بادام

بادام

🌰🍂🌰🍂🌰🍂🌰🍂🌰
@makhzanoladviyah

#بادام

👈بادام اسم فارسی به عربی :لوز
👈به یونانی:امعدلیا
👈وبه فرنگی انکداله ودرانگریزی آمندوهرواحدازآنهاشیرین وتلخ رابه عربی لوزالحو.

👈وبه فارسی بادام وشیرین نامنددرخت آن مایل به سرخی وتیرگی وگل آن سفیدودرمیان آن ریزه های زردرنگ سوم وچهارم ثمرمی آوردو…

✅وچغاله آن ترش ونازک ولذیدخصوص با اندک نمک وهرچندنازک تروخامترباشدوترش ترولذیذترمیباشدپس میل به بستن مغز وپوست وخشبیت می نماید.

✅وچون پوست های آن از حالت خشبی،صاف ولاغر گشته ومغز آن چرب وشیرین ودر این هنگام مغزتازه آن نازک ولذیدمیباشدوچون به کمال رسیدوخشک گردیدمغزآن نیز لذیذ میباشد واز آن روغن🍾 میگیرند.

✅ومغزپوست واز هرسه پوست راخام بریان کرده میخورند وانواع نقل وحلواها از آن ترتیب میدهندونیز
مغز پوست آن راگل های خوشبومانندگل بنفشه وگل سرخ وبیدمشک وغیر آن پرورده مینمایندوازآن روغن میکشند .

✅ وپوست وسطی آن سخت سفیدرنگ وپوست سوم متصل به مغز آن اندک سرخ تیره وبا گسی وتلخی وسخت.

✅ وبعضی انواع بادام را پوست باریک نازک میباشد که به دست شکسته وجدامیگرددوآنرا👈بادام کاغذی👉 میگویند.ومغزآن ⬅️لطیف تر ولذیذترازنوع خشک آن صحرایی.

⬅️ وکوهی راپوست سخت تر ودهنیت مغز کمترچربی دارد ودرلطافت وشیرین بودن نیزضعیف تر از بستانی است و….

⬅️ ودرهندی نیزبه اسم بادام معروف است نزدهندیان گرم است وچرب ودافع باد وپرونده منی .

✅وبه قول اهل یونان معتدل در حرارت وخنک شدن.

✅ مایل به رطوبت وگویندگرم وتر دراول .

📚وبه قول شیخ درجمیع اقسام مغز بادام روشن کردن وتنقیه(پاکسازی) وگشاده کردن است لیکن شیرین ضعیف ترازتلخ آندرگشاده کردن است …

@makhzanoladviyah

✅ وگویندکه درآن جمع شدن نیست البته وغذای آن اندک ونیکو است وبعضی گویندکه بادام شیرین غذای متوسط دهدمیان کمی وزیادی وگرم کردن ونافع سرفه خشک و… .

✅چون با گیاه ویا قندسپید ومقوی چشم 👁وملین حلق وموافق سینه.

✅ وگویند شیره آن باشکر 🍚جهت سرفه خشک وخشونت سینه وحنجره و…

✅ از مجربات ودارویی که بر دندان بمالندپوست خشک سفیدآن که سوخته باشندوبه حدخاکسترنرسیده باشد.

✅ جهت تقویت لثه ودندان وتمیزی آن نافع وبادام پاک کننده اعضای باطنی وملین آنهاوشکم است به سبب پاک کنندگی که داردوجهت زخم روده ها ومثانه .

✅ وبا شکر کثیرالغذا وملین طبع وبازکننده وبا انجیرنیز ملین وجهت قولنج(پیچش شکم) نافع .

✅وبادام آردشده برسنگینی معده وسستی وپایین آورنده از رهشی(ارده باعسل ودوشاب) آن سریعترپایین می آوردازآن وبادام مربایی درتغذیه وچاق شدن بدن بهتر.

✅ ودر اصلاح گرده قوی الاثروبریان کرده آن مقوی معده دوقابض ورافع ترهل(نرم شدن) وسستی آن ومقوی باه وافزونی منی.

✅ وچون آن رانمکین سازندبرمعده خفیف تر شودواسرع (سریع)به خروج آن وخوردن میوه تازه نارس آن که 👈چغاله👉 نامندباپوست مقوی ریشه دندان ومسکن حرارت دهان👄 وپاک کننده وبله معده(رطوبت

✅وضمادآن جهت گزیدگی سگ هار🐶 وشکوفه آن معطر کننده نَفَس وسرد وخشک ودر آن قبض.

✅ وبوییدن آن مقوی مغز وقلب❤️ وآن محرک باه مردان وقطع کننده باه زنان است.
⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
⚠️‼️⚠️کپی برداری از مطالب کانال اگر با ذکر لینک کانال باشد از لحاظ شرعی اشکال ندارد‼️⚠️
ادامه👈 #بادام
🌰🍂🌰🍂🌰🍂🌰🍂🌰🍂
@makhzanoladviyah

✅وبادام سنگین ودیرهضم درمعده سرد رطب(مرطوب).

❌ ومضر درون بدن ومصلح آن⬅️ مصطکی است وچون با شکربخورند به سرعت ازبالابه پایین آورد.

✅وافزودن رطب(ترو تازه) آن نمایند به آن کمون(زیره) وجوارش(گوارش) سفر جلی(داروهایی با به) مسهل خورند.

✅ وشرب مری برآن به سرعت اخراج کندوبالابرنده صفرا مصلح آن⬅️ شکر🍚است.

⬅️ وبدل آن دربعض احوال مغز فندق 🌰ودربعض آن است .
⬅️وبدل آن دربعض احوال مغز فندق ودربعض آن مغز نارجیل( نارگیل) ودربعضی آن مغزپسته و…

✅ وبادام متکرج (کپک زده) وفاسدموجب سختی وسقوط اشتها غثیان(شوریدن) وغشی ومصلح آن قیء نمودن وبعدازآن ربهای ترش نوشیدن وطبیعت روغن بادام معتدل درگرمی وسردی وخفیف تر از جرم آن وبه غایت رطوبت مغز خصوص تازه آن .

✅ونافع صداع(سردرد) وموافق تشنج یبسی(خشک) و ، ورمی وسرسام وذات الجنب وسهر(بیخوابی) و..

✅ نافع ضربان گوش 👂وطنین (وزوز وصدادرگوش)وصغیر در گوش و…

✅ وحبوب(دانه ها) حاره(گرم) شربا (آبکی ،بسیار لطیف)وچرب نمودن آنها بدان وبه آب گرم ولعابات واشیای مناسبه نیز جهت زحیر(دم سرد) ومعض(خشمناک ) وتلبین.

✅ با حجر الیهودسوده باآب گرم 💧وآن نافع ورم پستان ورحم ومفید ورم تابع وثی( معیوب شدن ) ودوام مالش مهره های پشت بدان جهت نقرس ورفع خمیدگی پیران 👵👴

✍️✍️وبه قول شیخ جید برای طحال ومجرب وشیخ میفرماید که روغن بادام جید(نیکو) است برای طحال ومجرب .
@makhzanoladviyah

✍️✍️وشیخ میفرمایدکه روغن بادام نیکواست برای اوجاع ( دردهای )گرده …

✍️✍️ وگیلانی گوید که آن مسهل طبع ومخرج اخلاط غلیظه وسوداویه از معده ونواحی آن وزایل کننده قولنج(دورکننده درد)

✅اگرسفوفات(داروی کوفته شده بدان چرب نمایند نفع کند ونهایت مستعمل آن دریک مرتبه تا چهار مثقال است .

✅وشرب آن اسهال یکباره صفراوادراربول کند وقاطع دردمعده وآن با ادویه مسهله وحاره درنفع واذیت به غایت موثر است.

✅ ونوشیدن ومالیدن آن دافع ضرر گزیدگی سگ هار🐶ودریک باربرشرب یک وقیه زیاده نکنند.

✅وضمادآن زایل کننده خشونت که در روی باشد ونافع جرب وقوبا وحکه( خارش) .

✅وزایل کننده شقاق سرد وخوردن روغن بادام شیرین با بقول غذای صاحبان حمی وغمی‌ است ..
⬅️ مصلح آن مصطکی وبرگ تازه آن مسهل ومسقط( افتادن) کرم معده وخشک آن قابض ورافع اسهال است

🌰🌰بادام تلخ : کهبه عربی لوزالمرودرانگریزی برآمندگویندماهیت درخت آن مثل درخت بادام شیرین الادرخت وبرگ این کوچک مایل به سرخی ومیوه اش مثل بادام شیرین است .
👈مگرمغزاین تلخ وبهترین اونیزتازه بزرگ دانه چرب است گرم وخشک دردوم .

👈وگویند درسوم گرم درآخرسوم وخشک ودرآخراول وآن محلل ومفتح وجالی(پاک کننده) درتنقیه وازاله(برطرف کردن) اخلاط غلیظه بی عدیل (شایسته).

⬅️ واین درتغذیه کمترومداوا نزدیکتر وقوی تر

✅واز خواص این است که قاتل روباه🐱 است چون درماکولات( خوردنی های) آن اندازند ونیز قاتل حمل وضمادآن نافع منقار مرغان 🐧وغشی است .
🌰🍂🌰🍂🌰🍂🌰🍂🌰
join us:👇👇👇
@makhzanoladviyah
⚠️‼️⚠️کپی برداری از مطالب کانال اگر با ذکر لینک کانال باشد از لحاظ شرعی اشکال ندارد⚠️‼️
ادامه👈 #بادام
🌰🍂🌰🍂🌰🍂🌰🍂🌰
@makhzanoladviyah

✅ساییدن ضمادش نیکو است برای شری(بثورات ریز سرخ بر بدن) وزخم های کهنه وساعیه(شتابنده،) وبثور(ورم ) رطوبتی وقوبا(خشونت) وحزاز(شوره) ونمله(بسیار موذی،جنبش) وجرب وحکه(خارش) نافع .

✅ وایضا باعسل 🍯جهت غله (اضطراب)ساعیه(شتابنده) مفید است وشستن سر بدان جهت حزاز( شوره) وکشتن شپش 🕷نافع.

✅ وچون بدان سرکه 🍶وروغن گل🌺 آمیزند وبا عسل آنراضماد نمایند جهت قروح)(زخم) جنبیه(شکافی) وغله((اضطراب،بیقراری) نفع کند.

✅ وچون مقدارجوزه معتدله به عسل 🍯 بلیسندسرفه رانفع کند وجهت درد جگر وتحلیل باد مفید است.

✅ ونوشیدن آن جهت ربو(تنگی نفس)، وسرفه کهنه وورم سینه وریه نافع خصوص با نشاسته 🍚ونعناع 🍃.

✅وکذا جهت نفث الدم(خونی که ظاهر شود ازدهان) مفید وبا نعناع 🍃جهت ‌ودرد گرده(کلیه) و….

✅ ویرقان وپاک کننده طحال وبا ماء العسل🍯 جهت قولنج وفختج(پخته آن‌) جهت دردجگر وامراض گرده ومثانه.

✅ وتنقیه آنها وشکستن سنگ وادرار بول ورفع سختی بول ودرد جگرورحم نافع.

✅ وفرزجه(داخل نمودن) آن مدر حیض وضمادآن جهت گزیدن سگ هار🐶 مفیداست .

❌مضر امعا مصلح آن ⬅️شکرونبات وبادام شیرین و…🍚🌰

✅ وضمادآن جهت دردهاومفیدوریشه درخت آن گرم وخشک🌳 وجالی ومحلل .
@makhzanoladviyah

✅وچون ریشه آن بپزندوبرکلف(لکه) نهنددوای قوی باشدواگرآنراباریک سابیده روی رابدان شویند نیز قطع لکه نمایند.

✅وضمادآن باروغن گل 🌺جهت دردسر سرد ولکه نیکو است.

✅ وآشامیدن پخته آن جهت تنقیه طحال وگرده ورفع قولنج واخراج کرم معده وضمادخاکسترآن جهت سوختگی آتش🔥 مفیداست .

✅روغن بادام تلخ👈 به قول شیخ 📚گرم وتردردوم.

📚 وگویندگرم دراول ومایل به رطوبت وجالی ومحلل ومجفف(خشک کننده) ومفتح وکثیرالنفع درنواحی معده.

✅ وچون آنرا برادویه ومطبوخات چکانند تنقیه معده وامعاءازاخلاط غلیظه لاحجه .

✅ و،ورم سپرز(طحال) ودردگرده وسختی بول ورفع قولنج واختناق رحم واوجاع واورام صلب (سخت)وانقلاب آن.

✅ واخراج سنگ وجنین و….

📚وبه قول شیخ ✍️روغن بادام تلخ پاک کننده گرده ومثانه ومفتت سنگ وخصوصا شرب آن با بیخ سوسن(زنبق ویا ریشه گل سوسن).

✅ وگاهی ضمادباآن نفع کندوحمول آن(وارد کردنش) مخرج جنین ومشمیه(بچه دان) ومدرحیض.

✅ وضمادآن جهت رفع آثاررخسار☺️ وکلف(لکه) وآثارومانند آن نفع کند.

✅وتشنج چهره رامنبسط سازد وقابض ومسخن(گرم کننده) .

❌وبادام تلخ مضرامعا❌
⬅️ ومصلح آن شکر🍚و بادام🌰 نمک وپرورده بریان مصلح ومعدل نفس است.

✅ نزدگرسنگی کاذب وباعث بطوء(آهستگی) وپاک کننده سینه ومدربول ومسهل شکم ومورث(بوجود آورنده) تخمه(ریشه) ومصلح آن ⬅️شکرونبات ومثلث .

✅بادام صحرایی : وکوهی یعنی لوزبری (بادام بیابانی)وجبلی وبادام کوهی رابه شیرازی بخرک نامند

👈 گرم وخشک درسوم وجهت تقویت معده ورفع رطوبات وامراض سردآن وقیء واسهال نافع مقدارشربت آن تاسه درم وازگل آن تادودرم .
🌰🍂🌰🍂🌰🍂🌰🍂🌰🍂🌰

👇👇👇
@makhzanoladviyah

⚠️‼️⚠️کپی برداری از مطالب کانال اگر با ذکر لینک کانال باشد از لحاظ شرعی اشکال ندارد‼️⚠️

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.