بسفایج

بسفایج

#بسفایج:
🔎🔎🔎🔎
ریشه یا چوبی است رونده که دارای شاخه های متعددی بوده و شبیه به کرم هزار پاست ،مایل به سیاهی واندکی سرخ رنگ.در واقع ظاهر آن سیاهرنگ است وچون مقشر کنند زیر پوست آن سبز پسته ای دیده شود ،که طعم آن تلخ و شیرین ومزه گس مانندی مثل میخک دارد که بهترین نوع بسفایج است.و این در حالیست که نوع سیاه آن اکثرا خراب و غیر قابل مصرف است.
♨️♨️♨️♨️
طبع:گرم دردوم و خشک در سوم
افعال وخواص:مقوی قلب و مفرح(خارج کردن مواد سوداوی قلب و مغز و کل بدن) مسهل بلغم غلیظ و دافع کلیه اخلاط فاسد،محلل نفخ و رطوبات ،
مفید جهت دفع سودا و جذام و امراض سوداوی و مفاصل و تنقیه امعاءو …
قابل ذکر است که این ریشه قوه مسهله قوی دارد.

💎💎💎💎
پودر بسفایج به همراه گوشت پرندگان یا ماهیباعث اسهال بلغمی ومره می شود.(خاصیت آن اسهال مره سوداویست و رقیق سازی اخلاط غلیظ) و به همراه زنجبیل دافع اسهال بلغمی و بلغم مفاصل و معده می باشد.
☕️☕️☕️☕️☕️☕️
جوشانده آن بهمراه اصل السوس وآنیسون جهت تسکین سرفه کارآمد است.
دانه بواسیر:جوشانده بواسیر و عناب
رفع ریاح بواسیر و درد مزمن معده و صرع:جوشانده بسفایج ،فلوس وترنجبین.
بسفایج همچنین محلل قولنج ،خارج کننده اخلاط ثلاثه از معده وامعاءست.
مصلح :گل سرخ ،هلیله زرد و پرسیاوشان
بدل آن دراسهال مره سودا:آفتیمون +یک دوم آن نمک هندی و سنا وکافشه
🎲🎲🎲🎲🎲🎲

Join us:👇👇👇👇
@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.