اشنان

اشنان

💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠

🔆اشنان=》
🔅به عربی=>حرض وغاسول گویند
(چون باآن لباس میشورن)
🔅به یونانی=>مرسیون
🔅به فارسی=>اشنان گاذران وچوغان وکاگل وکرمک وکنست وکنستووکنستواک نیزگویند.
🔅به هندی=>کتول
⚜️⚜️⚜️⚜️
وآن انواعی دارد👈یکی رطب.🌴
وآن دومی گیاهی است بی برگ 🌱
وشاخه های آن باریک وجای برگ رسته ودرآن هاچیزهاشبیه به گره می باشد.
وهمیشه تروتازه وپرآب وگیاه آن بزرگ وچون آن سطبر ومی سوزانند..🌿
آتش آن🔥بسیارگرم وتند وبوی دود🌪
آن کریه ومزه آن مایل به شوری کاز آن اشحارمیسازند..
✳️محل رویش آن👈شوره زارها وخرابه هد وزمینهای خشک 🏜
وچهاپایان🐴🐑🐐به سبب شوری آن رانمیخورند.
ونیزنوعی دیگر از رطب 🌴آن میشود
گیاه آن تابه دومتر🌱وشاخه های آن باریک وپوست درخت آن مایل به سرخی🍁وبرگ آن ریزوضخیم🌿ورنگ یکطرف آن سبز🍃مایل به کبودی..وطرف دیگرآن سبزو تیره 🍃وبارطوبت بسیار ورنگ آن سیاه 🌑
وبرهرچه بمالند آن را سیاه می گرداند..
🍂🍃🍂🍃🍂🍃🍂
به دلیل شباهت این به حسب صورت وشکل به سرگین گنجشک🐦
وایضابه کرمک معروف است.
ونوعی ازآن سبز🍃وآن راغاسول فارسی ویابس گویند
✅بهترین آن سفیدوصاف بارقی است.
(بارق مکانی نزدیک به کوفه است)
⚜️گرم وخشک دردوم گویند..گرم درسوم وخشک درآخردوم وآن جالی ومنقی ومفتح سدرمحلل فضول غلیظ است⚜️
✅عصاره آن چون باعسل مخلوط شود.ودرچشم👁استفاده کند قروح چشم واثرعارض آن رادفع میکند.
✅چون یکمثقال ازآن باهم وزن آن شکربخورند جهت دردمعده عارض ازسردی نافع ونیم درم ازسبزآن حل عسرالبول کند..
وپنج درم مسقط جنین زنده ومرده ونیم درم نوع سبز فارسی آن تایک درم مدرحیض وسه درم سبزآن اسهال ماییت استسقاکند..
وده درم آن سم قتال است💀
ودراستعمال آن واجب است که باآن مصلحی مثل خشخاش استفاده بشه.
✅ضمادآن جهت بریدن گوشت زایدزخم هاوسنون آن جهت سفیدیه دندان😁.نافع است ومداومت آن مفسددندان است.😷.
مصلح آن👈مغزتخم کدووروغن بنفشه🌸
ودود🌪سبزآن🌿گریزاننده هوام است..
ومورث جرب ومصلح آن کتیراودرکتاب📖🔅منجح🔅نوشته👈که اشنان مستعمل درغسولات است.
وشرب واحتقان آن مضر❌مثانه
✳️مصلح آن خشخاش وعسل وگلقندوتخم خربزه وبنفشه 🌸است..
💠💠💠💠💠💠💠💠💠💠
https://telegram.me/makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.