اکلیل الملک (ناخنک)

اکلیل الملک (ناخنک)

#اکلیل_المللک
#ناخنک (ناخنک).
✅باوجود تخلخل در آن صلابت ودرشتی است.
✅در آن تخم کوچک مثل خردل بی طعم ورایحه است.
✅گویند✍معتدل در حرارت وسردی.
✅گویند خشک دراول ومایل به اندک حرارت .وسردی.
وگویند مرکب القوی است . وجزو حرارت وخشکی در آن بیشتر از سردی است.

✅به قول شیخ✍گرم وخشک دراول.

✅دراین دوا تحلیل وقبض است وتحلیل به حرارت وقبض به سردی آن است.

✅قبض کم با تحلیل است ومحلل ومنضج. وخشک کننده وملطف وگدازنده فضولات.

✅مقوی #اعضا وملین #ورم های سخت .

✅موافق جمیع #ورم ها است به سبب قبض وتحلیل ونافع #ورم های گرم وسخت
✅طلای آن با زعفران💥جهت تسکین ضربان همه ی اعضا مفید .

✅وباسرکه وروغن گل برای تسکین سردرد گرم.
✅مالش با روغنش ⬅️برای اختلاط #ذهن ،وکم #عقلی واحمق بودن ،وکند ذهنی،و #مالیخولیا و #فراموشی نافع👌
✅خوردن دو درم آن با پنچ درم عسل🍯و مالش به آب جوشانده اش بر سر صاحب وسواس سوداوی در هر سه روز یک مرتبه درحمام مفید است.
✅ضمادش بر عصب عضو سست برای افراد #فلج نافع .
✅عصاره اش با روغن گل نافع درد #گوش👂
✅آشامیدن آب آن برای #تنگی نفس، ،ودرد #معده وکبد و #طحال .مفید
✅وبا افسنتین جهت #ورم آن مفید.
✅نوشیدن آب جوشانده اش ⬅️جهت تحلیل فضول باطنی خصوصاً با انجیر وعسل🍯.
✅افزاینده #شیر ومنی.
✅دافع ضرر سموم .
✅مدر بول وحیض ورطوبات وتسکین تشنگی بلغمی .
✅حقنه با آن⬅️جهت تقویت #امعا(دل وروده وجگر..)

✅آشامیدن جوشانده برگ وشاخه هایش ⬅️نافع ادرار #بول و #حیض. واخراج جنین.

✅اگر در وقت تب ولرز خورده شود کمک بر اسهال نماید.
✅مضر ❌اعضای سست ومسرخیه وبیضه ها .

مصلح⬅️آن جوشانده مورد یا عسل ویا مویز ویا انجیر.
بدل آن⬅️حلبه وفراسیون.وبذر کتان.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.