افتیمون

افتیمون

مخزن الادویه مجموعه حکیم شیرازی, [۱۳٫۰۷٫۱۶ ۰۹:۴۳]
#آفتیمون:
🌼🌼🌼🌼
طبع:
جالینوس می گوید آفتیمون گرم وخشک در سوم هست ولی بقیه گرم در سوم وخشک در آخر اول می دانند.
🍃🍃افعال:محلل ،ملطف ،مفتح سده ،مسهل سودا وبلغم به تنهایی ویا با بنفشه مسهل صفرا و مفید جهت امراض دماغی و عصبانی از قبیل صداع و تشنج املایی ،صرع ،مالیخولیا ،مانیا ،جنون،کابوس،وسواس سوداوی ،فالج ،لقوه ،درد مفاصل وسرطان،مفرح قلب ،موافق با مزاج پیران ،مفتح سدد ،رفع صداع صفراوی (به مدت یک هفته هر روز ۲۵گرم آفتیمون در ۲۰۰گرم شیر تازه بخیسانید و به همراه یک لیوان سکنجبین بنوشید)
🌍🌍🌍🌍
آشامیدن آن با ماءالجبن جهت صداع حادث به مشارکت قلب سوداوی و به همراه افسنتین برای مالیخولیا ،مانیا ،جنون و وسواس سوداوی مفید بوده و نیز به همراه اسطوخودوس پاک کننده مغز سر است.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀
join us:👇👇👇
@makhzamoladviyah

مخزن الادویه مجموعه حکیم شیرازی, [۱۳٫۰۷٫۱۶ ۰۹:۵۲]
#آفتیمون
🔔🔔نکته:
آفتیمون لطیف و ضعیف الترکیب است ،آنرا نباید بسیار کوبیده و بسیار جوشاند چرا که با اینکار خاصیت آن از بین میرود ،بلکه بایستی آنرا در آخر کار در یک پارچه کتانی پیچیده ودر محلول اندازند وبعد از یکی دو جوش بردارند.
آفتیمون مضر صفراوی مزاجان ،جوانان، تندخو ها که باعث اندوه واضطراب ،خشم وغضب و عطش در آنها میشود وبالعکس موافق سرد مزاجان و پیران و سوداوی هاست.

🍁🍁مصلح:زعفران ،کتیرا ،صمغ عربی و چرب کردن با روغن بادام شیرین و یا روغن بنفشه
🌺🌺🌺🌺

Join us:👇👇👇
@makhzanoladviyah

دسته بندی ها: مختلف

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.