اذخر (کاه مکی)

اذخر (کاه مکی)

⚪️🌱⚪️🌱⚪️🌱⚪️🌱⚪️🌱

🌱 #اذخر : (کاه مکی) (قسمت اول)
اذخر (#کاه_مکه)
@makhzanoladviyah
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

✨به کسر همزه وسکون ذال معجمه وکسر خای معجمه وسکون رای مهمله . اسم یونانی است و گویند تازی نیز آنرا
🌱به یونانی : افزیدس وثیقوس وسجیلس وطوفلس وسجوسن
🌱وبه سریانی : سجس وسجیس وبعضی وطوسطس به رومی
🌱 وسجیس به یونانی
🌱وبه عربی : #بتن مکه و کورایعرو #طیب الغریب و #خلال مامون به جهت آنکه مامون رشید بدان خلال میکرد.
🌱وبه فارسی : #کاه_مکی و #علف گورخر و #گور گیاه و #کرته دشتی و #مورد اسفرم نیز گویند
🌱وبه هندی : مرچیا گنده و #گند هیل وراج هنس وکند هراج وروپ بشن و کند هیس وکنتول وسوندهی وروس وسوربا گویند وآن از گیاهان خشک معروفه است .
✨ گیاه آن با شاخه های بسیار و باریک از یک دسته و ریشه آن کلفت مدفون در زیر زمین وبرگ آن ریزه تر از کولان ( گیاهی که از آن حصیر میسازند ) و از آن درحجم وقد کوچکتر و مایل به سرخی وزردی وتندبو .
✨ساییده آن را با ریشه آن به اصطلاح اهل مکه #غسول ( خطمی یا اشنان ) نامند وبا آن دست می شویند. ✨شکوفه آن بسیار وانبوه وسفید وبا عطریت وتندطعم وسوزنده ی زبان و درمواضع گرم وگودال آب وزمین سنگریزه می روید وبسیار در هند وسواحل آفریقا یافته میشود وبهترین آن عربی و بعد هندی است وردی ترین آن بابلی که آن را به یونانی طرسیطس گویند .
🌱وگیلانی گوید : که آنچه درحجاز روید خوشبوتر وبهترازغیرآن است وگویند بعد حجازی مصری و بابلی است وردی تر آن است که به دیار دیگر یافته میشود.
🌱وشیخ گوید :نوعی ازآن اعرابی خوشبو است ومعروف وبه کاربرند درطب جهت آنکه زیاد استفاده میشود ومشهورتر است و قسمتی ازآن شاخ وبرگ است واز آن استفاده کمتر میکنند وقسمتی ازاین باریکتر است وآن خوشبوترو سختتر و قسمتی غلیظ و آن نرم تر وبی بو است .
🌱ودیسیقوریدوس گفته : که #اذخر دونوع است یکی آنکه تخم ندارد ،دوم آنکه میوه سیاه دارد
🌱وصاحب مخزن می نویسد که صنف دوم آن #اذخر شاخه ای است وآن گیاهی است که از ریشه آن درهند خانه تابستانی میسازند و مشهور به #خاشاک است وگیاه آن در شکل شبیه به #اذخر بیابانی است ولیکن گیاه آن خوشبو نیست مانند #اذخر بیابانی وخشن است وریشه آن خوشبو وباریک وبسیار دراز نزدیک به چند متر وبه فارسی #بیخ والا نامند .
join us:👇👇👇
@makhzanoladviyah
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾
‼️⚠️‼️
هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال مجاز بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسند است.‼️

#اذخر (قسمت دوم)
@makhzanoladviyah
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

🌱 گیلانی می نویسد که #کاه #اذخر محلی میباشد و آن شبیه #کولان ( گیاهی که ازآن #حصیر میسازند ) است واما #اذخر بیابانی گویند که ضعیف میباشد وتخم آن سست کننده .

🌱و شیخ گوید : که در بوته ی آن قوت سردی است و سدید کازرونی در شرح قانون می نویسد که شیخ الرئیس تعجب کرده از مزاج او #حار باشد ودر حالی که صنفی دیگر ازآن #بارد باشد که نشود آمیخته کرد با چیز سرد وهمچنین گفته که این همه منافع که در اذخر نوشته اند برای اذخر عربی است زیرا ، اذخر اجامی نوع دیگر اذخر نیست ومعلوم شده که چیز دیگری است .
🌱وگیلانی میگوید :از اذخراجامی حصیر میسازند وکه به آن درزبان عربی اذخر نمی گویند ولیکن دریونان آن را اذخر مینامند
🌱عبدالطیف گفته که رازی اشتباه کرده است وکسی که تقلید کرده هم اشتباه کرده قسمت استفاده شده در #اذخر عربی مکی ریشه و شکوفه آن است که خوشبو با گل های زیاد وشاخه های باریک وسرخ رنگ سفید و گیاه وبرگهای آن بسیاربلند وخشک وخشن نباشد بلکه نرم وانبوه وکوتاه بود وهنگام خشک شدن سفید شود
🌱وشیخ می نویسد شکوفه آن مایل به سرخی وچون شکافته شود بنفش گردد و ساق آن باریک وچون نرم کنند وبه دست بمالند خوشبویی اوشبیه به گل سرخ باشد . وچون جوییده زبان را بسوزاند و ترک درزبان ایجاد کند نیکو است ومنفعت آن بسیار درگل و شکوفه و ریشه و شاخه های آن که همه آن استفاده دارد.

ادامه دارد…
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah

#اذخر (قسمت سوم)
@makhzanoladviyah
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

🌱وطبیعت آن به قول شیخ #گرم و #خشک در دوم وبه قول تمیم حجازی #گرم و #خشک درآخر اول و در سوم نیز گفته اند و گویند دراول #گرم و #خشک وگویند دردوم #گرم و #خشک دراول وبعضی گویند #گرم و #تر دراول وبه قول بعضی #گرم وتر در دوم
🌱شیخ الرئیس نوشته که دراجامی قوت #خنکی است ونزد ابن جریح همه اقسام آن #سرد است واین گفته بعید است درست باشد
✨در، ریشه آن #قبض شدیدتر است
✨ شکوفه آن #گرم کنندگی کمتری دارد و قبضش کمتر از گرم کردن آن
✨ این دوا #مرکب است ازجز ناری وهوایی #لطیف #گرم #حل کننده واز جز #خشک #کثیف #ارمنی #سرد #قابض است
✨ پس درآن #قبض وتحلیل جمع است
✨گفته شده که درآن #قبض با نرم کردن و #نضج و باز کردن
✨ به سبب قوت قابضه شکوفه آن است که نافع #تُف خونی است و خونی که از سستی عروق وضعف آنها ایجاد شود را نفع کند
✨ به خاطر قوت #قبض و #تقویت که باز شدن دهانه عروق ها پیدا شود وبدین سبب #نزفی( #خونی) ایجاد شود که از #رحم باشد ویا از #مقعد ویا از عروق آلت تناسلی مرد
✨آن قبض شکم را کم کند به خاطر نضج و نرم کنندگی که درخود دارد
✨چون حرارتش شدید نیست تقویت بر روان شدن #رطوبات به غیر حل کنندگی شدید را خشک می نماید واین نرم کنندگی لازم است
✨آن ادویه مقوی برای #قلب است به سبب #عطریت و #محلل بودن
✨ #بازکنندگی گرفتگی #کبد و #دهانه #عروق و قطع و #پختن #اخلاط لزج و #غلیظه و #مسکن دردهای سرد داخلی به خاطر حل کنندگی که درآن ماده وجود دارد به خاطر قبض وتقویت آن.

ادامه دارد…
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾
‼️⚠️‼️کپی برداری از مطالب کانال فقط فقط باذکر اینک کانال بلامانع بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسند است.

#اذخر (قسمت پنجم)
@makhzanoladviyah
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

✨نشستن در پخته آن درد #رحم را ساکن می کند و، #ورم آن را نافع باشد
✨وبخور به آب آن #مدر #حیض و #شکننده #سنگ کلیه و #مثانه است و پارچه ای گرم کرده از آن برای مثانه استفاده کند
✨زیاده روی در نوشیدن آن باز دارنده از خروج طبع است و در آخر یا به عرض سبب شدت #ادرار بول و مداومت نوشیدن پخته ریشه آن جهت #مفاصل سرد
✨ با #سکنجبین در اواخر #تب های بلغمی نهایت مفید است
✨#ضماد برگ تازه آن که متصل به ریشه آن است جهت #گزیدن حشرات موذی و همچنین #ضماد آن جهت #ورم #دهانه #معده و، #ورم باد #جگر و #طحال و #مثانه و جمیع بادهای اعضای بدن
✨نشستن درآب پخته آن درد #مفاصل و باز کننده ی دهانه عروق و نرم کردن و پختن سفتی ها و تسکین #درد داخلی بدن مفید است
✨تخم آن مقوی اعصاب و محلل فضولات بلغمی آن و دفع دشواری است چون داروی خشک آن با گلاب بخورند.
✨ شکوفه آن به یونانی ذوانیقون وبه رومی انیکس سخوس وبه فارسی شکوفه کور گیاه وبه هندی سیندبه گویند وآن #گرم دراول و #خشک در دوم است و لطیف تر و خوشبو تر وبدین جهت در جمیع افعال بهتر از داروی خشک آن است.
✨ بوییدن دائم آن بازکننده ی #مغز است و نوشیدن آن نافع کجی دهان و فلج و فراموشی و درد ریه و معده و ورم سرد معده و جگر است به جهت آنکه #بازکننده #سر از #فضولات ردیه و بلغمی است
✨#ضماد آن جهت درد ذکرشده و کلیه و، ورم آنها و #تُف خونی مفید
✨نوشیدن آن نضج آنها کند وگاه به کلیه گرم به سبب ادرار آن ضررکند و #مصلح آن گلاب است
🌱وگیلانی نوشته که آن حبس کننده خون حیض است و نافع #تُف خونی و پخته آن #شکننده سنگ و #مدر بول و حیض
🌱وبقراط گفته که نافع درد رحم و کلیه است ودرد مقعد را نافع چون به ادویه مناسب آن مثل بنفشه و ناخنک و بذر کتان و مانند آن بپزند به حسب تفاوت مراتب این ورم ها در اوقات
✨ #روغن #اذخر گرم وخشک دراویل درجه دوم و #محلل با #قبض وآن #ضماد نیکو است برای #برص خصوصا با ادویه آن و چون ادامه به ضماد آن نماید موی ریش به سرعت برویاند
✨نوشیدن آن محلل ورم باطنی است
✨ آن علاج خوب وصالحی است برای ورم دهان چون دردهان بگیرند چون درآن #تحلیل و #قبض است ✨استفاده آن بر دهانه معده بهتر و تقویت آن نافع وبهتر آن است که با مصطکی و سنبل باشد و استفاده آن به روده مسکن خشم و محلل باد حبس شده در شکم و نفخ است
✨مالیدن آن ورم و سستی و لکه دایم را نافع بوده و نوشیدن و مالش آن مقوی اعضا و مانع مواد از جمع شدن آن به سوی آنها ودشواری وکشیده شدن نافع باشد با یک درم تایک مثقال وآن دردسر دهنده است . و #مصلح آن صندل و گلاب و #بدل شکوفه آن قصب الزریره ( گیاهی هندی به اسم #چرایته ) و #بدل آن قردمانا و درمعاجین بزرگ سوسن کوهی و قسط تلخ
🌱وگفته شده #بدل آن سنبل الطیب به وزن آن و زعفران یک هشتم وزن آن است
🌱وصاحب روضه اطبا گوید که این همه منافع وضرر برای اذخر عربی است چنانچه معلوم شده که اذخر اجامی نوعی دیگر ازاذخر نیست
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🌱⚪️🌱⚪️🌱⚪️🌱⚪️🌱⚪️
⚠️‼️⚠️کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال بلامانع بوده وگرنه ازلحاظ شرعی ناپسند است.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.