افسنتین

افسنتین

@makhzanoladviyah
🌸🌼🌸🌼🌸🌼🌸🌼🌸

#افسنتین
👈به عربی خترق و به فارسی مرده و موی به خوشه
🌸گیاهی است مابین درخت و بوته ساقه ی آن بلند و شاخه های آن انبوه و پر برگ شبیه به برگ آویشن و حالت غبار آلود و پرز دار دارد.

🌼 گل آن شبیه به گل بابونه ولی سفید و وسط آن زرد و درون آن شبیه دکمه و در آن تخم است شبیه به تخم اسپند و بسیار تلخ و دارای قبض خوشبو و مزه ی آن شبیه به صبر است.

🌼شیخ الرئیس فرماید:📚افسنتین انواع مختلف دارد خراسانی مشرقی و آنچه در کوه می روید طرسوسی و سوسی نبطی و رومی .

🌼نبطی آن عطر زیاد دارد.

🌸 و نافع برای معده و کبد و فم معده .
📚و گویند نوعی برنجاسف کوهی هست بهترین آن رومی طرسوسی سفید رنگ است.

✅طبع آن گرم در اول و خشک در سوم و نیز گرم در اول دوم و خشک در آخر گفته اند .
🌼تخم و گل آن ⬅️بسیار گرم و قوی تر از حشیش است و عصاره ی آن گرم و تر و قوی تر از همه ی اجزای آن است.
🌼افسنتین مفتح است و قابض نیز به دلیل تلخی زیادو ….

🌸 و جلا دهنده و باز کننده و خشک کننده و دارای لطافت است و خارج کننده ی صفرا و زرداب و سایر اخلاط صفرا و سودای غلیظ در معده را نیز از طریق ادرار دفع می کند.
🌸 پاک کننده ی عروق سینه و شش با افتیمون و استخدوس .
🌼ابن سینا فرماید:📚افسنتین دو کار انجام می دهد.

✅ و دارای دو قوت است یکی قوت کثیف ارضی که سبب قبض می شود و یکی قوت لطیف هوایی آتشی ..

🌸 سابیده و آب پخته ی آن با بوره ی ارمنی مخصوصا که در آن کمی ایارج فیقرا حل کنند سردردی که از وجود چرک و عفونت و کرم در سر باشد را رفع می کند
@makhzanoladviyah

🌼برای ام اس فلج و سستی و رعشه و صرع و سکته و کابوس 😱نافع .

🌼و قرقره ی آن نیز برای ام اس مفید است.

🌸 اگر فرد مفلوج که در معده ی او اخلاط گرم حاصل از داروها باشد آن را بنوشد خلط را خارج کرده و بالعرض سرد می کند .
🌼چکاندن عصاره ی آن در گلو و بینی👃 و نیز آشامیدن آن برای سکته مفید است.

🌼و با آفتیمون جهت مالیخولیا و مقدار آن هر روز دو اوقیه از آب پخته ی آن 💧است .

🌸اگر علت مالیخولیا از صفرا باشد ده قیراط عصاره ی آن را در آب 💧حل کنند و بنوشند

🌼 و نیز برای تشنج و کزاز نافع است.

🌼برای ضعف عصب ورم پلک بسیار نافع و اگر سابیده در پارچه بسته و در آب گرم 💧فرو برند و گرم بر چشم👁 گذارند برای از بین بردن گل مژه و قرمزی کهنه ی داخل سفیدی چشم مجرب است .

🌸 مالیدن آن با دوشاب🍷 جهت درد چشم 👁و ورم غشاءو با عسل🍯 برای رفع کبودی زیر چشم یا عضوهای دیگر بدن .

🌼ریختن عصاره ی آن برای درد گوش👂 و خارج کردن باد و آب از داخل گوش 💦نافع

🌼مالیدن سابیده ی آن ⬅️با بوره ی ارمنی ترکیب شده باشد و در کام دهان 👄یا از خارج بر حلق بمالند برای خناق و ورم آن نافع است.
🌸🌼🌸🌼🌸🌼🌸🌼🌸
👇👇👇
@makhzanoladviyah
⚠️‼️⚠️کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع بوده در غیر اینصورت از لحاظ شرعی ناپسند است.⚠️‼️⚠️

ادامه👈 #افسنتین
@makhzanoladviyah
🌸🌼🌸🌼🌸🌼🌸🌼
🌼ضماد آن با سرکه 🍶بر روی ریه برای ورم آن نافع و نیز سبب زیاد شدن شیر می شود .

🌸مقوی قلب❤️ و ضماد آن با روغن گل یا گل سرخ🌺 برای معده .

🌼و با روغن حنا برای درد کبد لگن و و نیز برای درد مفاصل و پهلوها مفید است .

🌸اگر ده روز هر روز بیست مثقال آب💧 پخته ی آن را بنوشند برای رفع کم اشتهایی نافع است.

🌼با عسل 🍯یاافتیمون برای طحال و ضمادسابیده ی آن با انجیر و بوره ی ارمنی و شیلم(علفی که در گندم میروید).

🌸در سرکه 🍶برای ورم شکم و طحال.

🌸افسنتین ادرارآور و پاک کننده ی جمیع اخلاط صفراوی که در عروق باشد است.

🌼 از طریق ادرار مگر اینکه خلط بلغم در سینه یا ریه باشد که فایده ای از آن حاصل نشود..
@makhzanoladviyah

🌸 مدر حیض قوی است ..

🌼 نوشیدن آن برای تب های عفونی و باز شدن رنگ چهره ☺️

🌸و ضماد آن جهت کم کردن ورم و کبودی و خال های کوچک .

🌼برای دفع سم عقرب🦂 و شوکران بسیار نیکو و عجیب الاثر است.
🌸 و نیز لباس ها را از کرم زدن و فاسد شدن حفظ کرده .
🌼و اگر با روغن زیتون🍈 بربدن بمالند از نیش پشه در امان هستند فرش ها را نیز از کک و موریانه حفظ می کند.

🌸 و شربت آن تنها برای مزاج های قوی تا دو مثقال گفته اند.
⬅️مصلح آن در سرد مزاجان انیسون مصطکی مقل و در گرم مزاجان نیلو فر و شربت انار و صمغ عربی و کتیرا یا گلاب یا سکنجبین.🍹

⬅️ بدل آن هم وزنش پرسیاوشان و برای کبد عصاره ی غافث(به فارسی گل خله)یا برنجاسف در اسهال درمنه ی ارمنی

🌼شیخ الرئیس و خضر گفته اند 📚که دوددادن افسنتین بهترین دارو برای معده و تقویت آن است و…

❌و مضر ریه❌
⬅️ مصلح آن ریوند .
🌸🌼🌸🌼🌸🌼🌸🌼
@makhzanoladviyah
⚠️‼️⚠️کپی برداری از مطالب کانال اگر با ذکر لینک کانال باشد بلامانع بوده در غیر اینصورت اشکال شرعی دارد.⚠️‼️⚠️

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.