انجدان

انجدان

@makhzanoladviyah
❄️🌨❄️🌨❄️🌨❄️🌨❄️🌨🌨❄️

#انجدان
انجدان بر دو نوع است✍️یکی خوش بو سفید رنگ که نوع ماده است ⚜️نوع نر آن سیاه رنگ و بدبواست که قوی تر میباشدو در اغذیه داخل نمیگردد⚜️محل رشد آن در ریگستان ها و جاهای خشن و کوهستان ها ونیز بلاد خراسان میباشد♦️در بهار می روید و تا زمستان میماند
♦️برگ های🌿ماده ی آن شبیه به برگ کلم ولی کوچکتر از آن و چتر دار و سفید است
🌕نوع نر مانند صفحه ی سوخته و سوراخ است
🌕تخم انجدان گرم و خشک در دوم و به قول شیخ الرئیس در سوم و گویند سفید آن که ماده باشد در دوم گرم و خشک و سیاه آن که نر میباشد در سوم گرم و خشک است.

@makhzanoladviyah

💠خواص :مفتح ،جالی(جلا دهنده ملین طبع)محلل و ملطف و پادزهر سموم است. تغییر دهنده بوی بدن و گندیدگی مدفوع است.
♦️ضماد انجدان سیاه با خطمی و آرد گاودانه (غله ای است مابین ماش وعدس) بر سر جهت سردرد حادث شده از اخلاط سرد نافع است.
♦️آشامیدن آن پاک کننده ذهن و زیاد کننده حافظه است.
♦️نافع فلج و لقوه (ام اس) و استرخا است که در غذای صاحبان این امراض وارد گردد.
♦️ضماد آن با روغن زیتون رافع اثار سیاهی و خون زیر چشم است .زیاد خوردن آن مضر چشم است.
@makhzanoladviyah

💎❗️شیخ الرئیس گویند:انجدان هضم را آسان کند ولی خود دیر هضم و هاضم دیگری است ⛔️
🔻مخشن معده و خشک کننده رطوبات و گرم کننده معده و امعاء و تغییر دهنده بوی دهان و مقوی معده و امعا و کبد سرد و از بین برنده اخلاط غلیظ
و نیز دفع کننده ضرر اغذیه غلیظ است.
🔻محلل ریاح(بادشکن)و ادرار آور است.
🔻سکنجبین آن که با دوشاب انگوری پخته شود جهت رفع تب های بلغمی و درد سینه و یرقان و استسقا (ورم شکم همراه با عطش زیاد) مجرب است.

🔻اگر ریشه و برگ آن با پوست انار در سرکه بپزند و ضماد کنند. بواسیر را نفع بخشد و چون آن را با موم و روغن حنا و ایرسا آمیزند بواسیر را بسیار نفع بخشد.
🔻اگر یک مثقال از تخم آن را با سرکه انگوری بخورند در اخراج جنین قوی الاثر است.
🔻مالش آن با روغن ایرسا یا روغن حنا نافع ورم های مفاصل که از سردی است و ضماد آن با موم و روغن ایرسا جهت خنازیر(اماس گلو) وجراحات عرق الانسا نافع است.
🔴مولد سودا و مصلح آن سرکه و کاهو است.
🔴مضر مثانه و مصلح آن تخم خربزه است.
🔴مضر گرم مزاجان و مصلح آن شربت انار و سکنجبین است.
🔴مضر روده و مصلح آن صمغ عربی است.
❗️شیخ الرئیس گویند:انجدان هضم را آسان کند ولی خود دیر هضم و هاضم دیگری است ⛔️
🔻خشک کننده رطوبات گرم کننده معده و نیز دفع کننده ضرر اغذیه غلیظ است.
🔻محلل ریاح(بادشکن)و ادرار آور است.
🔻سکنجبین آن با دوشاب انگوری پخته شود جهت رفع تب های بلغمی و درد سینه و یرقان و استسقا (ورم شکم همراه با عطش زیاد) مجرب است.

🔻اگر بیخ و برگ آن با پوست انار در سرکه بپزند و ضماد کنند. بواسیر را نفع بخشد و چون آن را با موم و روغن حنا و ایرسا آمیزند بواسیر را بسیار نفع بخشد.
🔻اگر یک مثقال از تخم آن را با سرکه انگوری بخورند در اخراج جنین قوی الاثر است.
🔻مالش آن با روغن ایرسا یا روغن حنا نافع ورم های مفاصل که از سردی است و ضماد آن با موم و روغن ایرسا جهت خنازیر(اماس گلو) وجراحات عرق الانسا نافع
است.
🔴مولد سودا و مصلح آن سرکه و کاهو است.
🔴مضر مثانه و مصلح آن تخم
خربزه است
🔴مضر گرم مزاجان و مصلح آن شربت انار و سکنجبین است.
🔴مضر روده و مصلح آن صمغ عربی است.

🌦💥🌦💥🌦💥🌦💥🌦💥🌦

‼️⚠️‼️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع بوده و گرنه از لحاظ شرعی ناپسندیده است.

🗣🗣join us:👉👉👉

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.