احادیث مربوط به دستگاه گوارش

احادیث مربوط به دستگاه گوارش

دستگاه گوارش

۱-امام صادق( ع):کبد قوسدار است تامعده
را سنگینی کند و به تمامی بر روی آن قرار گیرد و آن را بفشرد ودر نتیجه ،بخاری که در آن هست بیرون رود

۲-امام صادق خطاب به مفضل فرمودند :ای مفضل در همه اندام های بدن و در این حقیقت بیندیش که چگونه هر کدام از آنها برای هدفی سامان یافته اند :…. دهان برای خوردن ،معده برای هضم کردن ،جگر برای افشره ساختن ،گذرها برای برون شد پس مانده ها وروده ها برای انتقال آنها
بدان که در بدن انسان چهار نیرو وجود دارد :نیروی جذب کننده غذا که غذا را می پذیرد و به معده می رساند ،نیروی نگه دارنده که غذا را حبس میکند تا طبیعت ،اثر
خود را در آن بگذارد ،نیروی گوارش که غذا را می پروراند و افشره آن را بیرون می کشد ودر بدن می پراکند ،ونیروی دفع کننده که کنجاره پس مانده را پس از این که نیروی گوارش کننده ،نیاز خود را از آنها بر می گیرد ،از بدن بیرون می راند،

۳-امام کاظم( ع)سرشت آدم ،بر چهار چیز نهاده است ،یکی از آنها هواست که شخص ،جز بدان و به نسیم آن ،زنده نمی ماند و هر درد و عفوتتی را هم که در جسم است ،بیرون می راند. دیگری خاک است که ممکن است خشکی و حرارت را پديد آورد.. دیگری خوراک است که خون از آن پدید می آید. مگر نمی بینی غذا به معده در می آید و آنجا ،معده آن را می پرورد تا نرم و آن گاه ،ناب شود و طبیعت ،افشره آن را به عنوان خون میگیرد و سپس ،کنجاره به پایین بدن سرازیر می شود و چهارم ،آب است که بلغم را می سازد

۱-الخصال ص ۵۱۴،ح۳،علل الشرایع ،ص۱۰۰،ح۱،المناقب لابن شهر آشوب ،ج ۴،ص ۲۶۱،کلها عن الربیع صاحب المنصور ،
بحار الأنوار ،ج۶۱،ص۳۱۰،ح۱۷.

۲-بحار الأنوار ج۳،ص۶۷،و۶۸

۳-الکافی ،ج۸،ص۲۳۰،ح۲۹۷،عن ابن سنان ،بحار الأنوار ،ج ۶۱،ص۳۰۶،ح۱۲

پرهیز
۱-پیامبر :معده،خانه همه درد ها ست
پرهیز ،ریشه همه درمان ها
طب انبی ص۲،الخصال ص ۵۱۲،ح۳،علل الشرایع ص۹۹،ح۱
۲-امام صادق :معده ،خانه درد است و
پرهیز ،یگانه درمان. .
الخصال ص ۵۱۲،ح۳،علل الشرایع ص۹۹
پیامبر :سنگینی معده،ریشه هر بیماری است
کنز العمال ،ج ۱۰،ص۴،ح۲۸۰۷۵نقلا عن الدار قطنی فی العلل عن انس و ابن السنی و ابی نعیم فی الطب عن الامام علی و عن ابی سعید و عن الزهری ،بحار الأنوار ج۸۶،ص۳۰۶

امام علی :ای کمیل مبادا معده ات را از خوراک ،سنگین کنی. در آن ،جایی برای آب و جایی برای باد واگذار و هنگامی که هنوز به خوردن اشتها داری ،از غذا خوردن دست بکش ،که اگر چنین کنی ،غذا را گوارا خواهی یافت،چه تن درستی ،از کم خوردن و کم آشامیدن است.
تحت العقول ،ص۱۷۲،بشاره المصطفی ص۲۵،عن کمیل بن زیاد نحوه ،بحار الأنوار ،ج۶۶،ص۴۲۵،ح۴۱

امام رضا :هرکس میخواهد معده اش او را آزار ندهد ،میان غذا خوردن،آب ننوشد تا آن را به پايان برساند ،زیرا که هر کس چنین کند ،رطوبت در بدنش می نشیند و معده اش ضعیف میشود ورگ ها نمی توانید نیروی موجود در غذا را بگیرند ،چه اگر پی در پی آب به معده ریخته شود،معده،فراخ می گردد.

طب الامام رضا ص۳۵،بحار الأنوار ج۶،ص۳۲۳نحوه

پیامبر اکرم :آب را به آهستگی بمکید و آن را یکباره سر مکشید ،زيرا که از آن بیماری جگر بر می خیزد.

الکافی ،ج۶،ص۳۸۱،ح۱عن ابن القداح عن الامام الصادق مکارم الاخلاق ج۱،ص۳۴۱،ح۱۱۰۳،المحاسن ،ج۲،ص۴۰۲،ح۲۴۰۴عن ابن القداح و فیه یاخذ بدل یوجد الجعفریات ،ص۱۶۱،کلاهما عن الامام الصادق عن آباءه عنه داءم الاسلام ج۲،ص۱۳۰،ح۴۲۵،بحار الأنوار ج۶۶،ص۴۶۶،ح۲۳

امام صادق :از نوشیدن آب سرد و فقاع در حمام ،حذر کن چرا که معده را تباه میکند
کتاب من لا یحضره الفقيه ،ج۱ص۱۱۳،ح۲۳۲،الامالی للصدوق ،ص۴۲۵،ح۵۹۵کلاهما عن محمد بن حمران ،روضه الواعظین ،ص۳۳۶،بحار الأنوار ،ج۷۶،ص۷۰،ح۳

فقاع :نوع حلال آب جو ست( ماءالشعیر ).

امام هادی :گوشت نمک سود خشک شده ،بد گوشتی است ،زیرا در معده از هم باز میشود ،هر بیماری را بر می انگیزد ،هیچ سودی در بر ندارد،و تنها زیان میرساند.

الکافی ج۶،ص۳۱۴،ح۴عن محمد بن عیسی.

امام رضا :خوردن گوشت ناپخته ،در شکم ،کرم ایجاد میکند.

طب الرضا ص۲۸،بحار الأنوار ،ج۶۲،ص۳۲۱

امام رضا :تخم مرغ بسیار خوردن و مداومت بر آن ،بیماری سپرز می آورد و ایجاد کننده باد هایی در سر معده است.
طب الرضا ص۲۸،بحار الأنوار ،ج۶۲،ص۳۲۱٫

طب الائمه( ع):به نقل از حارث بن مغیره :از سنگینی که در قلبم احساس می کردم و از بد گواری و سوءهاضمه ای که داشتم ،نزد امام صادق اظهار ناراحتی کردم. فرمود:از این انار شیرین میل کن و آن را با پیه اش بخور ،چرا که معده را کاملا پاک میکند ،بد گواری را درمان می سازد ،غذا را هضم میکند ودر درون بدن،تسبیح می گوید
طب الائمه لابنی بسطام ،ص۱۳۴،بحار الأنوار ،ج ۶۶،ص۱۶۴،ح۴۹٫

پیامبر اکرم :در باره کسی که به بیماری بی اشتها یی گرفتار آمده بود – :بر شما باد خوردن تلبینه. آن را به وی[ جرعه جرعه ]بخورانید ،که سوگند به آن که جانم در دست اوست،شکم هر یک از شما را چونان میشود که کسی با آب ،چرک را از صورت خویش ،فرو بشوید

تلبینه :نوعی آش است که از سبوس ،شیر ،وعسل درست میشود.

مسند ابن حنبل ،ج۹،ص۳۵۹،ح۲۴۵۵۴،ج۱۰،ص۸۵،ح۲۶۱۰۹،المستدرک علی الصحیحین ،ج ۴،ص۲۲۸،ح۷۴۵۵،ص ۴۵۱،ح۸۲۴۵،السنن الکبری ،ج ۹،ص۵۸۱،ح۱۹۵۷۴کلها عن عاءشه نحوه،کنزالعمال ،ج۱۰،ص۳۷،ح۲۸۲۴۵٫
الکافی –
به نقل از عمران :امام صادق شکم درد داشت. فرمود برای او برنج بپزید و بر آن ،سماق بیفزایند.. آنگاه ،آن را خورد و بهبود یافت.

الکافی ج ۶،ص۳۴۲،ح۷عن حمران ،بحار الأنوار ،ج۶۲،ص۱۷۸،ح۱۶

امام کاظم :داروی امیر المومنین آویشن بود. او میفرمود:آویشن برای معده ،پرزی همانند پارچه ها ی مخمل می شود
الکافی ،ج۶،ص۳۷۵،ح۱،المحاسن ،ج۲،ص۴۲۶،ح۲۴۹۳کلاهما عن زیاد اقندی ،بحار الأنوار ج۶۶،ص۲۴۴،ح۲

به نقل از ابو سعید خدری :مردی نزد پیامبر خدا آمدو گفت :برادرم به اسهال مبتلا شده است. پیامبر فرمود به او عسل بنوشان وی به او عسل نوشاند و دیگر بار نزد پیامبر خدا آمد و گفت به وی خوراندم ،اما اسهال وی افزود. او سه بار مراجعه کرد و همین را گفت و پیامبر خدا نیز سخن پیشین را به او فرمود. برای چهارمین بار،به حضور رسید و پیامبر خدا فرمود :به او عسل بنوشان گفت :به خوراندم ،اما فقط بر اسهالش افزوده است. پیامبر فرمودند :سخن خدایت را باور بدار وشکم برادر خویش را باور مقدار. پس مرد بار دیگر به او عسل خورانید واو نیز بهبود یافت.

صحیح مسلم ج ۴،ص۱۷۳۶،ح۹۱،صحیح البخاری ج۵،ص۲۱۵۲،ح۵۳۶۰،سنن الترمذی ،ج۴ص۴۰۹،ح۲۰۸۲کلاهمانحوه،مسند ابن حنبل ،ج۴ص۱۸۳،ح۱۱۸۷۱،کنز اعمال ،ج۱۰،ص۲۱،ح ۲۸۱۷۰،بحار الأنوار ج۶۶،ص۲۹۵،ح۲۰

امام علی :مردی نزد پیامبر خدا از دردی که در درون خویش داشت ،اظهار ناراحتی کرد. پیامبر فرمود :شربتی از عسل بردار و سه یا پنج یا هفت دانه شونیز در آن بینداز و ینوش تا به اذن خدا بهبود یابی او این کار را انجام داد و بهبود یافت.

دعاءم الاسلام ،ج۲،ص۱۳۵،ح۴۷۶عن الامام الصادق عن آباءه بحار الأنوار ،ج۶۲،ص۷۲،ح۲۸٫

طب الائمه :به نقل از محمد بن ایراهیم جعفی :مردی از شکم دردی که چیزی نمانده بود باعث مرگش شود،به نزد علی بن موسی الرضا نالید و از ایشان خواست برای او در پیشگاه خداوند دعا کند ،چرا که دارو و درمان های فراوانی که به وی داده اند ،اورا به ستوه آورده است و نه فقط او را سودی نرساند،بلکه بر شدت درد او نیز افزوده است.
امام لبخند زد و فرمود :نیک بخت مردا! دعای ما به درگاه خدا ،جای خود دارد و من از خداوند می‌خواهم به مدد و نیروی خود،درد تورا بکاهد ،اما چون درد بر تو غلبه کرد واز آن به خود پیچیدی ،گردویی بردار و بر آتش بگیر تا هنگامی که بدانی آنچه در درون آن هست کباب شده و آتش ،رنگ پوست آن را نیز دیگرگون کرده باشد. در این هنگام ،آن را بخور که در دم ،درد را آرام میکند
او میگوید به خدا سوگند تنها یک بار این کار را انجام دادم و به اذن خدا ،آن شکم درد من آرام شد.

طب الائمه لابنی بسطام ص۱۰۱،بحار الأنوار ج۶۲،ص۱۷۶،ح۱۲

به نقل از محمد بن مروان :نزد امام صادق بودم ایشان شکم درد( اسهال )سختی داشت. شامگاهان ،در حالی که بسیار بر حال ایشان نگران بودم ،از نزد وی رفتم. فردا روز ،نزد ایشان باز گشتم و دیدم دردی که داشته ،فرو نشسته است. گفتم فدایت شوم! شامگاه دیروز که از تو جدا شدم،آن چنان بیمار بودی؟! فرمود:گفتم قدر ی برنج آوردند ،شستند ،خشک کردند و آسیاب کردند. سپس از آن ،دارویی ساختم و شکمم ،بند آمد

المحاسن ،ج۲،ص۳۰۴،ح۲۰۱۲،بحار الأنوار ج۶۲،ص۱۷۲،ح۲وراجع :الکافی ،ج۶،ص۳۴۱،ح۱

امام صادق( ع):سخت بیمار شدم و در این بیماری به شکم درد گرفتار آمدم و تنم تحلیل رفت. گفتم که قدری برنج در آب جوشاندند و از آن آتشی ساخته شد و من،از آن استفاده میکردم پس نیروی تنم به من بازگشت

المحاسن ج۲،ص۳۰۴،ح۲۰۱۱عن هشام بن سالم ،بحار الأنوار ،ج ۶۲،ص۱۷۴،ح۵وراجع :السراءر
ج۳،ص۱۴۰

امام صادق :به کسی که شکم درد دارد ،نان برنج بدهید،چرا که هیچ چیز ،سودمند تر از آن به شکم چنین بیماری در نیامده است. آن ،معده را پاک میکند ودرد را به کلی از بدن بیرون میکشد.

الکافی ،ج ۶ص۳۰۵،ح۲،بحار الأنوار ج۶۶،ص۲۷۴،ح۲٫

الکافی به نقل از عبد الرحمان بن کثیر :در مدینه بیمار شدم و به اسهال ،گرفتار آمدم. امام صادق ،برایم آرد گاورس نسخه کرد و مرا فرمود که آرد گاورس بگیرم و با آب زیره بخورم. این کار را کردم و اسهالم متوقف شد و بهبود یافتم.

الکافی ج ۶،ص۳۴۵،ح۲،مکارم الاخلاق ج۱،ص۴۲۰،ح۱۴۲۴نحوه،بحار الأنوار ،ج۶۶،ص۲۸۱،ح۲۵

پیامبر اکرم :درمان اسهال شما در شیر شتر…. است

المصنف لعبد الرزاق ج۹،ص۲۵۹،ح۱۷۱۳۵،کنز العمال ،ج۱۰،ص۳۱،ح۲۸۲۱۹

پیامبر خدا :در شیر شتر ،شفای اسهال است.
مسند ابن حنبل ج۱،ص۶۲۹،ح۲۶۷۷،المعجم الکبیر ،ج۲،ج۱۲،ص۱۸۴،ح۱۲۹۸۶کلاهماعن ابن عباس ،کنز العمال ،ج۱۰ص۴۶،ح۲۸۲۸۶

تقویت معده
امام علی :سیب بخورید ،که معده را می پالاید.
الکافی ج ۶،ص۳۵۷،ح۱۱عن مسمع بن عبد الملک عن کالامام الصادق

امام صادق :سیب پالاینده و خوش بو کننده معده است
الکافی ج ۶،ص۳۵۵،ح۱،المحاسن ،ج۲،ص۳۷۰،ح۲۲۹۵کلاهما عن اسماعیل بن جابر و ح ۲۲۹۴ عن الحسن بن راشد عن الامام الصادق ،

امام علی :انار را با پیه آن بخورید ،چرا که معده را پاک می کند.
الخصال ص۶۳۶،ح۱۰،عن ابی بصیر و محمد بن مسلم عن الامام الصادق عن آباءه عیون الاخبار الرضا ،ج۲،ص۴۳،ح۱۵۰،عن احمد بن عامر الماءِ عن الامام الرضا عن آباءه ،تحف العقول ،ص۱۲۴ کلا هما عن الامام علی ،بحار الأنوار ج۶۶،ص۱۵۴،ح۱

امام صادق :انار ملس را با پیه آن بخورید ،چرا که معده را پاک می کند
الکافی ج ۶،ص۳۵۴،ح۱۳عن ابن القداح ،المحاسن ج۲،ص۳۵۶،ح۲۲۳۵عن ابن القداح عن الامام الصادق عن الامام علی ،بحار الأنوار ج۶۶،ص۱۶۰،ح۳۰

امام صادق :گلابی معده را می پالاید و تقویت می کند و با به ،همگون است. خوردنش روی غذا سودمند تر است تا چاشت نا خورده. هر کس هم که احساس سنگینی می کند ،از آن بر روی غذا بخورد.
الکافی ،ج۶،ص۳۵۸،ح۲،مکارم الاخلاق ج۱،ص۳۷۹،ح۱۲۶۶وفیه الی والسفرجل ،بحار الأنوار ،ج۶۶،ص۱۷۷،ح۳۷

امام صادق :بر تو باد خوردن به شیرین با دانه هایش ،چرا که قلب ضعیف را تقویت می کند ،معده را پاک می سازد.
طب الائمه لابنی بسطام ،ص۱۳۶،بحار الأنوار ج۶۶،ص۱۷۶،ح ۳۶٫

امام صادق :به معده را گشایش میدهد ،دل را استحکام می بخشد ،و خداوند ،هیچ پیامبری را بر نینگیخته ،مگر آن که به نیز خورده است.
المحاسن ،ج۲ص۳۶۷،ح۲۲۸۳عن اسحاق بن مطهر ،بحار الأنوار ج۶۶،ص۱۷۱،ح۲۰

امام صادق :باقلا را با پوستش بخورید چرا که معده را پاک میکند.
الکافی ج ۶،ص۳۴۴،ح۳،المحاسن ج۲ص۳۰۹،ح ۲۰۲۹کلاهما عن صالح بن عقبه،مکارم الاخلاق ،ج۱ص۳۹۷،ح۱۳۴۷عن امام الرضا ،بحار الأنوار ج۶۶،ص۲۶۶،ح۴

امام صادق :حزا به همراه آب سرد ،برای معده سودمند است.

المحاسن ج ۲ص۳۲۳،ح۲۰۹۰،بحار الأنوار ج۶۶،ص۲۴۲،ح۱وراجع :الکافی ج۸،ص۱۹۱
حزا :گیاهی است شبیه کرفس در فارسی به آن دینارویه می گویند .
گردآورنده احادیث:فخریان

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.