بابونه

بابونه

#بابونه
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

۱⃣بابونه سه نوع است یکی زرد گل تند بو که آن را ریحان الثعالب نامند و آن کوهی است
۲⃣سفید گل وگل آن از اولی بزرگتر
۳⃣گل ارغوانی وخوشبو که نزد اهل عرب معروف است به جنرام
وبهترین آنها نوع سوم است گیاهی است شاخه های آن سبز ونازک وباریک است
وبهترین آن تازه ،تیزبو وبزرگ گل زرد ساطع مایل به سفیدی وسیاهی

@makhzanoladviyah

⬅️ به قول شیخ مزاج آن گرم و خشک در اول و گویند در دوم وبعضی گویندگرم وخشک به اعتدال وبعضی گرم در دوم وخشک در اول نوشته اند و نزد بعضی گرم در دوم و خشک در سوم است
جالینوس گوید که در لطافت نزدیک به گل سرخ است ولی گرمی آن مثل گرمی روغن زیتون ملایم بدن است ومفتح وملین وپاک کننده بدن میباشد ملطف و سست کننده ومقوی است ومحلل (از بین برنده)ماده فاسد به غیر از روش جذب ،که این از خواص بابونه است و گرنه هیچ محللی خالی از جذب نیست.و بابونه به خاطر داشتن حرارت و تحلیل ونرم کنندگی خود غیر جاذب است.

🌼با وجود گرمی وخاصیت حل کنندگی که دارد خلط فاسد را جذب نمیکند ،مدر عرق ،شیر،وحیض(عادت ماهیانه)میباشد
ضماد آن تسکین دهنده ورمهای گرم است
ونرم کننده ورمهای سخت ومحکم به همراه آرد جو ورب انگوراست.🍇
🌼همچنین در ورمهای سرد با آرد باقلی مصری وزیتون کهنه مفید است وبهترین محلل است.
طلای آن مقوی اعصاب است و مرخی و سست کننده اعضای کشیده شده وقابل ارتجاع است.
وهمچنین اگر در روغن بابونه عنبر عسلی حل کنند مالش این روغن🍾 تسکین دهنده دردها وگشاینده منافذ بدن است
واگر بابونه را جوشانده وآب آن به عضو ریخته شود ویا در آب آن بنشینند نافع ترین دارو برای دردها است
برای اینکه حرارتش شبیه حرارت زنده بودن است
ضماد بابونه مفید است برای:درهای امتلایی(پری معده به سبب هضم نشدن غذا)
ونافع اگزما وخارش است وبیماری های پوستی (ناشی از خارش)
روغن ونوشیدن وضماد کردن وتحریک وگرم کردن پوست با ریشه وشاخه آن نافع است برای سردرد سرد ومقوی مغز میباشد

بخور دادن با بابونه نافع سرماخوردگی شدید است😷
واگر در آب وسرکه بجوشانند وصورت را بر آن نهند وبخور دهند نافع چشم 👁ومسکن درد چشم است البته باید مداومت کرد
وبعد از پاکسازی ماده چشم اگر با آب آن شستشو دهند چشم را تسکین دهنده درد وتحلیل ورم آن مینماید
نوشیدن آن برای زردی مفید است واگر در شراب یا سرکه پخته شود وگوش👂را با آن بخور داده مفید برای کری گوش 📢 میباشد
وپاک میکند گوش را ازماده ای که باعث کری شده .بادهای غلیظ گوش را دور میکند
جویدن آن برای بیماری قلاع(بثورات بر پوست دهان وزبان)نافع است ونوشیدن وضماد آن برای آسان نفس کشیدن وپاکسازی سینه وبرطرف کردن درد کبد وختک میکند کبد را
وهمچنین برای ورمهای ضخیم ،فشرده نافع است چون محلل تکاثف وفشردگی عضو میباشد وبه آن منفعت بزرگی رسانده
نوشیدن ونشستن در آب جوشانده آن که تا نزدیک فم معده باشد مفید است برای درد قولنج(درد در حفره شکم) وهمچنین انسداد روده در نفخ مفید ومحرک قوه شهوانی است

اگر یک درم آن با شراب عسلی خورده شود وآب جوشیده وضماد آن دفع کننده سردی مثانه ودرد وورم آن است

⏪مدر بول است .سنگ کلیه ومثانه را میشکند نوشیدن ونشستن در آب جوشانده آن جاری کننده حیض خواهد بود وزایمان را راحت میکند
ضماد آن نافع ورم مقعد است وهمچنین مالش روغن آن
وهمچنین آب جوشیده آن برای تب های دایره ای(دور زننده) وکهنه که از انباشتگی صفرا بوجود آمده وتهوع به شخص دست میدهد مفید است✅
گاهی نوشیدن ونشستن در آن در درمان تب های بلغمی وسوداوی کاربرد دارد
گاهی در تب های ورمی مفید است در صورتی که تب حاد(ناگهانی ودارای علائم شدید)نباشد
وهمچنین ماده که باعث ورم شده نضج(پخته) یافته باشد
بخور آن برای فراری دادن حشرات(مار وعقرب)🐍🦂 موثر است

مضرات❌
شربت گل آن وریشه آن تا سه مثقال گاهی هفت مثقال مضر گلو وحنجره است ومصلح آن عسل🍯 وشربت انار🍎 است
سست کننده دل وروده است که مصلح آن رب ریباس است وبرای اعضای گرم مضر است که مصلح آن روغن گل 🍾🌷
وجایگزین آن که در تقویت مغز وبرطرف کردن سردرد سرد است برنجاسف(نوعی گیاه) میباشد وجایگزینش در ضماد کردن:اکلیل الملک وشبت است

مطلق بدل آن قیصوم وبرنجاسف واقحوان است
وگویند ریشه آن گرم وخشک تر است وروغن آن گرم در دوم وخشک در اول است بلکه در خشکی معتدل میباشد
مقوی،محلل، وخشک کننده ورادع(باز دارنده)است
✅روغنش نفع زیادی دارد ومقوی عضو است
ومالش آن مسکن دردها ومفتح مسامات و منافذست .
💎نطول (پاشویه و نشستن در آب جوشیده گیاه) به آب جوشیده آن و نشستن در جوشانده آن نافع ترین دارو برای ماندگی و ناتوانی اندامهاست.به خاطر آنکه حرارت آن شبیه به حرارت حیوان است در ملایمت.

🗣🗣join us:👉👉👉

@makhzanoladviyah

#بابونه

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

✅ضماد آن مفید اندامهای امتلایی و سنگین است و نافع جرب چرکی و خارش است و همچنین روغن آن.
✅نوشیدن و ضماد کردن و کماد کردن ریشه و شاخه آن نافع سردرد نوع سرد است.و مقوی مغز است.
✅بخور جوشانده آن نافع نزله بوده و اگر با آب جوشانده آن چشم را بشویند درد و ورم آن را تسکین می دهد.و نوشیدن جوشانده آن نافع یرقان است.
✅اگر آنرا در سرکه پخته و به گوش بخور دهند در ابتدا نافع کری است.و پاک کننده گوش از ماده علت کری و زایل کننده بادهای غلیظ گوش
✅مصرف جوشانده و آب آن برای ورمهای کثیف و غلیظ احشاء نافع است. ولذا در تقویت احشا بسیار نافع است.
💎💎برای نفخ بسیار خوب بوده و محرک قوه باء اگر با شربت عسل خورده شود.و نیز نوشیدن آب آن مدر ادرار است بخصوص نوع گل کوچک ان که علاوه بر مدر بودن ،سنگ کلیه و مثانه را
می شکند.
✅نوشیدن جوشانده آن و نشستن در آب ان مدر حیض وتسهیل دهنده زایمان و خروج جنین و جفت است وضماد آن نافع ورمهای مقعد است.
🌼نافع درد های عصبی واز بین برنده ورمهای سرد ومرکبه وخشک کننده۸ رطوبات
💎روغنمالی با آن برای دفع لرزش ورعشه بدن در کسی که تب بلغمی وسودایی دارد مفید است وعرق آور بوده و همچنین ماده ورم نضج یافته است.

@makhzanoladviyah

💠به قول کازرونی بابونه نافع تب است هرگاه ماده آن نضج یافته باشد (پخته شود).
💎و نیزمفید است برای بادهای حبس شده در اعضای بدن ودرد کمر ومفاصل ونقرس
💠مضر حلق است و مصلح آن عسل ،شربت انار و سست کننده احشاست و مصلح آن رب ریواس و مضر اعضای گرم و مصلح ان روغن گل
🌺🌺 بدل آن در تقویت مغز و از بین بردن سردرد سرد برنجاسف است.و گوید بدل مطلق آن قیصوم ، برنجاسف و شکوفه ریحان است.
✅✅گویند ریشه ان گرم و خشک تر و در جمیع افعال قویتر از گل آن است. و روغن آن گرم در دوم و خشک در اول بلکه در خشکی معتدل است.و به قول شیخ :مسکن دردها و ازبین برنده غلظت و کثیفی و محلل بخارات و در تبها بهتر از روغن گل عمل می کند.
و به قول گیلانی گرم وخشک در دوم ،مقوی ،محلل ،مجفف ورادع است.و درکل مالش روغن آن بر ورمها و بثورات نافع بوده و محلل مواد آنهاست.
💎نافع دردهای عصبی و ومحلل ورمهای سرد و مرکب و مجفف (خشک کننده) رطوبات می باشد .
✅روغنمالی با آن جهت دفع تب ولرز بلغمی و سوداوی وعرق ریزی و ناتوانی اندامهای بدن و انسداد مساماتی که از سرما باشدو تحلیل بادهای محتبس در اعضا و درد کمر ومفاصل و نقرس به کار می رود.
💎و چکاندن آن در گوش جهت سنگینی گوش نافع است.

‼️⚠️‼️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال مجاز می باشد وگرنه از لحاظ شرعی پسندیده نمی باشد.
🗣🗣join us:👉👉👉

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.