اقاقیا

اقاقیا

🌳🌸🌳🌸🌳🌸🌳🌸🌳🌸🌳
@makhzanoladviyah

#اقاقیا

به زبان سریانی👈 به آن دعیا گویند وآن اسم یونانی است.
👈عصاره ثمر درخت شوکه🌳 مسمی به قرظ است و قرظ ثمر سنط است .
👈 به مصری شوکه ام غیلان.
و به فارسی 👈خار مغیلان
و به هندی👈 لبول و کیکر
وبه فرنگی👈 اکاکیا نامند.
✅آن عصاره از ثمر آن یا برگ🍃 آن یا هر دو با هم میگیرند.
✅شیخ الرئیس گفته✍️ که از عصاره قرظ که خشک کنند قرص💊 میسازند.

✅گیلانی گفته✍️ که آن درخت 🌵بسیار خاردار است و از پوست و ثمر آن درخت، ادیم(چرم) را دباغت میکنند(می پیرایند).

✅آنچه قبل از رسیدن آن کوبیده گرفته باشند👈 پیش از خشک شدن سرخ یاقوتی رنگ و👈 بعد از خشک شدن سبز مایل به سرخی و سیاهی. 👈و آنچه بعد از رسیدن اخذ نموده باشند سیاه میباشد.
✅بهترین نوع آن مصری که خوشبو و سبز مایل به سرخی یا سیاهی و سنگین و سخت است.
✅ و در آن حدت (حرارت)و لذع(سوختن) آن است و هر دوبا شستن آن زایل می شوند .
@makhzanoladviyah

✅ همچنین مصری آن مفید برآمدن حدقه 😳.

✅طبیعت نشسته آن👈 سرد در اول و خشک در دوم و گویند در اول سوم.

✅و شسته آن👈 سرد و خشک در دوم است.
✅ و چون این را به عضو مسح کنند سریع تجفیف(خشک) و تندد در آن پیدا کند.

✅️خوردن و ضماد آن⬅️
مجفف(خشک کننده) ،رادع،قابض،مانع سیلان خون و قاطع نفت الدم و مقوی معده و جگر. است.

✅خضاب آن موی را سیاه و قوی گرداند.
✅ در ادویه ظفره و چون آن را مضمضه نمایند قروح دهان را نفع دهد.

✅ضماد آن(غلیظ) مفید ورمهای حاره، محلل و مانع انصباب ( ریخته شده ) مواد بسوی آنها.

@makhzanoladviyah

✅طلای آن⬅️ ( آنچه بر اندام مالند رقیق آن) را با موم روغن نافع شقاق(ترک و کوفتگی) عارض از سردی و داخس( پنهان) است و
✅با سفیدی بیضه(تخم مرغ) مفید سوختگی آتش🔥 و حتی منع آبله کند.

✅هم چنین طلای آن مانع سست شدن مفاصل میشود.

✅ و طلای آن با برگ مورد 🍃و گل سرخ 🌹جهت قطع ادرار، عرق💦،و بد بوئی🙊 آن کند وبر بدن و رخسارباعث نکوئی رنگ شود.

✅طلای آن مسکن درد حار🔥 و مزیل حمرت آن است .
✅ ذرور ( دوای خشک را در هوا میپراکنند تا کنی از آن به چشم👁 رود) آن برای ورم چشم👁
✅ و تیز کننده بصر👀 و تسکین درد و رفع سرخی چشم 👁و بثور آن کند
ولی استعمال آن داخل چشم👁 برای چشم صلاحیت ندارد❌❌ مگر مصری آن.

✅️کلا شرب – ذرور آن- ضماد آن جهت برآمدگی حدقه، ورم مقعد و رحم و شرب و تنقیه و ضماد آن حابس شکم است.
🌳🌸🌳🌸🌳🌸🌳🌸🌳🌸🌳
join us:👇👇👇
@makhzanoladviyah

⚠️‼️⚠️کپی برداری از مطالب فقط با ذکر لینک جایز است. بدون لینک کانال ممنوع وناپسند است⛔️⛔️

🌳🌸🌳🌸🌳🌸🌳🌸🌳🌸🌳
@makhzanoladviyah
ادامه #اقاقیا

✅عصاره تازه آن از نتیجه پخته شدن را چون بنوشند سجح(زخم) صفراوی و اسهال دموی و مقوی امعا است .

✅ و ضماد آن با ⬅️لادن و روغن گل باعث قطع اسهال اطفال میشود.
✅شیاف آن مانع خون مقعد و صفن (پوست خایه) – برآمدن رحم- بیرون زدن مقعد است و نافع سیلان آن – استرخای آن و اورام آنها.

✅شرب آن مانع سیلان رطوبات از رحم کند و ….

✅مقدار شرب آن نیم درم تا یک درم مورث سده.
🔸مصلح آن ⬅️روغن بادام
🔸 مضر❌❌ آلات تنفس مصلح آن⬅️ لبوب
🔸 بدل آن خضض(طعامهای رنگارنگ) و صندل(چوب خوشبو) و عدس(پوست کنده) به وزن آن

✅و در بعض امر مثل آن مورد خضض و عصاره خرنوب جوش کرده و خشک میکنند.

✅طریق ساختن اقاقیا👈 این است که بگیرند ثمر درخت آنرا و پخته و کوفته و صاف کنند و با آتش ملایم بجوشاند تا به حد انقعاد برسد و در قالبها ریخته بگذارند که خشک شود.
@makhzanoladviyah

✅طریق شستن آن👈 اینکه اقاقیا را سائیده و در آب گرم بگذارند و آب روی آنرا بریزند و چند بار این کار را تکرار کنند تا آب رویه آن صاف شود و بعد خشک کنند آنرا.
✅اقاقیا مرکب از دو جوهر است:

۱⃣ جوهر لطیف: حار(برنده) ، حاد( تیز) ، لذاع( سوراننده) و غایص(آنچه در آب فرو شود= حل شود).
۲⃣ جوهر کثیف ارضی( زمینی) که قابض (گیرنده) ، مسدود کننده است.
✅وقتی آنرا می شوید جوهر لطیف آن معمولا از بین میرود و جوهر کثیف (زیرین) آن می ماند.

✅ در بعضی مواقع مثل ورمها استعمال شسته نشده آن . .
🌳🌸🌳🌸🌳🌸🌳🌸🌳🌸🌳
@makhzanoladviyah

⚠️‼️⚠️کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال مجاز است .در غیر اینصورت از لحاظ اشکال دارد.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.