز قوی القوه وسوزنده پوست میباشد.وبعد از آن ضعیف میگردد .به آن آب میرسد💧از آن بخار دخانی(دود که از آتش بر آید)خارج میشود وبوی آن دفع میگردد که دو سه روز قوت احراق داردوبعد از آن محرق نمیباشد.

به قول شیخ📘آهک که به آن آب نرسد وآنکه آنرا آب برسد هر دومحرق هستند واگر با آب سرد کرده ودوروز باقی بماند سوزش آن از بین رفته بلکه فقط گرم کننده میشود.
⏳آهک مغسول (شسته شده)دارای حرارت وسردی وخشکی است به علت مجاورت آب واز بین رفتن اجزای سوزاننده آن وآن⏪خشک در آخر دوم است.

گویند✍️جمیع سنگها را اگر بسوزانند🔥تا آنکه آهک گردد که آن ازآتش حرارت ولطافت وگرمی وخشکی را کسب میکند وتاوقتی که آب به آن نرسد کیفیات ذکر شده آن قوی است واگر آب به آن برسد سرد کننده وبناچار حرارتش کم میشود واجزایش تحلیل میرود.
@makhzanoladviyah
💎اگر آهک را بعد از سرد کردن شسته نمایند حرارتش که به سوختن حاصل شده از بین میرود.
⏳آهک آب ندیده⏪دارای حرارت شدید ولطافت زیاد وسوزنده است.قطع کننده خون ❣️از بدن است اگر بر آن موضع نهند .از بین برنده مو میباشدخصوصاً اگر با زرنیخ باشد که قوی کننده فعل آن است.آهک آب دیده مجفف است ،و نیز قاطع خونریزی است.
💎✅آهک آب رسیده رااگر در روغن ها🍾 بجوشانند منضج میگردد .
✅واگر با پیه یا روغن زیتون مخلوط کنند منضج وملین ومدمل(التیام دهنده)میشود واگر باروغن زیتون 🍈بر آتش مخلوط سازند سوراخ دندان را پر کند✅کرم آنرا بکشد وسوراخ رابند سازد واز داخل شدن غذا در آن جلوگیری میکند تا وقتی که درآن باشد دندان درد نمیکند.

⏳اگر هم وزن آن اسرنج (سرب سوخته که آنرا سرخ میکنند ونمک بر آن کنند) وهمچنین صابون وبا قیمولیا ( حجرالرخام) آمیخته در حمام🛁 بعد از غسل به آن خضاب سازند موی راسیاه گرداند وخضاب نیکو شود. وبهتر است بعد از آن موضع خضاب را با روغن بنفشه وگلاب وتفاله معصفر(چیزی که به گل کاجیره آنرا رنگ کرده باشند)ویا تخم خربزه وآرد برنج یا گلاب بمالند

✅اگر آهک باعث سوختن اعضا شود وآبله وجوش بر آید با روغن گل وآرد عدس وسرکه وگلاب طلاسازند ویا توتیای(سنگ سرمه)مغسول وگل سرخ عوض سرکه وگلاب داخل کرده به عمل آورند و بهترین مصلح آن ⏪ختمی پخته شده وروغن بادام وروغن دیودار (سروهندی)است.

✅خواص آن :◀️اگر آهن صیقل کرده را⚒در آهک دفن کنند صیقل آن ازبین نمیرود حتی اگر پانصد سال هم بماند.
☢️آهک برای چشم👁مضر است اگر در چشم افتد فوری با آب تمیز بایدخوب شسته شود واگر در چشم سرخی باقی بماند روغن گل🍾 درچشم چکانند .۸
⏳اگر یک اوقیه (قریب ۷مثقال)آهک ودو درم زرنیخ را ساییده با آب گرم مخلوط سازند وطلا نمایند باعث زدودن موی میشود. وتکرار بر آن موی بدن وعانه را نازک میکند
✅وبرای رفع بد بویی🙊 آن مالیدن آب ته نشین شده گل کافشه وبرگ 🍃شفتالو ویا روغن یاسمین با سفیده تخم مرغ آمیخته رافع بد بویی بعد از استفاده از آن است.
💎اگر قبل از استفاده برای از بین بردن مو🛀به آن یک مثقال صبر مخلوط کنند بوی آنرا از بین می برد.وبعد از شستن نوره روغن بنفشه یا روغن گل بر پوست بمالند .
✅مالیدن روغن زیتونی که آهک در آن بجوشانند مانع نزلات ورافع سردی اعضا است.
✅ضماد آهک صدفی با زردچوبه وقند سیاه جهت التیام زخم های تازه مجرب است وحبس کننده خون آن.
✅تکمید(گرم کردن عضوی با یک ماده ای مثل نمک گرم روی عضو نهادن تا خون میل به بیرون کند) به آهک حلزون 🐌جهت تسکین دردها موثر است.

💎❄️💎❄️💎❄️💎❄️💎❄️💎
‼️⚠️‼️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع بوده و گرنه از لحاظ شرعی ناپسندیده است.
🗣🗣join us:👉👉👉
@makhzanoladviyah
@makhzanoladviyah
#آهک
❄️💎❄️💎❄️💎❄️💎❄️💎❄️💎
✅ضماد آهک مطلقا با آب زنجبیل تازه ونمک🍚محلل ورمهای سرد است.ونزول آب در اعضا .وخاکستر آهک خشک کننده بلالذع( بدون اذیت) است واز خاکستر چوب لطیف تر است.
گویند✍️آهک گوشت زائد زخم ها وجراحات را میخورد وآهک شسته شده به مرور اینکار رامیکند وحداقل آن هفت بار با روغن زرد آمیخته بمالند واز بهترین داروها جهت سوختگی با آتش است.و بسیار نافع است .
💠 طریقه شستن آن:آهک را در آب شیرین حل کرده اول با صافی کرپاس
صاف کنند وبگذارند ته نشین شود وتا هفت بار آب صاف شده را در آب دیگر بریزند واگر تا صد بار اینکار را بکنند در نهایت در اصلاح سوختگی با آتش نفع رساند ومرهمهای مورد منظور را به آن مخلوط کرده یا بعد از شستن یک جزء یا ده جزء روغن زرد آمیخته وبر سوختگی آتش بمالند وهمچنین مالیدنش بر دست وپای فرد دارای خارش زخم دار نافع است . وبعد از آن روغن گل وآب کرفس بمالند وپاشیدنش برجراحات باعث قطع خون و گوشت آوردن موضع میشود
✅نفوخ مکرر (ادویه خشک که دربینی دمند)آن وقرار دادن فتیله آغشته به سفیده تخم مرغ و آهک در بینی👃 خون دماغ را قطع میکند.
✅ضمادش مقوی اعضا وحبس کننده اسهال ومحلل ورم های بلغمی و مانع نزول آب در اعضا شده وجهت منع ادرار عرق(جاری شدن عرق💦)وزخم ها وجراحات نافع است .
✅آهک پوست تخم مرغ در بند آوردن خون جراحات قویتر است خصوصاً اگر با روغن خردل سفید پارچه ای را آغشته کرده وبر جراحات موضع فصد📌وختنه وامثال آن گذارند .
✅جهت خارش و جرب و رویانیدن گوشت زخم ها وشکستگی اعضا مجرب است.

✅فرزجه(شیاف)آن قاطع خون حیض است وهمچنین جاری شدن رطوبات از رحم وجریان منی(آب زن ومرد).
✅خوردن یک حبه تادوحبه آن با عسل چند روز جهت بند آمدن خون بواسیرح وجاری شدن منی (زن ومرد)نافع است.
💠آهک سفید (آهک صدفها)که آن قوتش بسیار زیاد است ومورابسرعت میزداید خصوصاً اگر با زرنیخ زرد به اندازه یک هشتم آن بسایند ومخلوط با آب کنند وبر بدن طلا نمایند وهمچنین آهک کف دریا وسنگ گچ .

✅نوشیدن آهک بسیارخورنده وکشنده است و باعث خشکی دهان👄وبثورات پوست ودهان ودرد معده وسخت شدن ادرار ودرد شکم واسهال خونی (به علت زخم امعا)وخروج آهک از راه بول وسردی اعضا وبوجود آمدن غشی👾وتنگی نفس میشود.
که علاجش⏪استفراغ کردن با آب گرم وبعد خوردن روغن🍶 وشیر تازه🍺وروغن بادام🍾 وگلاب وخوردن غذاهای چرب🍲از شوربای پرندگان چاق با روغن بادام است.
✅گویند مصلح آن روغن گل وبدل آن زرنیخ است.
وخوردن هر چیز پخته شده در آبی که آهک را مکرر در آن صاف کرده باشند کشنده است در زمانی اندک.
💢♨️💢♨️💢♨️💢♨️💢♨️💢♨️
‼️⚠️‼️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع بوده و گرنه از لحاظ شرعی ناپسندیده است.

🗣🗣join us:👉👉👉
@makhzanokadviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.