انیسون

انیسون

#انیسون

🏳‍🌈🏳‍🌈🏳‍🌈🏳‍🌈🏳‍🌈🏳‍🌈🏳‍🌈🏳‍🌈🏳‍🌈🏳‍🌈🏳‍🌈🏳‍🌈

🌴نام:به عربی (رازیانه رومی) و به فارسی بادیان رومی و زیره رومی گویند.

🌴مورد استفاده تخم آن است واکثر خاصیت آن در پوست (سبوس)است
طعم آن تیز وتلخ و افریقایی آن بهتر از مصری میباشد
انیسون هندی ریزتر وخواص آن کمتر است.
🌴طبع :جالینوس گوید گرم در دوم وخشک در سوم است و گویند گرم و خشک در آخر دوم است
مزه آن کمی شیرین وتندی وتیزی کمتری دارد

@makhzanoladviyah

✅ خواص :باز کننده گرفتگی های کم است بنابراین نافع امراض کبد میباشد وگرمی وخشکی آن رو به اعتدال است
مسکن دردها ،تحلیل برنده بادها (خصوصاً اگر کمی حرارت دهند)

🌹در قانون ونفیسی گفته شده که با تفت دادن، رطوبت آن کم می شود وتندی آن زیاد می گردد.
وفضل الله تبریزی گوید (در شرح قانون) که انیسون به تفت دادن نیازی ندارد چون اجزای لطیفش کم میشود وخشکی آن شدید شده وتندی آن کم میشود.

🌴جالینوس گوید:منفعت در تخم آن است و آن تخمی است تیز و سوزان ،که خشک کنندگی آن در درجه سوم است . لذا آنیسون محلل وبرطرف کننده نفخ شکم بوده وبه دفع رطوبات از راه ادرارکمک می کند و نیز از حجم مدفوع می کاهد.
🌸ملطف ،محلل ،جالی ،تریاق،مدر ،زیبایی چهره .
🌸خوشبو کننده غذا است ومفید برای افراد افلیج وکسانی که مرض لقوه(کجی دهان)واسترخاء(سستی) وسردرد گرفته اند است.
بخور آن وریختن دارو به بینی برای سر گیجه های سرد با منشاء بلغم غلیظ مفید است وبرای نزله های سرد ودرد گوش مفید است.
@makhzanoladviyah

🌸اگر انیسون را در سرکه انگورخیسانده وخشک کنند وبعد تفت دهند ودر پارچه کتانی (تیره) ببندند ودائم ببویند برای سرماخوردگی ونزله های سرد وخشک مفید است.
🌴مصرف ساییده نیم درم آن با مصطکی در مخلوط ده درم گلقند چند روز مداوم برای پاکیزه کردن بلغم که(شامل فراموشی از نوع سرد وخواب سبک) است نافع میباشد.
🌸چون مقوی معده است بلغم تولید نمکیند.
🌴اگر انرادر آب جوشانده وصاف نموده وبا گلقند عسلی حل کرده وباز صاف نموده وبنوشند برای خواب افراد معتاد(افیونی)مفید است
وغذای آن که با نخود آب وگوشت خروس جوان وصمغ اشتر غاز وتخم کاشفه تهیه شود بسیار مفید است.
🌸واگر آنرا بکوبندوکاملا آرد کرده وبا گلقند مخلوط کرده وبخورندبرای مالیخولیابخصوص نوع مراقی آن (مالیخولیایی که آفت و خلط سودای ان از معده به مغز می ریزد،نوعی صرع )نافع است.

🍶آشامیدن آب پخته آن با آب وعسل برای کابوس مفید است
ضماد آن نافع سستی است به همین دلیل باعث تقویت اعضاست.
جهت امراض کهنه چشم وبینایی مجرب بوده قدرت بینایی را زیاد کرده وتیرگی چشم(پوششی که روی چشم را گرفته) را برطرف وفضولات چشم را کم کرده و رطوبت اضافی انرا خشک می کند.

🌸🌸اگر آنرا ساییده وبا روغن گل مخلوط کرده ودر گوش بچکانید درد راتسکین داده وسنگینی که حاصل ازضربه وصدمه باشد مفید است
🌴در رفع بد بویی دهان وعفونت لثه مفید است
وطلای آن برای ورم نرم دست وپا نافع است.
🌸🌸جویدن آن برای سردرد سرد مفید وجلا دهنده مجاری تنفسی ودرد سینه وتنگی نفس وسرفه واضطراب وتقویت کننده فم معده است.
خوردن پخته آن با شیرین بیان ویا ریشه سوسن برای امراض ذکر شده و بخور آن در تنگی نفس فایده دارد.

💠💠برای نفخ وصدا دادن شکم نافع است وعطش بلغمی ناشی از رطوبات سخت گرم را قطع میکند.
ونافع استسقاء(جمع شدن مایعات در حفره بدن)است گاهی اسهال رطوبی را بند می آورد
بخصوص اگر کمی بریان شود کمک میکند به گرفتگی ادرار که علتش مواد رقیقه ای که به سوی مثانه رفته اند
ومدر بول، عرق،وحیض(عادت ماهیانه)است
🌞🌞در شکستن سنگها مفید وپاک کننده رحم از زیادی رطوبات سفید میباشد
باعث ازدیاد شهوت وتقویت کننده قوه باه است.
از سقط جنین جلوگیری میکند وبرای بواسیر بادی مفید است
بخور آن جهت خارج کردن جنین مرده وکیسه آب مورد استفاده قرار میگیرد.

@makhzanoladviyah

💠خوردن پخته آن با شکر برای زردی چهره زنی که زایمان کرده مفید وطلای آن در سرکه پخته شده برای تحلیل ورمها نافع است .
🌸در تب های کهنه مفید بوده ودر رفع سموم حشرات(مار،عقرب) نیز کاربرد دارد

مضرات:مضرمثانه است ومصلح آن آب رب شیرین بیان میباشد
ومدر معده وروده وریه است ومصلح آن رازیانه خودرو است.ونیز گویند مصلح آن اسفرزه(قارنی یاریخ) وزیره رومی با شکر است.
وممکن است باعث سردرد در گرم مزاجان شود که مصلح آن سکنجبین میباشد.
بدل آن:تخم شوید ،رازیانه و زیره رومی است.

🌴🌴طرز تفت دادن انیسون برای امراض چشمی و….:
آنرا با عسل مخلوط کرده در تکه پارچه ای به گل گرفته ودر خاکستر گرم یا تنور معتدل یک شب قرار دهند وسپس بیرون آورده و استفاده کنند.

‼️⚠️‼️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال مجاز می باشد.
💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

🗣🗣join us :👉👉👉

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.