افعی

افعی

#افعی😱

🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍

✅افعی یک نوع مار است که اکثر به قدر ۲/۵متر میرسند و سرآن پهن وبزرگ ومثلث شکل است.🐲
✅که قاعده آن طرف گردنش میباشد وگردن او باریک ودنباله آن نیز باریک واندک کوتاه ،گویا بریده شده که به فارسی کله دم میگویند ودر وقت حرکت از پوست ان آواز بر میاید .
😱بسیار قوی وزور دار میباشد واز شریر ترین انواع مارهاست 🐍🐍🐍
✅وشریرترین از ان افعی سجستان است واز عجایب امر او این است که در چهار ماه سردی زیر زمین پوشیده میشود وبه سبب تاریکی وسردی زمین چشم ان کور میشود .
🔅پس در کشت رازیانه🌿🌿🌿 میرود وهر دو چشم خود را بر درخت ان میمالد پس بینای چشم او عود میکند 🌿🌿

✅وچون مریض شودبرگ زیتون میخورد وشفا میابد 🌿🌿🌿
واگر دم ان قطع کنند بعد از سه روز دوباره بیرون می اید 🐍🐍
واگر اورا بکشند تا سه روز حرکت بدن او باقی میماند
واو بسیار دشمن انسان است 😱😱😱😱😱

ادامه دارد…..

🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

https://telegram.me/makhzanoladviyah

#افعی(قسمت دوم)

🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍

✅افعی به رنگهای مختلف است بعضی سیاه وبعضی زرد وبعضی مایل به سرخی وبعضی سفید🐍🐲

انواع افعی

✅بعضی سم شدیدی دارد
۱⃣ افعی شاخ دار است 🐲
که از گزیدن ان خون از سوراخ گزیده شده ان جاری میشود
۲⃣ نوع ان (دساسه)ماری که درزیرریگ فرو میرود وشنا میکند مانند ماهی
۳⃣ ملکیه مکله الرس است که طول ان نهایت سه وجب میباشد وسر ان باریک وتیز 🐍
گفته اند که سمیت این به حدی است که به نفس صفیر خود میکشد
وهرکه را نظر بران افتاد می میرد وهر کس نزدیک مرده ان رود او نیز میمیرد این قول شاید مبالغه باشد😱😱
۴⃣ افعی که کمر ان گنده وگردن ان باریک است وسر ان پهن واغلب با نقطه های سیاه میباشد
۵⃣بلوطیه که در بلوط میماند وبد بو میباشد وکسی را که میگزد پوست او جدا میگردد
۶⃣ معطشه که عطش به افراط وسوزش والتهاب بسیار عارض میگردد گزیده ان به حدی اب مینوشد وسیر اب نمی گرددتا ان که بمیرد

۷⃣ بزاقه که میکشد با اب دهن خود وبوی ان نیز مهلک است

۸⃣ مار نر سیاه نامیده اند
۹⃣ ارقم یعنی سفید,ویکرنگ دیگر
🔟مرقش یعنی دورنگ وانچه صاحب خالها باشد 🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍
ادامه دارد…

🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

https://telegram.me/makhzanoladviyah

#افعی(قسمت سوم)

🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍

✅بعضی از افعی ها سم شدیدی دارند وبیشتر از ماده ان استعمال میکنند
✅نر آن در سم حاد تر و🐍🐍🐍 جوهر نا پاک تر از ماده است
✅فرق بین نر و ماده آن این است که ماده ی ان ۳یا ۴دندان و نر ان ۲دندان میباشد 🌟
✅افعی ماده جوان رنگی مایل به سرخ گشاده دهن سر پهن جلدی سخت ،چشمش مایل به سرخی است و در اخر بهار یا اوایل تابستان صید کرده و در وقت صید ضربی و زخمی به او نرسیده و زود سر و دم ان را قطع نموده باشند که ضعیف و لاغر نشده باشد .

🔆طریق استفاده از گوشت آن:

آن است که آن را خشم آلود نموده و به زودی سر و دم ان را یکجا جمع کرده و با تیری تیز مقدار چهار انگشت از هر دوطرف به یک ضرب جدا نماید که در آن اصلا وصلی نماند پس پوست آن را جدا نمایند و شکم آن را چاک کرده روده و ظهره و احشای آن راه در آورند
احتیاط نمایند که ظهره آن شکافته نگردد و در شکم آن نریزد که گوشت آن را فاسد و ظهر قاتل خواهد کرد زیرا که در آن سمیت بسیار است🐍🐍🐍

✅پس گوشت آن را با آب نمک خوب شسته و با آب و قدری شوید و نمک و دیگ سنگی ویا قلع دار یا نقره به آتش ملایم طبخ می نمایند و اگر آتش زغال باشد بهتر است🔥🔥🔥🔥🔥

✅و باید که سر دیگ بسته باشد و مقداری آب در آن بریزیم که بالای آن اید و نیکو پخته شود 🔥🔥
✅بعد از پخته شدن بگذراند تا سرد شود بعد تمام گوشت آن را از استخوان جدا نماید به هر روش که خواهند استعمال نماید🍜🍜

✅یا این که در هاونگ سنگی نرم بکوبند و یا ارد یا نان سبوس دار ربع وزن آن با هم مخلوط کرده و با روغن بلسان (حنا)چرب کرده و با سر انگشت نازک سازند و بر روی غربار خشک نمایند و در شیشه نگه دارند و در وقت ✅حاجت به کار برند
و علامت این که بدانیم جوان است یا نه این است که سرعت در حرکت دارد🐍🐍🐍 و همیشه سر را بلند میدارد.
ادامه دارد…

🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

https://telegram.me/makhzanoladviyah

#افعی (قسمت چهارم)

🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍

✅سمیت مارهای ماده اکثر قوی تر از نر است
سمیت مار در دندان آن ✅است یعنی به واسطه ی دندان سم را به عضو میریزند
✅دندان آن ها سفید و کوچک به قدر دانه ی برنج ✅و در آن سوراخی در طول و سر آن مانند قلم تراشیده است و چون ماری ✅که دندان آن در آورده باشند کسی را بگزد از جای ✅گزیده آن قدری خون در می آید
ولیکن اذیت بسیار ✅نمیرساند و شنیده شده ماری که دندان سمی آن در آورده باشند اگر آن را ✅محبوس دارند بعد از ۲سال و اگر آزاد باشد بعد ۶ماه باز دندان سمی مثل ✅روز اول در میاورد و کسی را که میگزد حلاک میگرداند.
.
🐍🐍🐍🐍🐍🐍

طبیعت افعی بی نهایت ✅گرم و خشک است .
✅گوشت آن خشک کننده قوی است و پوست آن خشک کننده تر است .
✅چون از گوشت آن ۳مثقال بعد از پختگی آن به (شرایط قبل) بخورند در ✅سال چند روز بر آن تکرار کنند عمر را دراز گرداند و اخراج فضول از بدن نماید.
✅ذهن و فکر را قوی میسازد و حفظ جوانی کند.
✅برای درد عصب و مفاصل مفید می باشد.
✅گوشت پخته آن به نحوی که برای پاد زهر (تریاق فاروق)میپزند جهت رفع سموم گزیده شده و ضعف بنیه و برص مفید است.
✅حفظ قوت های حیوانی و نفسانی و زیبایی و فکر و ذهن و جهت لغوه و رعشه و امراض بارد عصبانی موثر است ولی زیاده روی در آن نکنند.
✅اگر نخودی که در وقت جوشیدن گوشت در ان پخته باشند خاصیت آن مانند گوشت افعی است و نمکی که در شکم آن پر کرده باشند باز خاص گوشت آن را دارد.

✅اگر کسی دل آن را خشک کند و همراه خود نگه دارد بر آن سحر اثر نکند تا زمانی که همراه او است و اگر دندان آن در ران زن ببندند تا زمانی که همراه او است زن حامله نشود.

✅اگر ریسمان پشمی سرخ گرفته و ۷افعی با آن خفه نمایند و با هر افعی ۱گره بر ریسمان بزنند و آن ریسمان را بر گردن کسی که خناق و یا ورم لهات دارد ببندند بیماری را از او دور میکند

✅گوشت پخته آن برای کسی که ریزش موی شدید دارد نافع است
✅اگر اندکی از آن بخورند چشم را تیز میگرداند
✅اگر زهره ی ان به چشم کشند درمان شبکوری و بینایی را قوی می کند.
✅گویند که پوست آن جهت آب اوردن سینه(استسقاع)و یرقان و طحال و شکستن سنگ مثانه و امراض مقعد هر نوع استعمال نمایند نافع است.
✅بخور آن برای خارج کردن حشرات مفید است.
✅ضماد گوشت پخته آن غده چرکی را تحلیل نماید.
✅گوشت آن چون در آب یا نمک و شوید پخته بخورند زکام را نفع دهد.

ادامه دارد….

🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

https://telegram.me/makhzanoladviyah
#افعی (قسمت پنجم)

🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍

✅گفته اند که زیاد خودن گوشت ان بدن را ریش ریش میکند ومانند ماهی پوست ان میریزد

✅خوردن کم ان خلط های بد بدن را لطیف میکند وبا باز شدن پوست دفع میکند ونفع میبخشد وبرای تقویت بدن خوب است
✅اگر بدن را با روغن مسکه چرب کنیم نافع است وبویدن خوشبوها وتناول یاقوتی هاوشربت گاو زبان وخوردن بریان وشوربا مقوی است

😱اگرکسی افعی او را گزید میتوان شکم ان را چاک داد وگرم گرم روی محل گزیدگی گذاشت وسم ان دفع میشود

😱خوردن زهره ان سم قاتل وفاسد کننده اعضا وروح وحرارت غریزی است و استعمال ان به هیچ وجع جایز نیست

😱وکسی که زهره افعی خورده باشد اورا غشی پی در پی عارض میگردد

👌تدبیر ان قی مکرر است

✅مصلح ان شیر تازه شیر بز یا خر ویا شیر زنان و اب میوها و خوراندن پادزهر ومعجون های خوشبو واشامیدن گوشت های لطیف مانند شوربای مرغ جوان وچاق است

✅تدبیر گزیدگی افعی مانند علاج مار گزیدگی است.

🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

https://telegram.me/makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.