شاهتره

شاهتره

#شاهتره(شاهترج)
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

مزاج:شاهتره گرم و خشک است چرا که در آن تلخی شدید و تیزی است و مفتح (باز کننده)سدد است.
📚📚خواص :
نافع جرب ،خارش و مره صفرا ،مصفی خون و مفتح سدد ودر آن سردی است به خاطر اینکه قابض است و گرمی است به علت اینکه طعم تلخی دارد و لیکن گرمی آن قویتر از سردی آن است به سبب غلبه تلخی بر قبض آن.و در کل مجفف(خشک کننده)،مفتح منقی(پاک کننده)،جالی (رطوبت زداینده) ، غسال و مقوی اعضاست.تخم آن قویتر از برگ آن است.
✨✨تخم آن از ادویه ارزشمند در اخراج اخلاط ثلاثه بخصوص در اخراج سودا است
نوشیدن آب افشرده آن نافع خارش و جرب حاصل از احتراق خون و عفونت آن ،صفرای سوخته و بلغم شور متعفن است .
✍🏼نسخه : اگر آب شاهتره ویا خشک شده آن را با حنا مخلوط کرده ودر حمام بر بدن خضاب کنند خارش و جرب را می زداید
✍🏼نسخه: مصرف آب افشرده شاهتره به همراه آب تمر هندی و نیز مقداری شیرین کننده تا سه روز خارش را به طور کامل برطرف می کند.و نیز نوشیدن آن نافع قوبا (خشونت پوست ناشی از خارش ) ، مجفف و خشک کننده حدت سودا از مغز و امراض سوداوی می باشد.
✍🏼نسخه: آب حاصل از خیسانده شاهتره خشک دفع کننده شپش و کک و شوره سر است.و نیز برای زخمهای سر ناشی از باد سرخ مفید است.

✍🏼نسخه :سرمه آن باعث افزایش قوه بینایی می شود.

✍🏼نسخه : غرغره دهان با آب جوشیده آن لثه را محکم می کند و گرمی دهان و زبان و زخم دهان را دفع می کند. ومقوی معده و پاک کننده آن و اشتها آور است.
✍🏼✍🏼شاهتره به همرا سرکه تهوع بلغمی را فرو می نشاند.ملین طبع و پاک کننده معده و امعا از فضولات محتبسه است.
✍🏼✍🏼آب تازه نجوشیده آن مسهل صفرا و فضولات سوخته معده ،رقیق کننده خون و مصفای خون و زداینده حرارت خون است که در نهایت خون سردی به وجود می آید.

✅✅ مداومت در نوشیدن شربت آن به همراه مقداری هلیله زرد خون فاسد را اصلاح می کند. وآب افشرده آن مسهل است.
✳️✳️عرق شاهتره مانع اسهال است.ولی خشک کرده آن به همراه عسل برای اسهال خوب است ، مفتح سدد بخصوص سدد جگر و طحال بوده و نیز یرقان وضعف جگر را برطرف می کند که بهتر است با رب خرنوب یا سکنحبین استفاده شود.

⚠️⚠️ادامه دارد……

🗣🗣join us:👉👉👉

@makhzanoladviyah

#شاهتره(ادامه)
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

🌟آب افشرده آن به همراه تمر هندی مفتح سدد جگر و مدر بول ومخرج صفرای بسیار با ادرار ونافع تبهای کهنه و قدیمی است.
✍🏽نسخه: مداومت در نوشیدن آب افشرده آن تا یک هفته و پرهیز از نمک و ماهی در طی این مدت بادهای مسموم بدن را خارج می کند.
🌟ضماد تازه آن جهت گزش زنبور عسل بسیار موثر است.

🌾🌾تخم شاهتره معتدل الحرارت و در عملکرد قویتر از سایر اجزای آن است.
🌟🌟مصلحات:هلیله زرد ،لیمو ،عسل ،آلوی بخارا و مضر ریه و مصلح آن کاسنی .
🗣🗣join us:👉👉👉

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.