انجره (گزنه)

انجره (گزنه)

#انجره ، #گزنه : (قسمت اول)
گزنه.

@makhzanoladviyah
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
✨به فتح همزه وسکون وضم وفتح رای مهلمه و ها اسم فارسی است
🔰 عربی معروف به #قریص الکلب و #مجرب الکلاب است
🔴 به یونانی اقلابونس
🔴به لغت #دار المرز #گزنه
🔴به ترکی #کجیت
🔴به لاتین ارتیک پریم
🔴به لغت گیلان هرتیکه
🍃 وآن حشیشه معروفه است که هر سال در زمستان می روید ودر بهار رشد میکند و به قدر ذراع بلند میشود وآن بستانی وبری(بیابانی) میباشد وبستانی را ساق مربع #مجفوف(خشک کننده) وبرگ آن شبیه برگ حبق عریض پر تشریف انبوه وبر آن زغب (موی ریزه) وپر خار و ریزه وخارهای ساق آن تیز وظاهرتر.
🌻 وصاحب صیدنه گوید که من این نبات را در جرجان بر کنار نهرها دیدم چون برگ آن ملاصق (متصل وچسبیده) بدن شود باعث سوزش و خارش وسرخی میگردد ولهذا آنرا بعربی قریض الکلب و مجرب الکلاب میگویند .
🌻 و گل آن زرد و تخم آن عریض به اون تخم کراث الا کوچک تر از آن ودر طول آن نیست وبراق تر ونوع بری آن شبیه به این است وآن در سیاخات (محل گل کاری) ومیاه (آبها) میروید وساق آن غلیظ تر وبرگ آن عریض تر وتخم آن بسیار ونبات این نوع مستعمل (به کار رونده) نیست وتخم آن صرف میکنند
🌻درهمه آنچه تخم قسم اول صرف کرده میشود وگویند که آن دو نوع است کبیر و صغیر پس برگ کبیر کوچکتر وتخم آن عدسی واین مستعمل است در طب، وصغیر خلاف این است وگویند که از آن یافته میشود قسمت سوم که ساق آن سرخ مایل به سیاهی وبرگ آن مثل سینبر الا از آن بزرگتر وخشن تر وتخم آن مثل خردل مفرطح سفید وارزق میباشد
وگاه هردو استعمال کرده میشوند .
🌻بهترین آن سنگین مایل به سیاهی باشد بالجمله #گرم در اول سوم و #خشک در دوم
🌻 ودر تخم آن خشکی کمتر از گیاه آن است به سبب کثرت #رطوبت(زیادی رطوبت) فضلیه در آن و آن #جذاب(جذب کننده) #مقرح ، #محلل (حل کننده) به قوت و #محرق(سوزاننده) است
وسیاه آن #تحلیل ظاهر و #تسخین(گرم کردن) قوی کند
🌻 وبه سبب شدت حرارت خود #جذاب(جذب کننده) #محرک(حرکت دهنده) #حکاک(خارش دهنده) #لذاع (سوزش دهنده) است
🌻و #ملطف اخلاط لزج (لطیف کننده خلط های لیز) و#مدر بول و #حیض و #شیر و #عرق و پاک کننده #معده و #باز کننده انسداد #جگر و #سپرز
چون با گوشت بپزند #لذع و #تفریح و #حکاکیت آن دور شود زیرا که گوشت مصلح آن است .

ادامه دارد…
join us:⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
⚠️‼️⚠️کپی برداری از مطالب کانال اگر باذکر لینک کانال باشد از لحاظ شرعی اشکال ندارد.

#انجره #گزنه : (قسمت دوم)
@makhzanoladviyah
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

🌻چون جرم آن بخورند یا عصاره آن یا پخته آن بنوشند #تحلیل #بادها کند و #ضماد آن #داءالثعلب و #داالحیه را نفع کند
🌻وچون تخم آن به روغن آغشته وبر موضع بمالند
مانع #روییدن #مو میشود
🌻 وچون برگ آن سوده(نرم وساییده) باموم وزیتون طلا کنند تحلیل #خنازیر(غده) کند
🌻.وبا زیت (روغن زیتون) فقط #ازاله(دور کننده) آثار رو نماید
🌻وهمچنین ضماد تخم آن جهت #سرطان مفید وهمچنین خاکستر آن چون خاکستر آن
با سرکه ضماد کنند #تحلیل #خنازیر و #غدد و #اورام صلب (#ورمهای سخت) و جمره نمایند وبا نمک #جراحت وقروح(#زخم) گزیده سگ دیوانه را نافع است

🌻وکذا ضماد برگ آن با نمک وذرور تخم وبرگ خشک آن نافع #قروح خبیثه (ناپاک) پرچرک و #سرطانات و#اکله وهمه آنچه محتاج به #تجفیف (خشک کردن) و #حدت (تیزکردن)
باشد
🌻وتخم وبرگ آن در اخلاط مراهم(نرم) مختصه (خاص)آنها داخل میشود پس اعانت (یاری)بر #جلا(پاک کردن) و #تفتیح (گشاده)میکنند
🌻وضماد آن با نمک نافع التوای(#سستی) #عصب است وکذا خاکستر آن با سرکه آن را نفع کند
🌻 وکذا جهت خراجات(بیرون کردن)و برگ کوفته آن چون در #منخرین(سوراخ #بینی) نهند یا ضماد کنند
قطع رعاف(#خون بینی)کند واورام پس #گوش را نفع کند
🌻خصوصا برگزاری آن را اگر در روغن گاوی یا زیتون بپزند وضماد کنند وسعوط تخم آن نافع #خشم و #مفتح #سده(باز کننده انسداد) به قوت است
🌻وضماد تخم آن #دندان دردناک را به آسانی قلع (از بیخ #کندن) نماید ومضمضه عصاره آن ورم لهات را تحلیل کرده ونافع ورم #گلو است
🌻وچون برگ آن را با غذا بخورند کمک بر #هضم آن میکند الا بزار را بدبو کند وچون با #شیرین بیان جوشانیده حرقت #مثانه(سوزش مثانه)و لذع (سوختن)آنرا مفید بود ودرد خصیتین(دو #بیضه)را نفع کند
🌻 وشرب آن با #سکنجبین نافع درد گرده(میان دو #کتف) است

ادامه دارد…
join us:⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
‼️⚠️‼️کپی برداری از مطالب کانال اگر باذکر لینک کانال باشد ازلحاظ شرعی اشکال ندارد.

#انجره #گزنه : (قسمت سوم)
@makhzanoladviyah
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

🌻و گاهی از تخم ان با عسل #شیاف ساخته مینهند و #اسهال اخلاط ردی میکند .
🌻 و خوردن ان را با تخم #کرفس و #شیر گوسفند به غایت مهیج #باه(برانگیزنده باه) و اگر
با مثلث بخورند باه برانگیزد
🌻 وکذا طلای تخم ان بر ذکر (#اندام #جنسی مرد) را مالیده ان با عسل طلا نمایند #سطبر (#ضخیم) گرداند چون #بارد مزاج ان را با #طلا بخورد در تحریک قوت #جماع قوی تر خواهند بود.
🌻 وچون نبات ان را پخته با #پیاز و #زرده بیضه(زرده تخم مرغ) بخورند #منی افزاید
🌻و کذا چون تخم ان یک مثقال کوفته با عصاره تازه #انگور بخورند هیجان #باه بسیار کند و چون ان را زن بخورد فم (#دهانه)#رحم بگشاید پس منی را قبول کند و اعانت بر حمل نماید

وکذا ضماد برگ ان با روغن #سوسن نافع #عرق النسا است و ان مقاوم سموم ادویه قتاله است.چون قبل از ورود ان بربدن بخورند .
❗️بعضی گویند ک زیاده از سه درم مهلک #مصلح نوشیدن اشربه مبرده (نوشیدنی سرد)و اب میوه های سرد و چیزهای لعابی مغزی است
❗️ ان مضر به معده وگرده(کلیه) امما(روده ها).و #مصلح ان #صمغ عربی یا #کتیرا ان عارض میشود انچه از پیاز عنصل عارض میشود. و باید در ان هنگام علاج ان کنند ب نوشانیدن شربت #بنفشه و #ما ءالشعیر و همه انچه بدان علاج عنصل کرده میشود ❗️#مضر جگر اصلح ان لعابات مقعد #مصلح ان عناب و گویند بسیار خوردن ان باعث سرفه مصلح ان شربت بنفشه و #بدل ان قردمانا و یاتخم گندمنا یا حرف.
🌻 و ب قول صاحب مسنجح تخم انجره مستعمل در مسهلات است و لذع امعا (روده ها) کند #مصلح ان کتیرا #بدل تخم ان ب وزن ان حب النیل و دو وزن ان قرطم وروغن آن به قول شیخ گرم در اول و تر در دوم در افعال ذکر شده خصوصا تقویت باه قوی تر از تخم ان است وهمچنین در امر اسهال.
join us:⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
‼️⚠️‼️کپی برداری از مطالب کانال اگر باذکر لینک کانال باشد از لحاظ شرعی اشکال ندارد.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.