انگور

انگور

مخزن الادویه مجموعه حکیم شیرازی, [۰۹٫۰۸٫۱۶ ۱۲:۲۴]
#انگور
🍇☘️🍇☘️🍇☘️🍇☘️
غوره :انگور نرسیده وترش
مویز:انگور رسیده خشک شده
🌸شیخ می فرماید: سفید بهتر از سیاه است
⭐️خود انگور قابض است ولی خشک کردن آنرا شیرین می کند.
طبع انگور کاملا رسیده گرم وتر در آخر اول است و طبع انگور بسیار شیرین گرم وتر تا دوم است و کثیرالغذا
🍇انگور بهترین میوه ها در غذاییت بوده که تولید خون صالح کرده ومزاجهای غلیظ را تعدیل می کند مصفای خون ودافع مواد سوداوی و سوخته ، منضج ،جالی،موافق حال قلب وریه ،مقوی و چاق کننده بدن و زیاد کننده پیه کلیه است .انگور شیرین مهیج قوه باء و مدر بول است.
غذاییت انگور سالم و رسیده بیشتر از آب افشرده آن است و لیکن قدرت نفوذپذیری آب آن بیشتر است.

ابن ماسویه: انگور معتدل تر و افضل تر از سایر میوه هاست و بهتر است که در درخت رسیده باشد.و کشمش آن در غذاییت زیاده تر و مقوی تر است برای بدن.
🍇کازرونی:غذای انگور با نان خوب زیاده تر است ونفخ کمتری دارد.انگور را بعد از چیدن فی الفور نخورید چرا که نفاخ می شود بلکه بعد از یکی دو روز خورده شود.
🍇خوردن انگور برای صاحبان معده ضعیف و مرطوب و پر باد مضر می باشد مگر اینکه با مصلح آن زیره ،رازیانه خورده شود.
🍇انگور همچنین برای کبد وطحال ضعیف و قولنج بادی و کلیه مضر است که مصلح آن سکنجبین و انار و غذاهای ترش است.
🍁🍇🍁🍇🍁🍇🍁🍇

ادامه دارد………

Join us:👇👇👇

@makhzanoladvyiah

مخزن الادویه مجموعه حکیم شیرازی, [۱۴٫۰۸٫۱۶ ۱۳:۰۰]
#انگور

🍇🍁🍇🍁🍇🍁🍇🍁

✅نکته مهم:همه انواع انگور به خاطر سرعت تبخیر مضر سر است و مثانه ، که مصلح آن انارشیرین هست .
🍇انگور بسیار شیرین گرم کننده و عطش آور است. که به عنوان مصلح بعد از آن می توان سکنجبین شکری و یا آب انار ترش خورد.و اگر برای فرد نفاخ باشد بعد از آن باید شربتی از آب زیره خورد.
رازی:انگور قدری نفاخ است و ملین شکم و نیز چاق کننده بوده و برای معده مفید است و در آن فاسد نمیشود .
✍️✍️ هیچ وقت انگور را نباید پخت ، خواص انگور با پختن تغییر میکند.
خون حاصل از انگور صالحتر از خون خرمای تر است.
✳️✳️اگر وقت جدا کردن خوشه آنرا در آب خرفه طلا کنند مدت کثیری می ماند و اگر در آب شوید تر کنند و بیاویزن تا یکسال باقی می ماند.
✍️نسخه ضد تعریق: آب افشرده انگور +آب سرد +مازوی سبز پودر شده (هر کدام یک واحد )خمیر درست کرده بر کل بدن بمالند.
🗣🗣 نوشیدن آب سرد به دنبال خوردن انگور بسیار مفسد بوده و دیر هضم کننده و باعث استسقا و تبهای عفونی می شود .
🍇انگور تازه نفاخ ،ملین و مصلح آن سکنجبین است و انگوری که پوست آن اندکی پژمرده باشد کثیرالغذاتر از انجیر است ونفخ آن کمتر است و مفید برای معده و محرک اشتها و مقوی بدن و چاق کننده و افزاینده خون صالحه و منضج و ملین است. آب انگور سریع النفوذ و مفید برای معده می باشد .
🍯🍯روغن انگور: آب انگور وتفاله آن رابه طور مکرر باروغن زیتون جوشانیده وصاف کرده و یا در آفتاب می پرورانند.که بسیار گرم کننده ،محلل و ملین است.
تخم انگور سرد و خشک در دوم ،مولد ریاح ،حابس شکم و بازدارنده بول و منی می باشد.بخصوص دانه های انگوری که از خم سرکه برآورده و بریان کنند که این نوع دانه بسیار قابض بوده ومضر مثانه وکلیه است .
🍇🍇انگور نارس )غوره ( سرد و با قوه قابضه بسیار است.

join us:👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.