اسارون

اسارون

#آسارون
🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳

آنرا منافع بسیار است .آس در اول اسم نشانه کثرت فایده است .
نام دیگر ان (ناردین )
ریشه گیاهیست پر گره و دراز و کج .از زرد چوبه باریکتر وقویتر خوشبو و تند بو و لذیذو رنگ آن مایل به زردی
رنگ زرد .
دو نوع دارد :غلیظ و رقیق
💠کوههای همدان مملو از اسارون است و ریشه آن کاربرد درمانی دارد.
⚡️مزاج اسارون :گرم و خشک در سوم و خشکی آن کمتر از گرمی است .
⚡️خواص:مجفف، قابض ،مفتح ومسکن جمیع دردهای داخلی بخصوص خیسانده آن در آب ،ملطف ،محلل و مفتح به جهت حرارت بالا .
مقوی معده و کبد سرد ومرطوب و دفع از راه ادرار میکند و مسهل بلغم و سوداست .
مدر بول و حیض و باز کننده سده کبد است و مقوی مثانه و کلیه، پاک کننده مغز ، اعصاب، معده ،جگر ، طحال و مجاری ادرار از اخلاط سرد و ترو لزج است .
🔴خوردن آن تنها یا با ادویه مناسب بخصوص با ماءالعسل جهت امراض سردی و تری مغز مانند: صرع ،لقوه ،فالج ،استرخا ،تشنج امتلائی و سستی اندامها و تقویت مغز وگرم کننده آن و اعصاب و صداع با مشارکت رحم و نسیان .
🔺مصرف ان با آب عسل لثه را محکم میکند و رطوبات سست و نرم را خشک مینمایدو باعث تعدیل صداع سرد میشود و مغز را نفع میرساند
🔺چون ان را نرم کنند و برچشم کشند برای ضخامت قرنیه مفید است .و اب ریزش چشم را بهبود بخشد .
🔺برای تسکین تمام دردهای باطنی و استسقا و یرقان سدی ،ورم نرم کبد ،طحال.
🔻پاکسازی مجرای ادراری و رحم از رطوبات .و سنگ مثانه و کلیه را دفع ومسکن درد آنها و برای عسرالبول و احتباس حیض و درد مفاصل و درد استخوان سرین و عرق النسا و نقرس مفید است .
🔴طریقه مصرف : ۳ مثقال آسارون در ۲/۵ لیتر آب انگور تا ۲ ماه خیسانیده صاف کرده چند روز بخورند .
🔻آب جوشانده آن ۷ روز خورده شود جهت صلابت طحال .
🔺جهت تقویت قوه باه در سرد و تر مزاجان :استفاده با شیر شتر و گوسفند
🔻جهت نعوظ : ضماد ان باشیر تازه جوشیده و بیخ ران و پشت و زهار گذاشته .
🔺 افزایش منی : خوردن آن با عسل
🔻جهت خروج بلغم و سودا : یک مثقال تا ۳ مثقال با آب و عسل .
🔺جهت رفع نسیان و فراموشی :بوئیدن دائم روغن ان .
🔻جهت مار گزیدگی :پودر خشک شده آن .
➖خوش بو کننده بوی دهان .
➖نافع جهت خوره (نوعی ریزش مو که همراه پوست سر میریزد و پوست نازک میشود ) که از خارج استعمال شود .
🚫🚫مضر ریه است .که باید با مویزج (نوعی گیاه کوهی دانه سیاه شبیه به نخود سیاه ) با روغن بادام تر شده باشد که مصلح آن است .

🗣🗣join us:👉👉👉

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.