بادرنجبویه

بادرنجبویه

مخزن الادویه مجموعه حکیم شیرازی,
@makhzanoladviyah

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

#بادرنجبویه
🍃معرب باد رنگبویه فارسی است
🍃به عربی مفرح القلب ومفرح القلب محزون (شادی بخش برای کسی که قلب اندوهگین دارد).
به رومی یاسلفین.به لغت مصر ریحان النفع (پودنه،نعناع)نامند وآن را بادرنبویه وبالنگبویه گویند.
🍃بوی آن مثل بوی بادرنج یعنی اترج است وشبیه بوی ترنج.
🍃به یونانی تیلغن وبه هندی بلی لوتن نامند

🍃گیاهی است که به اندازه یک ذراع(ساعد)وشاخه هایشسبز ودو نوع است
🍃۱⃣یکی کوچک وبرگش لطیف باریک ،طولانی، وشبیه به ریحان ،گل آن کبود مایل به سرخی ومانند تره ها وسبزی ها با غذامیخورند که این نوع صغیر ربیعی (کوچک بهاری)میباشد. وتخم آن شبیه به کتان وخاکستری رنگ واین را بقله اترجیه وترنجان نامند.
🍃۲⃣نوع دومش در بو شبیه به اول است.اما از آن تندتر . برگش مایل به گردی ومدور که صحرایی نیزهست وشاخه هایش زیاد وبرگش عریض واز برگ نعناع بزرگتر گل آن سفید وکم تخم.

🍃صاحب تحفه نوشته✍️که این را در دارالمرز بادرنجبویه نامند وریشه اش مثل پودنه هر سال سبز میشود.
🍃بعضی نوشته اند✍️بادرنجبویه مثل برگ ریحان است فقط عریض تر از آن است ودارای خاصیت عجیب.↪️
🍃در تفریح قلب وتقویت آن .
🍃گویند برگش مانند برگ بلوط اما بزرگتراست .بوی آن مثل بوی دارچین .
🍃نیرویش مانند نیروی فراسیون.که آن یکی از انواع شاهسفرم است.خصوصاً اگر گلش سفید وشاخه هایش سبز وبسیار پر تخم باشد.
🍃بستانی آن یکی از انواع سبزی هاست

@makhzanoladviyah

💠طبع: گرم وخشک در وسط دوم و گویند در سوم وهمچنين گویند در اول گویند معتدل در گرمی وخشک در دوم وگفته اول را صحیحتر دانسته اند.
🍃بعضی گویند که کوهی وصحرایی گرم وخشک در دوم است وبستانی در اول.چرا که داروی صحرایی گرم تر وخشک تر از بستانی میباشد اگر گرم باشد که این قانون کلی است واین گفته صحیح تر میباشد.برای اینکه در بستانی رطوبت زیاد است .
💎وبهترین آن تازه اش است که نافع جمیع امراض بلغمی وسوداوی خصوصاً جرب سودایی وگرم کننده بدن است.ومفرح نفس ومقوی دل ودماغ وحواس وحفظ تیز هوشی میباشد.
🍃ملطف(رقیق کننده ونازک کننده) ومعطر وپاک کننده بوی دهان😷 ودور کننده بوی گند دهان وپاک کننده ذهن میباشد .
🍃ضمادش با نمک🍚باعث از بین بردن خنازیر(آماس غده ای شکل درگلو)وپاک کننده زخم های چرکین است وهمچنين با سرکه نیز موثر است.
🍃طلای آب برگ آن از بین برنده جرب سوداوی وبسیار موذی وقرحه وزخم و خارش است.
🍃ضماد برگ تازه اش نافع ورمهای چشم👁 وورمهای اطراف آن است ونافع سردرد است
🍃همچنین ضماد آن مسکن دردهای مفاصل است واگر ریشه اش را باگلاب جوشانیده وبنوشند ضربه و سقطه (لغزیدن وافتادن)و کوفتگی عضلات را نافع است.
🍃بوییدن وخوردنش صاف کننده ذهن و دفع کننده وسواس سودایی وباز کننده سدد دماغ ومقوی آن است.
🍃بوییدن برگش خواب آور است وخوردنش ناشتا بازکننده سدد استخوان آهیانه است ومقوی مغزاست ومانع دیدن کابوس😱میشود.

🍃مضمضه با آب آن فساد وتباهی دندان رابرطرف میکندوهمچنين جویدن برگش.
🍃برای بر طرف کردن بوی شراب🍸وبدبویی دهان😷بسیارموثر است ودر این کار بهتر از سعد وسداب وایرسا میباشد.
🍃اگر آنرا بسایند وباعسل بلیسند وبخورند برای سرفه کهنه ودشواری نفس کشیدن نافع است.
🍃مفرح ومقوی قلب است که در این امر بی نظیر است در وهم وتوهش وتپش قلب فرد سوداوی وبلغمی.
🍃همچنین کسی که از ضعیفی قلب💗دچار غشی وبیهوشی میشود .وبرای جذام وامراض قلب سرد مفید است.
🍃نوشیدن بیست درم از آن نافع بیماری قلب وتصفیه خون وکم کردن بخارهای سوداوی از روح حیوانی میکند گاهی خام وپخته اش همین کار راانجام میدهد.
شیخ الرئیس در ادویه قلبیه📚نوشته✍️که بادرنجبویه خاصیت عجیبی دارد در شادی وتفریح قلب وتقویت آن
عطریت وتفتیح آن با قبضی که در آن است خاصیت بارز آن است بنابراین برای جمیع احشا(دل وجگر ومعده وروده)نافع است.
🍃صاحب جامع گوید✍️نوشیدن بیست درم از آب برگ آن برای فوایدی که شیخ ذکر کرده نافع است.
🍃گیلانی مینویسد✍️📖آن مقوی قلب است بالخاصیت وبالعرض به سبب از بین بردن سودا وتصفیه کننده خون قلب💓 است وکم کننده بخار سوداوی از روح.
ومقدارش از تازه آن بیست درم واز خشک شده اش تا ده درم میخورند.
🍃طلای آن از بین برنده ورمهای پستان که از بستن شیر بوجود آمده موثر است.
🍃کمک کننده هضم وتقویت دهانه معده وکبد میباشد نافع دل بهم خوردگی وجوشیدن دل ونفخ است.

🍃خوردن ناشتای ان جهت اختلاج (ارتعاش قسمتی از بدن و پریدن اعضاء) معده سرد ورطوبی مفید بوده وباعث لطیف شدن غذای غلیظ شده وهضم آن را به سرعت انجام میدهد.

🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸

‼️⚠️‼️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع بوده و گرنه از لحاظ شرعی امری ناپسند است.
🗣🗣join us:👉👉👉

@makhzanoladviyah

@makhzanoladviyah

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

#بادرنجبویه

🍃دورکننده بادها از معده وامعا میباشد ونافع اسهال سودایی.
🍃خوردن سه درم از برگش همراه با نطرون(بوره ارمنی)یک درم،نافع اختناق رحم وزخم های درونش است.
🍃نافع بواسیروشکم درد میباشد.
🍃اگر زنی که حامله است ریشه تازه اش را حمول(داخل )نماید جنینش سقط میشود.

@makhzanoladviyah

🍃نشستن در پخته شده اش مدر حیض است وتخمش در عملکرد ضعیف تر از برگ آن است.
🍃اگر نیم تا یک مثقال از تخم آن به صورت کفلمه مصرف وخورده شود لرزه ای که از تب ایجاد شده 😓وشدید است (به جهت بلغم وسودا)را برطرف میکند ونافع درد شکم نیز است.
🍃همچنین طلای آب برگ آن در حمام معتدل، نافع لرزه است وهمچنين جوشانده خشکش.
🍃خوردن پنج درم برگ ساییده اش باشراب برای گزیدگی سگ هار🐈 وعقرب🦂 ورتیل🕷 مفید است وهمچنين آب جوشانده آن را بر موضع بریزند یا خودش را ضماد کنند نیز نافع واقع میشود.
🍃سه مثقال آن با یک مثقال نطرون(بوره ارمنی)برای دفع سم قارچ سمی مفید است به جهت اینکه تنگی نفسی که از خوردن قارچ بوجود آمده رابرطرف میکند.

🍃از خواص بسیار با ارزش آن این است که : اگر چیزی از برگ وریشه وتخم آن را بگیرند وخشک کنند در پارچه کتانی با رشته ابریشم ببندند ودر جیب بگذارند محبوب ومقبول باشند👸پیش هر کسی که آن راببیند. وپیروزمند در حوائج💑میباشند.با شادمانی قلبی مادامی که نزد خود نگه دارند. وترس؛ وحشت وغم را از بین میبرد.
🍃حتی برای برطرف شدن کسی که عاشق 💘شده نیز مفید است اگر دچارش شده باشد.
بنابر این مفرح قلب اندوهگین😔است.

🍃ازعجایبش این است که:⬅️گربه🐯آنرا بسیار دوست میدارد اگر آنرا ببوید ویا نزدیکش باشد حرکاتی عجیب وغریب رقص از او ظاهر میشود .آن را میجود وبر آن میغلطد.که هر کس آن راببیند متوجه میشود که علاقه شدیدی به این گیاه دارد .😁😁
🍃مضرات⛔️گویندمضر ورک(استخوان سرین)است.ومصلحش ⬅️صمغ عربی یا کندر میباشد.
⛔️خوردن دائمش وهمچنين بوییدن دائم آن باعث دردسر میشود ومصلحش ⬅️مکیدن شیره ی انار است بعد از خوردن آن .
⛔️گاهی مداومت بر آن باعث سوزش ادرار میشود که مصلحش⬅️گشنیز است.
🍃گویند مضر⛔️ کبدگرم است ومصلحش⬅️ریباس وجایگزین آن در تفریح قلب؛ هم وزن آن ابریشم ودو ثلث وزن آن پوست ترنج وشربت از خشک شده ی آن تا ده درم واز تازه اش تابیست درم .
وگویند✍️از خشک دو درم واز تازه ده درم واز تخم تا دو مثقال است.
🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸

‼️⚠️‼️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع بوده و گرنه از لحاظ شرعی امری ناپسندیده است.

🗣🗣join us:👉👉👉

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.