اشق

اشق

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
اشق🌼
🌼به فارسی=》اشه کلیانی
🌼عربی=》اوشج وشبح
🌼یونانی=》اثانقون وامونیاقن وپرنقش
🌼هندی=》کاندر
🌼فرنگی=》ای موناکم
🌼🌼🌼🌼🌼
🔆شیخ گوید👈آن صمغ طرثوث است وگویند درخت کلخ🌳
🔆صاحب اختیارات نوشته👈صمغ نباتی است
✳️به شیرازی 🔅بدران 🔅گویند.
🔆ابن بیطارگوید👈آن صمغ درختی است کوچک راست قامت وبیشتردرسرزمینهایی که سردیه آن برگرمی غلبه میکند مثل شام می روید.
🔆🔆مالقی ازدیسقوریدوس نقل کرده که درختی است شبیه به قنا درشکل …محل رویشش سرزمینیست مسمی به لینوی درموضعی که آن را🔅فورنی🔅 خوانند
ودرخت آن را🔅غاشولیس 🔅ودرانگریزی 🔅دریماآموناکم 🔅نامند
🔆کازرونی نوشته👈که اشق سایل می شود از نباتی که نزدیک درخت است🌳
پس منجمدمیشودومی گیرند..
واکثردراصفهان وشیراز ودرنواحیه یزدخاص میباشد✳️
🔆انطاکی گفته👈درخت آن مابین گیاه 🌱ودرخت🌳وکوچک وساق آن باریک وزغب دارمایل به سفیدی وگل آن مابین سرخی وزرقت است🌼
ودرکوهستان⛰کرخ می باشد نه درشام وصمغ آن زرد🌕وبه زدن تیغ🔪حاصل میشود.
وبهترین نوع آن سفیدونرم وصاف وخالص سریع الانحلال است.
❇️نوع خالصش سفید مایل به زرقت وصافی ازغش مثل چوب وسنگریزه وچرک وخوشرنگوعقد بزرگ متکاشف صلب شبیه به کندور🔅
وبوی جندویاگشنیز وتلخ مزه😖
وآنچه بدین صفت بودآن را《پیروسما》خوانند.
وآنچه درآن خاک ویاسنگریزه باشد 🔅فتراما🔅گویند.
🔆شیخ گوید👈گرم🔥 درآخردوم وخشک دراول
🔆عبدالطیف گوید👈گرم درسوم🔥وخشک دراول دوم وخشک درآخراول وبعضی آن را رطب گفته ودرآن تحلیل وتجفیف قوی است.
وتلین وتسخین باجذب وتنقیه وجالی قوی ومفتح ومدرحتی که خون راازدهن رگها جاری گرداند
وخون بول کند😷
✅مصلح مسهلات است چون باادویه مسهله آمیزد.
دفع ضررواصلاح عمل آنهاکند.
✅لطیف الجوهر شدید النفع برای غلظ احشاوجاوت وطابت آن است.
✅استفاده آن برظهاروبغل وغیره درحمام🛀ضماد شودوساعتی بماندازاله بدبویی😑 اوکند.
✅مخلوط آن بازیت ومالیدنش بر🔅کلف وبهق🔅نفع کند
✅ضمادش خاروپیکان🏹راازاعضابکشد.
✅وچون هم وزن آن میعه سالیه مخلوط کنند 《خنازیدوطلابات وسلع وتعقد》رانفع دهد.
وباسرکه ونطرون محلل خنازیدوطابات است.
وچون یک (اوقیه )ازآن باسه(اوقیه)غری السمک آمیزندوبه سرکه حل کنند تامثل مراهم گردد.وبردملها وورم هادرابتداوورم تغاتغ بلغمی طبه ضمادکنند سوددهد.
وازتزیدبازداردوتحلیل نماید.
وقیروطی آن جراحات ردیه راپاک کندوگوشت زاید خبث آن رابخوردوگوشت نیک برویاند.
وبه دستورچون بامراهم خورنده لحم متعفن ورویاننده گوشت بیامیزد.
✅جون باعسل🍯وزفت مخلوط شده وضماد شودتحلیل تحجرمفاصل کند.
✅اگرباسرکه ونطرون وروغن حنامخلوط شودوباآن مالش دهند اعیای امتلایی وعرق النسا حادث ازموادسردرفع شود.
✅وچون به سرکه وبورق مخلوط سازد دردمفاصل وتعب مفرط ازاعیای تمددببرد.
وچون نیم درم ازآن باسکنجبین بخورند صلابات مفاصل راتحلیل کند.
واستفاده محلول آن درسرکه قوبای کهنه رانفع کند.
وهمچنین ضمادآن نافع قروح سراست.
جهت امراض عصب مثل رعشه وغیره….
وتحلیل فضول وتلبین آن نافع چون یک مثقال ازآن به ماءالعسل🍯 یابه ماءالشعیر🍾
به حسب اختلاف حالات وامزجه وفضول بخورند.
✅خوردن آن باعسل🍯جهت صرع😷
وفلج ولقوه وخدروتشنج امتلایی نافع بهرآنکه اسهال بلغم می نماید😞
ودفع میسازد.😀
✅غرغره آن باآب گرم حل کرده جهت امراض مذکوره وسایر امراض مغزی سردرطب ماننددواروسدرواسترخا ولقوه وامثال آن وخفقان سوداوی وبلغمی نافع برای آنکه بلغم ورطوبات بسیارازدماغ واعصاب دماغی وحنک وحجره به سویه دهان فرودمی آید..
وآن راتحلیل میکند
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.