انگور

انگور

#انگور
@makhzanoladviyah
🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇
👈 :: بر وزن رنجور اسم فارسی است
به عربی عناب و
به ترکی اوزم و
به هندی داکهه گویند و آن ثمر مشهور درخت تاک و رز است
که آن را به یونانی انبالسی گویند و خوشه دار و در خامی سبز زمخت و نیم رسی آن ترش و با زمختی و رسیده آن شیرین و رنگ آن سفید و سرخ و سیاه و سیاه را به عربی احداق البقر گویند.

👈 و بعد رسیدن و خشک شدن مویز نامند و نیم رسی خشک آن را که ترش مزه می باشد غوره مویز گویند و تخم آن شبیه به خصیه حیوان بسیار کوچک و آن راحب العناب نامند. بالجمله انگور بری(بیابانی) و جبلی (کوهی) و بستانی (باغی)است و هر یک از آن تابستانی و زمستانی می باشد و اقسام آن بسیار است بعضی از آن مستدیر (گرد)و بعضی مستطیلی و بعضی بزرگ و بعضی کوچک و بعضی سفید و بعضی سرخ و بعضی سیاه و بعضی مایی و بعضی صلب کثیر الارضیت( ارضیت وسوداییت زیاد)که غذای بسیار دهد.

✅ و بعضی باریک پوست و بعضی غلیظ پوست و #بهترین آن👈 تابستانی کامل پخته سفید شیرین باریک پوست و کوچک تخم و متساوی دانه در مقدار و بزرگ دانه است.

🍇و قسم کشمشی که #رازقی نامند بسیار شیرین و لطیف است.
👈 و زمستانی آن به سبب ضعف تابش آفتاب خوب رسیده و شیرین نمیگردد و دو نوع می باشد سفید و سرخ سرخ آن را در بغداد جبلی نامند و این با شیرینی کم و با زمختی بسیار و غلیظ الجرم و بطیء نزول از معده ونفاخ اما به دلیل عفوصتی(مزه هر چیز زمخت)که دارد مقوی معده است وتضعیف ومضر آن نیست👌 .

🍇وسفید آن لطیف وسریع النزول تر از آن وشیخ می فرماید که انگور سفید بهتر از سیاه ست، وچون هر دو از سایر صفات ازمتانت ونرمی وشیرینی وغیره مساوی هستند وبعد جدا کردن از درخت آنچه دو یا سه روز گذشته باشد بهتر از است از تازه چیده آن.
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇
‼️⚠️هرگونه کپی برداری ازمطالب کانال فقط باذکر لینک کانال بلامانع بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسنداست.

ادامه #انگور
@makhzanoladviyah
🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇
✍️و شارح گوید که انگور باریک پوست کثیر الماییت #بهترین آن قریه المهد از جدا کردن است تا در آن فساد جاری نگردد و طعم آن متغیر

🍇بالجمله اقسام آن با قوای مختلفه است و مطلق رسیده آن #گرم و #تر در آخر اول، .
✍️و گویند که بسیار شیرین آن گرم و تر دوم است و آن کثیر الغذا .
🍇و بہترین میوه ها در غذاییت و تولید خون صالح و معدل امزجه غلیظه و #مصفی خون❣️ و دافع مواد سوداوی و احتراقی و #جالی و #منضج و سریع الانحدار.👌👌

🍇 و #مصلح و موافق حال صدر و #ریه و مقوی و مسمن بدن و زیاده کننده چربی #کلیه و.

🍇 انگور شیرین مهیج #باه بالخاصیت و #مدر بول،

✍️ و شیخ می فرماید که غذای آن شبیه به غذای انجیر است در قلت وخاصیت غذا و اگرچه کمتر از غذای انجیر است و پخته آن در ضرر کمتر از غیر پخته است .

🍇و اگر انگور هضم نگردد. غذای آن خام باشد و غذای انگور سالم زیاده تر از غذای آب افشرده آن است.

🍹 لیکن آب افشرده آن در نفوذ و انحدار(فرو نشستن)سریع تر است.
✍️و ابن ماسویه گفته که انگور میوه محمود است و آن معتدل تر و افضل از سایر میوه ها است.
🍇و بهتر آن است که پختگی آن بر درخت آن تمام شده باشد .👌.

✍️ و کازرونی گوید که غذای انگور بانان خوب زیاده تر است و در نفخ کمتر بهر آنکه نان 🍪منشف(جذب کننده) رطوبت انگور است .

🍇و بعد از چیدن فی الفور تناول (سریع نخورند)ننمایند که آن منفخ (نفخ آور) است بلکه یک دو روز داشته بخورند مابین دو طعام که طعام اول هضم شده باشد و یا بانان خورند .

🍇و خوردن آن جهت صاحبان معده ضعیف کثیر الریاح و رطوبت و کسانی که معتاد امراض رطوبی باشند.
ادامه دارد…..
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇
‼️⚠️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال بلامانع بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسنداست.

#انگور
@makhzanoladviyah
🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇
❌و مضر #معده رطوبی و مولد ریاح(تولید باد)در آن #مصلح آن زیره و بادیان(رازیانه) مساوی یک مثقال خورد.
❌ و مضر جگر و طحال ضعیف و قولنج ریحی و گرده و #مصلح ان تخم کرفس و انگور شیرین تازه خوردن ملین ,

🍇ایجاد تشنگی و #مصلح آن سکنجبین و مصں انار چاشنی دار و غذاهای ترش،
✍️و گویند جمیع انواع انگور مضر سر است بهر آنکه مبخر به سرعت است .
❌و مضر مثانه و مصلح آن انار شیرین و گویند هر انگور مضر مثانه است و لاسیما (به غیر) مایل به ترشی و #مصلح آن عناب،
✍️و ماسرجویه گفته که انگور بسیار شیرین مسخن( حرارت دهنده) معطش(عطش آور) است و آنچه از انگور در صحراها و کوهها باشد و آن را آب نداده باشند غذای آن ردی است صلاحیت غذا کردن ندارد و احوال آن متغیر میشود به تغییر اقسام آن غیر آنکه جمیع انگور چون پخته شده رطب بخورند آن گرم و تر در اول است.

📕و رازی در کتاب دفع مضار اغذیه نوشته که انگور معتدل است و قسم شیرین آن گرم زیاده آن است و آنچه در آن چاشنی دار باشد تسخین بدن نمیکند و خون متولد از آن صالح تر از خون متولد از خرمای تر است و چون از قسم شیرین آن خورده شود و از آن کثرت کرده نشود احتیاج به اصلاح ندارد و گاهی تشنگی می آرد و گرم میشود از آن مزاج صاحبان امزجه حاره(مزاج گرم)و کفایت میکند در اصلاح آن که بالای آن شربتی از سکنجبین شکری یا آب انار ترش یا طعام ترش خورده شود.
🍇 و اما کسی که آن را به نفخ و تمدید شکم اذیت دهد از خوردن او با پوست یا خام آن حذر کند .

🍇و آب بارد (سرد)💧بر آن نباید نوشید🚫 پس اگر با وجود این به نفخ خود ضرر دهد شربتی از آب کمون(زیره).

🍇و سزاوار است که صاحبان قولنج ریحی کثرت خوردن آن(زیاده روی) نکنند.
📕و رازی در مقام دیگر نوشته که انگور قدری نفخ می کند و تلیین (نرم کردن) شکم می نماید و بدن را فربه می کند به سرعت و در انعاظ(نعوظ داشتن) می افزاید و آن برای معده نیکو است و در آن فاسد نمی شود مثل فاسد شدن دیگر فواکه اندر آن،

📕و ارسطاطالیس گفته که اگر خوشه های انگور که در درخت آن باشند به روغن یا زیت (روغن زیتون)طلا نمایند نزدیک آن زنبورها 🐝🐝نیایند .

🍇و اگر وقت جدا کردن خوشه آن در آب خرفه تر طلا نمایند مدت کثیر باقی ماند 👌.

🍇و اگر در آب شبت(شوید) تر کنند بعده بیاویزند تا یک سال باقی ماند.

✍️ و تیا ذوق گفته که آنچه برای کثرت آمدن عرق 💦نفع دهد این است که بگیرند از آب افشرده انگور و آب سرد و مازوی سبز هر واحد یک جزو پسن مازو سوده به آن هر دو آب بیامیزند.
ادامه دارد…..
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇
‼️⚠️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال بلامانع بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسنداست.

#انگور
@makhzanoladviyah
🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇
👈وبه تمام پوست آنرا بمالند عرق زیادی💦💦 دفع میشود.👌

🍇و نوشیدن آب سرد بالای آن به غایت مفسدان(بی نهایت باعث فساد)و…

🍇 و انگور تازه جدا کرده نفع ملین و #مصلح آن سکنجبین و انگوری که اندکی پوست آن پژمرده باشد کثیر الغذا تر از انجیر و نفخ آن کمتر و خوب برای معده و محرک اشتها و مقوی بدن و مسمن(چاق کننده) و افزاینده خون خوب و منضج و ملین و جهت ناقهین(بیماری شدید)امراض و صاحبان تب کهنه محرقه نافع و آب انگور سریع النفوذ و الانحدار جید(فرونشاننده خوب)برای معده و جهت امراض سینه و شش نافع.👌

🍇 و انگوری که دو روز مانده باشد با تخم خوردن جهت اوجاع (درد های) #معده و امعا و کلیه(میان دو کتف) و #مثانه بهتر،

🍇 بعضی مردم عصاره آن را طبخ(پخت) میدهند تا منعقد گردد و آن موافق #عضلات . #لثه مسترخی (سست)که به سوی آن فضول سیلان کند و گوشی 👂که از آن ریم سایل(چرک سرازیر)باشد .

🍇و اکتحال (در چشم کشیدن) آن نافع جرب (خارش وزخم) چشم و رطوبت عین(ورطوبت چشم)و حقنه به آب آن جهت قرحه امعا( زخم روده ها) و رطوبت زیادی از #رحم.

🍇و #روغن_انگور که مکرر آب و تفا له آن را با روغن زیتون جوشانیده صاف کرده یا در آفتاب پرورده باشند به غایت مسخن(حرارت دهنده) و #محلل و #ملین پوست (نرم کردن پوست) است.

🍇و #ضماد آن مانع ورم جراحات و #تخم انگور سرد و خشک در دوم و بطیء النزول و مولد ریاح و بیجاپس شکم و ممسک (بازدارنده) بول و منی خصوصی دانه انگوری که از خم (کوزه)⚱️سرکه برآورند.

🍇 و بریان کرده آن را #قبض زیاده و مضر مثانه و کلیه .
🍇و #سوخته آن نافع اکثر جراحات.

🍇 و #پوست انگور #سرد و خشک در اول ومولد ریاح .
🍇و پاشیدن سوخته آن جهت تمیزی وجلای پوست و تجفیف(خشک کردن) رطوبات #چشم 👁و اکثر قروح (زخم ها)هر عضو مفید 👌

🍇و انگور خام نارس و #غوره و عفصل سرد و با قوت #قابضه و کثیفه .

🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇
‼️⚠️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال بلامانع بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسنداست.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.