برنجاسف (بومادران)

برنجاسف (بومادران)

@makhzanoladviyah

#برنجاسف ~بو مادران:
#بومادران

🌾🌿🌾🌿🌾🌿🌾🌿🌾🌿🌾🌿

🌼به عربی(شویلاوفافور) به فارسی (بومادران)به شیرازی(برتراسک)
وبه هندی(گندمار)نامند.
وآن گیاهی است شبیه به افسنطین ساق آن نزدیک به ریشه وشاخه های آن باریک، برگهای آن ریزه وگل آن مانندشوید چتردار و زرد و سفید مایل به کبودی وبرظاهر گیاه آن مقدارکمی #رطوبت چسبیده واکثرا درسواحل ؛کوهها ؛صحراها سایه دارواز سرنو هرسال می روید.
وآن دو✌️نوع است.
☝️یکی کوتاه شاخه ها وبزرگ برگ ودراطراف آن گل زرد🌼مایل به استدارت صغیر الثمر مثل افسنطین خوشبو ودرتابستان ظاهر شود.
واین👆نوع نراست.
✌️دومی نوع ماده است ؛شاخ وبرگش مثل اولی لست ولی گل آن مایل به سفیدی وهردودرفایده به هم شباهت دارند.
🔷شیخ الرییس درماهیت برنجاسف نوشته که آن همان بومادران (قیصوم) است.
💠ونیزشیخ درمفردات قانون درخواص بابونه نوشته که بدل آن برنجاسف است.
وآن همان بومادران است
💠وبه قول شارح گیلانی ،به جهت شدت مناسبت فرقی بین آنها وجود ندارد وگرنه بومادران غیرازبرنجاسف است.
✅ونیز درشویلا نوشته که آن راجزئی ازبومادران گفته اندو واقعیت چیزی جز این نیست.

@makhzanoladviyah

💎صاحب تحفه نوشته که آن غیر از بومادران است چرا که بومادران شبیه به افسنطین است واکثر یک ساقه ازیک ریشه می روید. وبرگ آن شبیه به برگ وساقه زنبق واز آن بسیارریزتر وباچسبندگی اندک وگل آن سفید وزرد است بابوی خوش قوی بدون رایحه قوی ونوع روییدنی آن مخصوص کوههایی است که باران درانجا بیشتر شود.
💎ودرکل اکثر اطباء هردو رایک چیزدانسته اند.وبرخی که دو چیز دانسته اند بعضی ازویژگی های بومادران رادربرنجاسف وخواص آن رادر بومادران ذکر کرده اند
🌼بهترین آن خوشبو با رایحه غلیظ وزرد گل است🌼
مزاج :به قول شیخ #گرم دراول و #خشک دردوم وبه قول اکثریت گرم دردوم و خشک در آخر اول است وگویند گرم وخشک دراول سوم وبعضی سرد وتر دراول گفته اند.🤔
وبه قول گیلانی آن (سرد وتر بودن) مخالف با افعال آن است که #مفتح و #ملطف اخلاط سرد ومدر #حیض و … است.
💠شیخ می فرماید👈که آن نهایت ملطف مفتح است.وگویند که آن #قاطع بلغم نفخ اور در #معده ودل پیچه ودرد #کفل و سرین و #تنگی نفس ومدر بول وحیض وشکننده #سنگ کلیه است.
و نیز #رادع ( باز گرداننده ماده) است.
✅ضماد آن با آرد جومحلل اورام صفراوی ونطول (ریختن آب جوشانیده شده بر عضو ) آن نافع #سردرد نوع سرد است. وگویند جهت اقسام سردردو #مفتح سده #مغزی وتقویت مغز و #سرسام بلغمی وسرسام صفراوی بلغمی که منجر به کم خوابی می شود ومقوی #سینه جهت دردسینه وبر زیر شکم برای دفع احتباس #ادرار وحیض و تحلیل #ورمها وتسکین دردها نافع است وهمچنین اگر به آب مطبوخ آن نطول وکماد سازند.
💠نطول به آب جوشانده آن نافع سدر و دوار است.
💎اگر آب جوشانده آن باسفرجل(به) بنوشند اورام حلق رانفع دهد وجوشانده تخم آن نافع #تنگی نفس وبند آمدگی نفس است.
💎وسعوط(در بینی چکاندن) آن نافع نزله و #زکام ومفتح سدد #بینی است

🎁🎁ادامه دارد…….

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

‼️⚠️‼️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکرلینک کانال مجاز می باشد و گرنه از لحاظ شرعی امری ناپسندیده است.

🗣🗣join us:👉👉👉

@makhzanoladviyah

#برنجاسف ~بومادران

🌾🍃🌾🍃🌾🍃🌾🍃🌾🍃🌾

💎نطول آن وتکمید(گرم کردن عضو) بدان واستشمام گل آن رافع #زکام وامراض #دماغی(مغزی) است.
💎نوشیدن ونشستن دراب جوشانده آن جهت بند آمدگی ادرار ح#یض وسفتی #رحم نافع وحمول (برداشتن) عصاره آن برمرصاف فضولات را ازرحم فرود آرد.
✳️دیسقوریدوس گفته👈👇
که همه اقسام آن #مسخن وملطف اند ونشستن دراب جوشانده آن جهت #زایمان سخت وبهم پیوستن دهانه #رحم وورم آن وسردی و #سفتی آن واخراج بچه دان وجنین و #سنگ مثانه وپاک کردن #زخمهای رحمی مفید است.👌👌
💠وچون ازاین گیاه چیزی بسیار بگیرند وبر پایین ترین قسمت شکم ضماد نمایند
مدر #حیض می باشدوگاهی نوشیدن از جمله این گیاه وزن سه درهمی جهت باز کردن #حیض وخارج کردن بچه دان نفع می کنند.
✳️وبعضی گویند که آشامیدن جوشانده دویاسه مثقال آن جهت اکثر امراض مذکوره بخصوص #امراض رحمی نافع است .اما باید که غذای بی روغن خورند✅

🍃 وضماد ریشه آن زیر #ناف جهت ادرار بول وحائض شدن زنان نافع است وباید که درهنگام امتلای بدن (فراوانی خون و اخلاط فاسد) #ضماد آن رااستعمال نکنند.

💠هنچنین هنگامی که ماده درصدد روانه شدن به سوی آن عضو باشد و….
💎چون سه درهم باعسل بخورند #کرمهای شکمی وکرم کدو رابکشد.
وبعضی گل زرد آن به مقداردودرهم دراین باب مجرب نوشته اند.
💠آشامیدن آب خیسانده آن بمقداردودرهم جهت رفع #تبها مفید واگر بازیتون آمیخته بمالند لرزه رانفع دهد..
💠پخش کردن برگ آن درخانه مارها و خزندگان رابگریزاند.
🌪🌪همچنین دود دادن آن دفع ضرر #ادویه #قتاله نماید.(داروی سمی)
🕷🦂نفع به گزیدن خزندگان ورتیل وبخصوص عقرب کند.
شربت ازجرم آن نیم مثقال تادودرم ودرجوشانده سه درهم تاسه مثقال وتاوپنج درم وآن مضرکلیه است.
🌓 #مصلح آن انیسون یاخشخاش
✨ #بدل آن درصداع وامراض سرنوع سرد به وزن آن بابونه ودرسایرامراض افسنتین وگویند بومادران یاشیخ ارمنی است.
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

‼️⚠️‼️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکرلینک کانال مجاز می باشد و گرنه از لحاظ شرعی امری ناپسندیده است.

🗣🗣join us:👉👉👉

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.