برنجاسف بو مادران

برنجاسف بو مادران

@makhzanoladviyah

#برنجاسف ~بو مادران:

🌾🌿🌾🌿🌾🌿🌾🌿🌾🌿🌾🌿

🌼به عربی(شویلاوفافور) به فارسی (بومادران)به شیرازی(برتراسک)
وبه هندی(گندمار)نامند.
وآن گیاهی است شبیه به افسنطین ساق آن نزدیک به ریشه وشاخه های آن باریک، برگهای آن ریزه وگل آن مانندشوید چتردار و زرد و سفید مایل به کبودی وبرظاهر گیاه آن مقدارکمی رطوبت چسبیده واکثرا درسواحل ؛کوهها ؛صحراها سایه دارواز سرنو هرسال می روید.
وآن دو✌️نوع است.
☝️یکی کوتاه شاخه ها وبزرگ برگ ودراطراف آن گل زرد🌼مایل به استدارت صغیر الثمر مثل افسنطین خوشبو ودرتابستان ظاهر شود.
واین👆نوع نراست.
✌️دومی نوع ماده است ؛شاخ وبرگش مثل اولی لست ولی گل آن مایل به سفیدی وهردودرفایده به هم شباهت دارند.
🔷شیخ الرییس درماهیت برنجاسف نوشته که آن همان بومادران (قیصوم) است.
💠ونیزشیخ درمفردات قانون درخواص بابونه نوشته که بدل آن برنجاسف است.
وآن همان بومادران است
💠وبه قول شارح گیلانی ،به جهت شدت مناسبت فرقی بین آنها وجود ندارد وگرنه بومادران غیرازبرنجاسف است.
✅ونیز درشویلا نوشته که آن راجزئی ازبومادران گفته اندو واقعیت چیزی جز این نیست.

@makhzanoladviyah

💎صاحب تحفه نوشته که آن غیر از بومادران است چرا که بومادران شبیه به افسنطین است واکثر یک ساقه ازیک ریشه می روید. وبرگ آن شبیه به برگ وساقه زنبق واز آن بسیارریزتر وباچسبندگی اندک وگل آن سفید وزرد است بابوی خوش قوی بدون رایحه قوی ونوع روییدنی آن مخصوص کوههایی است که باران درانجا بیشتر شود.
💎ودرکل اکثر اطباء هردو رایک چیزدانسته اند.وبرخی که دو چیز دانسته اند بعضی ازویژگی های بومادران رادربرنجاسف وخواص آن رادر بومادران ذکر کرده اند
🌼بهترین آن خوشبو با رایحه غلیظ وزرد گل است🌼
مزاج :به قول شیخ گرم دراول وخشک دردوم وبه قول اکثریت گرم دردوم و خشک در آخر اول است وگویند گرم وخشک دراول سوم وبعضی سرد وتر دراول گفته اند.🤔
وبه قول گیلانی آن (سرد وتر بودن) مخالف با افعال آن است که مفتح و ملطف اخلاط سرد ومدر حیض و … است.
💠شیخ می فرماید👈که آن نهایت ملطف مفتح است.وگویند که آن قاطع بلغم نفخ اور در معده ودل پیچه ودرد کفل و سرین وتنگی نفس ومدر بول وحیض وشکننده سنگ کلیه است.
و نیز رادع ( باز گرداننده ماده) است.
✅ضماد آن با آرد جومحلل اورام صفراوی ونطول (ریختن آب جوشانیده شده بر عضو ) آن نافع سردرد نوع سرد است. وگویند جهت اقسام سردردومفتح سده مغزی وتقویت مغز وسرسام بلغمی وسرسام صفراوی بلغمی که منجر به کم خوابی می شود ومقوی سینه جهت دردسینه وبر زیر شکم برای دفع احتباس ادرار وحیض و تحلیل ورمها وتسکین دردها نافع است وهمچنین اگر به آب مطبوخ آن نطول وکماد سازند.
💠نطول به آب جوشانده آن نافع سدر و دوار است.
💎اگر آب جوشانده آن باسفرجل(به) بنوشند اورام حلق رانفع دهد وجوشانده تخم آن نافع تنگی نفس وبند آمدگی نفس است.
💎وسعوط(در بینی چکاندن) آن نافع نزله وزکام ومفتح سددبینی است

🎁🎁ادامه دارد…….

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

‼️⚠️‼️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکرلینک کانال مجاز می باشد و گرنه از لحاظ شرعی امری ناپسندیده است.

🗣🗣join us:👉👉👉

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.