انجیر

انجیر

🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻
#انجیر :
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

به فتح همزه وسکون وکسرنون وکسرجیم وسکون یای تحتانی سوقی
🔺اهل یمن بلس گویند✍️ وبه قول صاحب صیدانه
🔺انجیربسیارعسل راشاه انجیرنامند
ازمطلق آن مرادثمرآن هست .

✅وآن بهترین میوه هااست
وآن باغی و وحشی میباشدوهریک نروماده وسفیدودرخت انجیرمتوسط دربزرگی وکوچکی وبرگ آن عریض و…

🌿وعقیدانجیر(رب انجیر)شبیه به عسل درافعال اومیباشدوبهترین آن بزرگ دانه بسیارشیرین است که بعدچیدن آن ازدرخت یک شب برآنگذشته باشد.
🔺وبه قول شیخ 📚:بهترین آن سفیدپوست وشکافته است پس سرخ پس سیاه وبسیارپخته آن بالاتفاق افضل است وقریب آن است که که ضررنکندوبعضی گویندکه بهترین انجیرشیرین شاداب آن است خواه سفیدباشدوخواه سیاه وسفیدآن جهت غذا و سیاه آن.

✅ جهت دوا بهتراست وانجیری که پیش ازخوردن آن اولی تراست .

📚گویندکه چون شاخ انجیر را در آب 💧ونمک 🍚ساعتی بگذارند پس برآورده نشانند انجیر از آن شیرین میگردد.

✅ و مزاج انجیر تروشیرین معتدل درگرمی.

📚 وگویند گرم دراول وتردردوم وگویندگرم وتردراول مادام که تر باشد .

🔺وشیخ میفرماید📕:که انجیرتازه گرم واندک است وکثیرالماییت وقلیل الدواییت وآن درغذاییت بیشترازسایرفواکه ….
🗣🗣join us:👉

@makhzanoladviyah

🔺لیکن مولدنفخ وصفراوشدید النضج است ودرآن تلیین(نرم کردن) بالغ ودافع عفونات به سوی خارج جلد( پوست) ومعرق لهذا
یعنی بنابردفع عفونات وتعریق 💦
🔺که درتناول آن تسکین حرارت🔥 است .

✅وانجیرتر سریع الغذا والنفوذ در معده ودرآن تسکین حرارت است وانجیراگرچه دراکتناز(سخت شدن)غذای در حد گوشت وحبوب نیست لیکن در اکتناز شدیدتر از غذای جمله فواکه🍓🍒🍋🍇 است .

✅آن ( شخص خورنده)شپش پیداکند و به سبب فسادخلط متولد از آن ویا به سبب آنکه سریع دالاندفاع ( سریع حرکت میدهد)به سوی خارج .
🔺وصالح الخلط برای حیوانیت است وایضا استعمال انجیر تر حصف (کهیر) پیدا کند .

✅و انجیرتر و خشک نافع صرع است وانجیرسریع الانحدار و…

✅ومعین برحبس بول وانجیرترملین واندک مسهل است وخصوصا چون آن رابا،بادام کوفته بخورند .

🔺همچنین برای صلابت (سختی) رحم .

🔺همچنین اگربانطرون(بوره ارمنی) وقرطم (تخم عنصل)آمیخته قبل ازطعام بخورندودرآن تغربه وتقطیع( قطعه کردن) وتلطیف( لطیف کردن )وتفتیح( باز کردن) وانضاج( پختن ) وتحلیل ( حل کردن) وجلا است ودرلحم( گوشت) انضاج بیشتراست .
ادامه دارد…

‼️⚠️‼️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع بوده و گرنه از لحاظ شرعی ناپسندیده است.
🗣🗣join us:👉

@makhzanoladviyah
🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺

ادامه👈 #انجیر

🔺وخوردن آن موافق صاحبان صرع وجنون است ودرغذاییت زیاده تر ازسایر میوه ها به غذای معتدل وبدن راخوب فربه کندخصوصابابادام شیرین🌰 وگردگان(گردو).

🔺انجیر تر وخشک نافع خشونت حلق وموافق سینه است.

تنها الا ‼️مولد ریاح است ونفخ ومره وخلط غلیظ.

🔺انجیرتردراطلاق شکم( روان کردن شکم) زیاده ترازخشک است ودرنفوذ سریعتر از آن ، ..
🔺مقاوم سموم وسریع الانحدار.

🔺مسکن حرارت 🔥وتشنگی وملین طبع ومسهل به رفق
🔺بالخاصیت کاسرقوت غضبی ومبرد دل
🔺 وجهت خفقان وربو وسرفه ودردسینه
🔺تقویت جگرورفع سده

🔺عسرالبول وتقطیرآن
🔺نضج اورام ودمامیل(دمل)
🔺با بادام وپسته جهت اصلاح ابدان ضعیف
🔺زیاده کردن عقل وجوهردماغ(مغز)

🔺باسراب قایم مقام تریاق
🔺با مغزقرطم(تخم عنصر)ویک ونیم دانگ بوره ارمنی مسهل اخلاط غلیظه .
🔺وشیخ میفرماید✍️:که درخوردن آن به ناشتامنفعت عجیب است درگشاده کردن مجاری غذا را وخصوصا باجوز ( گردو)و بادام باآنکه غذای آن با جوز‌ بیشترازغذای آن با،بادام
🗣🗣join us:👉

@makhzanoladviyah

🔺وجالینوس گفته 📕که انجیرتربرای معده ردی است(زیاد خوب نیست) عرق 💦می آوردوغذای آن ردی است ودافع ضررآن ⬅️شربت سکنجبین.

🔺وگویندکه آن غیرثقیل(سبک) برمعده وقاطع تشنگی ومسکن حرارت 🔥است .

🔺واماانجیرخشک گرم دردوم وتردراول وگویندگرم وخشک دراول.

📕 وبه قول شیخ ⬅️گرم درآخراول لطیف وگویندمعتدل در،رطوبت ویبوست وخشک آن.

🔻ودرآن تغریه وتقطیع وتلطیف(لطافت) است وگاهی حریف وخشک آن از جلا به سوی تفریح خارج میشود.

🔺ودرجمیع افعال ضعیف تراز تاره آن ومعطش به خلاف انجیرتر وتقیل وملین طبع ودافع مواد عفنه (بدبو)به طرف جلد(پوست) و لهذا اکثارآن مولدشپش🕷 است .

🔺شیخ میفرماید📕:که انجیرخشک درافعال آن محمود(نیکو)است الا خون متولد از آن غیرجیداست(خوب نیست).

🔺وبعدجوز ،بادام 🌰است وضعیف ترهمه سفیداست.

🔺کازرونی گوید📕:که این افعال آن همه بالخاصیت است وگیلانی گوید📕 که اطبادرجوهرخون متولدازآن اختلاف کرده اند.
بعضی گویند 📕که خون متولد ازآن ردی است وبراین استدلال مینمایدکه مولد قمل ‌(شپش)است .

📕وبعضی دراین مناقشه میکنندممکن است که تولیدآن نباشدبلکه به سبب آنکه دفع فضول عفنه(عفونی) به ناحیه جلد(پوست)میکندولهذا آن معرق💦 نیز هست.

🔻 وبعدتعریق💦 تسکین مکریه (شتاب،مفصل پر ودارای امتلا).میکند

🔺وبه قول شیخ 📕انجیرخشک نیزدفع عفونات به سوی خارج کند .

🔺وجهت فالج ووامراض رطبه (رطوبی)ودرد کمروتقطیرالبول نافع.

✅ومنعفا است(نفع دارد) به سبب گرم کردن آن گرده را(کلیه).

🔺وایضاجهت صرع✅ وتقویت دماغ وضمادآن برسر.

📕 وبه قول شیخ چون آب مطبوخ آن باگندم 🌾نافع وسواس
ادامه دارد…

‼️⚠️‼️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع بوده و گرنه از لحاظ شرعی ناپسندیده است.
🗣🗣join us:👉

@makhzanoladviyah

@makhzanoladviyah
🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺

ادامه👈 #انجیر

🔺وبه قول شیخ چون آب مطبوخ آن باکف خردل درگوش چکانندطنین ودوی(مریض) را نافع بودوهمچنین اگرکوفته با خردل آمیخته وفتیله ازآن ساخته درگوش نهند دبیب(به نرمی رفتن)وخارش آنرا نفع دهد
🔺غرغره به آب مطبوخ‌ آن تحلیل خناق (حلق وگلو) انضاج ورم وانفجارآن نمایدواورام عضله زبان وقصبه ریه رانافع بود
🔺 با صعتر(آویشن) وپودینه(پونه) وحاشا منقی ( پاک کننده)سینه از موادغلیظه
🔺 چون پخته آن با عسل بنوشندوشربت آن نافع اوجاع صدرمزمنه ومفیدسرفه کهنه واورام قصبه ریه است
🔺وپخته آن با عسل نافع ربو،وسرفه بارد
🔺به قول شریف چون با مثل آن حلبه بجوشانندوصاف نموده ازآب آن باعسل مساوی هردولعوق سازندوبخورندتصفیه سینه وریه کندوربووسرفه خشک رانفع عظیم دهدوآن قاطع عطش بلغمی ومهیج تشنگی ومفیداستسقااست ،خصوصاباافسنتین .
🔺شربت آن نافع است وترمسکن گویند
🔺انجیرخشک معطش مسخن ردی است
🔺اکل وطلای آن دردکمررانافع
🔺به قول شیخ انجیرخشک مضراورام جگروطحال حار است
🔺چون درسرکه انگوری تند تاهفت روز بخیسانندوهرروزتاپنج عددازآن باقدری سرکه آن بخورند
🔺آنرا تنها و یا با اشق وسکنجبین وبیخ کبر ضماد سازند برای تحلیل جساوت طحال بسیارنافع وآن مفتح سددجگروطحال ومسخن گرده است
🔺آن بالخاصیت کاسر حدت فوت ادویه قابضه است …
🔺آن باسداب وانیسون جهت دفع ریاح وسددطحال وبا مغزگردگان یا بادام نافع است برای کسی که معتادبه قولنج وقبض باشدودردکمر و، وجع ورک را مفیدوآن جلای مثانه واخراج فضول آن وتفنیت سنگ واخراج ریگ آن کند.
🗣🗣join us:👉

@makhzanoladviyah

🔺انجیرخشک برای تقطیرالبول نیکو است وگرده را گرم‌کند
🔺صلابت رحم را نرم گرداند
🔺انعاظ جیدآرد و در باه افزایدکه چون انجیر را بامساوی آن مغز گردگان کوفته هرروز بیست مثقال آنرابخورندبالخاصیت محرک ومنعظ است واسهال شکم نماید.
🔺وضماد آن با آردحلیه آمیخته نافع نقرس
🔺ضمادپخته کوبیده آن تنها ویابه آردگندم ویا جو،ویاایرساونطرون ویا بوره ارمنی جهت تحلیل اورام زیرگوش وسایراورام صلبه وتحلیل خنازیر وثالیل و…
🔺بازاج جهت قروح ساق سایله
🔺 بوره ارمنی جهت بهق (خال سیاه) وامثال آن
🔺پوست انارجهت داخس(ورم گرم)نافع
🔺بالجمله ضمادآن اورام حار و رخو رامفید و منضج اورام صلبه است ومحلل آن لاسیمابا اشق
🔺اگراراده انضاج به قوت باشدباآردگندم
🔺اگراراده تحلیل بودباآردجو
🔺اگراراده امرمتوسط باشدبا هردوآردمذکورآمیزند

🔺مطبوخ آن ملین خنازیر(غده درگلو) وگاه درکلمات کمادات ارحام صلب واوجاع به آرد جوپخته وبرای اوجاع رحم باحلبه ضماد استعمال میکنند
🔺سوخته آن بازیت درسفیدکردن دندان بی عدیل ومقوی لثه و نزف الدم ومنقی قردح
🔺با سرکه وزردی تخم مرغ گرم کرده جهت امراض مقعد
🔺اماانجیرمایل به سردی وگویندانجیرتازه جرم آن بارد غلیظ وآن راقوت محله جاذبه است به سبب آنکه درآن شیر است وبدین سبب ملین وشیرآن گرم حادودرتحلیل وجلا وتفریح قوی است
🔺چون انجیرخام راپخته بربهق سفید(خال سفید)وخیلان (خال) وثالیل(تیز کردن گوش) ضمادکنندازاله آن نماید ..
ادامه دارد…

‼️⚠️‼️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع بوده و گرنه از لحاظ شرعی ناپسندیده است.
🗣🗣join us:👉

@makhzanoladviyah
@makhzanoladviyah
🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺

ادامه👈 #انجیر

🔺چون انجیرخام وبرگ تازه آن برگزیدگی سگ‌هار ضمادکنندبسیارنافع کندوکذاضمادآن باعسل وضمادآن به آردکرسته است
🔺وطلای آن بابرگ خشخاش جهت اخراج ریزه استخوان شکسته مفید واگریک دودانه انجیرخام رادرگوشتی که بسیارسخت باشدمانندگوشت گاووامثال آن انداخته بپزندبه زودی مهرا(پخته نرم )گرداند

🔺وعصاره آن باقیروطی قلع آثارچرک وشقاق ازسردی وقوبا کندوضمادبرگ آن با نمک وسرکه نافع قوبا وشری وقروحی است که ازآن رطوبت اصلیه سیلان کندومالش برگ تازه آن باآرد جوبه بدن منع تولدسپش نمایدهنگام تبدیل لباس وچون با برگ آن خشونت اجفان (پلک چشم ) وچرب آن رابمالندازاله آن نماید
🔺وچون برگ خشک آن با بیخ مادزیون سیاه طبیخ دهندجرب بهایم راعلاج نیکواست
🔺وچون باآردجوآمیخته برجرب متقرح(ریشه دار) ویابس(خشک وسفت) ضمادکنندازاله آنهانمایدواماخاکسترچوب آن اکال منقی قروح عفنه کهنه است
🔺وچون به آب مکرر خاکسترچوب آن برعصب نطول نمایندتسکین دردآن کند
🔺وچون خاکسترچوب آن رابه موم وزیت شیرین گداخته بیامیزندوبمالندنفع شقاق سرماوجذب رطوبت حصف نمایدوآب خاکسترچوب آن گدازنده شیر جامد درمعده است وشرب آن به مقدارقدرنیم اوقیه وحقنه بدان با زیت نافع اسهال وذوسنطاریااست وگویندکه آن درحقنه های لینه ومسهله نیکو است .
🔺وشرب ومسح آب خاکسترآن نافع گزیدن رتیلا(رتیل) است
وسایراجزای آن را فی الجمله نافع درصرع وجنون ووسواس است وثمرآن قوی تراست
🔺وانجیر مضر جگر و معده ضعیف است خصوصا اکثارتناول آن ومصلح خشک آن گردگان وصعتر(آویشن) وانیسون
🔺ایضااکثارآن مولدشپش به سبب تولید خون فاسدودفع آن به ناحیه جلدواصلاح آن ادمان(ادامه)تعرق درحمام ومالش به اشنان(مشک کهنه) وآرد نخودوتبدیل لباس به حب صبروترک اکثارآن است
🔺 صاحب منجح نوشته که کثرت تناول انجیرمورث خارش وقمل مصلح آن سکنجبین بدل آن مویز گویند
🔺بدل آن درادویه شش مغز چلغوزه وجالینوس گویدبدل خشک آن درانضاج مغز چلغوزه یا آلوبخارا
🔺مقدارشربت ازخشک آن تاسی مثقال

🔺 صاحب تذکره الهند نوشته که معنی انجیرهاضم طعام است.
🗣🗣join us:👉

@makhzanoladviyah

🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺

🔺به زبان سنسکرت راجمیری یعنی بسیاردرخشنده وبه زودی خشک شونده ومحبوب امرای وراجامیویعنی مزیل ضعف امرا و رچهمیا یعنی افزاینده گوشت وسوسودایعنی بسیارشیرین وپهل اتم یعنی باربهتروخالص وبرنداورچها یعنی مقوی حواس خمسه وورنم سیاه یعنی صاحب موجودکننده آرام ونیز به معنی رنگ ورونق بخش وجردماهوناش یعنی دافع تب وسوزش می نامند
🔺وآن خالص وبهتر است ورنگ بدن وروز برافروزد وتب وسوزش دفع نماید .
🔺🔺🔺انجیردشتی: برگ آن کوچکترازبرگ بستانی وکذاشجرآن وباسمیت وبسیارگرم وتندودرجمیع افعال قوی تر واحراق آن شدیدتروتحلیل آن قوی تر
🔺وبه قول شیخ انجیر بری حریق ترودرتقطیع وتلطیف شدیدتر زیرا که درفعل قوی تر است وضمادآن دررفع خیلان وثالیل نافع و..
🔺مسهل قوی وخطرناک وذرور انجیرخام وصحرایی
🔺ضماد آن با سرکه ونمک نافع قروح سروضمادپخته آن جهت خنازیر وتصعدعصب وبرگ
🔺اهل هندانجیردشتی را کتومری وکتهوگولریامی نامندوموافق گولر(انجیرآدم) میدانندخصوصابرای نفع برص وبیخ آن رابرای برص رطلا و اکلامجرب نوشته اند
🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻🔺🔻

‼️⚠️‼️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع بوده و گرنه از لحاظ شرعی ناپسندیده است.
🗣🗣join us:👉

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.