بلوط

بلوط

🌰🍃🌰🍃🌰🍃🌰🍃🌰
🌰🍃🌰🍃🌰🍃🌰
🌰🍃🌰🍃
🌰🍃🌰
🌰🍃

#بلوط (بلوط)
@makhzanoladviyah

🌰به فارسی : بلوط وبه لغت طبرستان دارمازی
🌰به یونانی : قالابو وقلابو
🌰وبه هندی سیناسپاری

🍃🍃وآن مثل برگ خرنوب باطن آن سفید وظاهر آن سبز و مراد میوه آن است ومیوه آن معروف است وگویند که دوقسم باشد قسمتی مستطیل وقسمتی دیگر گرد وبه آن #شاه بلوط وبلوط الملک ودرانگریزی اوک گویند واین ازقسم مستطیل لذیذتر است.

🍃🍃 ومیوه تازه آن رادرآتش🔥 انداخته بریان کرده گرماگرم با #نمک یا بی نمک میخورند. نازک ولذیذ میباشد .

🍃 ومغز خشک آنراآرد نموده وروستاییان باآن #نان🍪 می پزند وتحقیق آن است که یکسال میوه آن خوب وبالیده میگردد ویک سال چیزی شبیه مازو وکم مغز وغیر مازو است چنانچه در مازو ذکر شد.

🍃 و #بهترین آن چاق ورسیده است وشیرین وقابل خوردن و #مزاجش سردوخشک دردوم.

📕 وگویند سرددراول وتلخ آن سرد دراول وخشک دردوم وگویند خشک دراول سوم
🌰 #مازو #قابض است .
🍃 وشیخ می فرماید که✍️ درشاه بلوط #قبض کمتر است وآنچه دربلوط از روی قبض شدیدتر است وآن جفت ( پوست داخلی) او است .
🌰به گفته گیلانی✍️ #قابض تردردرخت آن است ریشه های باریک آن است پس جفت ریشه های باریک آن است وگویند بالعکس پوست ، برگ وچوب وریشه خود میوه با وجود یبوست (خشکی)که خالی از رطوبت نیست درسایر لبوبات که درآنها غلظ وخشکی وباد ونفخی که ازآنها بوجود می آید .

🍃 واما #پوست آن بدون رطوبت است و خشکی آن شدیدتر است ودرجمیع آن نفخ زیادی که درپایین شکم بوجود می آوردوخصوصا پوست آن که #مقوی اعضا است.
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🌰🍃🍃🌰🍃🍃🌰🍃🍃
⚠️‼️⚠️هر گونه کپی برداری ازمطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال مجاز بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسند است.

ادامه 👈 #بلوط
@makhzanoladviyah
🌰🍃🌰🍃🌰🍃🌰🍃
🌰جالینوس گوید✍️ که ازجمله حبوباتی که میتوان از آن #نان🍪 تهیه کرد وغذای انسان ها درزمان گذشته بلوط بود.

🍃 وبه گفته شیخ✍️ #دردسر دهنده بود به سبب نگاه داشتن بخار در داخل سر .

🍃 و #سوخته آن مدر #بول وحبس کننده #اسهال استفاده شود .

🌰 وچون میوه بلوط را بریان کرده ویا جوشانده ویاخام بخورند #قبض شکم ایجاد کند خصوصا اگر ناشتا خورده شود ..
🍃ومیوه وبرگ بلوط وجمیع اقسام بلوط راساییده وضمادکرده درابتدای #ورم های گرم نافع است وهمچنین #ضماد سوخته آن

🌰وهمچنین خشک شده آن جهت منع قلاع وزخم های خشن و #فرزجه آن جهت قطع روان شدن خون رحم وامثال آن نافع است .
🌰وچون بلوط را با نیم وزن آن کندر درروغن زیتون مخلوط کرده ومداوم بخورند جهت بازداشتن تکرر ادرار و بی اختیاری #ادرار وادرار #مذی و #منی مجرب است .
🌰میوه بلوط را سوزانده وهم وزن آن #سعد اضافه کرده ومساوی هردو شکر مخلوط کرده وهر روز تا هفت روز دو درم بخورند #تکرر ادرار را شفا بخشد.👌
وچون پخته پوست خشک بلوط را بنوشند برای #گزش حشرات موذی نافع باشد.

🍃 وهمچنین اگر به شیر گاو پخته وبنوشند شربتی دوای #سمی شود که آن را طلفیسون گویند نافع وواجب است که بیست دانه آن بخورند واگر زیاد خورده شود نفخ شکم آورد وقبض آن نماید برمعده .

🍃ومولد سودا وگرفتگی باشد و #مصلح آن سکنجبین وقند.
🍃 مقدارشربت آن تا پانزده مثقال وگویند از هردو درم تا هشت درم .
🍃و #بدل آن به وزن آن خرنوب نبطی

🌰بلوط مضرمعده ومثانه است ❌
و #مصلح آن بریان کردن آن است …

🍃 و #فرزجه آن نافع وبرگ آن موافق اعضای #ضعیفه است.
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🌰🍃🌰🍃🌰🍃🌰🍃
‼️⚠️‼️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلامانع بوده وگرنه ازلحاظ شرعی ناپسند است.

ادامه👈 #بلوط
@makhzanoladviyah
🌰🍃🌰🍃🌰🍃🌰🍃
🌰بلوط مضر معده ومثانه است❌
و #مصلح آن #بریان کردن آن وباشکر خوردن وجمیع اجزای درخت آن #سردوخشک وخشکی ریشه های باریک آن زیاد.

و #فرزجه آن درقطع روان شدن خون #رحم نافع است .
🍃وبرگ آن موافق #اعضای ضعیف بدن است وچون خشک شده آنرا ساییده وبپاشند برای #دمل ها وجراحات.

🍃🍃 وخشک کننده ی خوبی برای #زخم های سخت وتازه خواهد بود وقابض وحبس کننده تُف خونی وجمیع اعضا و #مسکن ورم ها وجلا دهنده #دندان ومانع #لکه ورفع کننده ی زخم های خشن وزخم #مقعد.

🍃 وچون مانند حریره بپزند وسه روز ناشتا ودو درم آنرا با شربت سیب بخورند جهت رفع #ضعف معده و #رطوبت معده مفید باشد 👌

🌰 #جفت بلوط #سردوخشک دردوم وخشک کننده ی قوی و #رادع جهت جراحات وحبس کننده سیلان خون ورطوبات هم به صورت شربت وهم ضمادی.

و #فرزجه آن زایل کننده #سیلان رحم و #سستی آن وزیادی #رطوبت آن و #استرخای مقعد است .

🌰 وبرای #فتق هم ضماد آن #نافع است و #بدل آن هم وزن آن حب الّاس ( تخم مورد ) ونیم وزن آن بلوط و #پوست انار یا #گلنار .

📕وگویند پوست انار ومورد مساوی بدل آن است.
🍃 مقدارشربت از جرم آن یک مثقال ودر مطبوخات تا سه مثقال

وبریان کرده آنرا با نوشیدنی های پاک کننده که مهیج باه ومقوی بدن است وجهت رفع سموم اقیمارون گویند ودرسایر خواص ضعیفتر ازبلوط ونفاخ وجمیع اقسام سکنجبین و #جفت شاه بلوط درسمیت مانندپوست #شلتوک است .
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
‼️⚠️هرگونه کپی برداری ازمطالب کانال فقط باذکر لینک کانال بلامانع بوده وگرنه ازلحاظ شرعی ناپسنداست.
🌰🍃
🌰🍃🌰🍃
🌰🍃🌰🍃🌰🍃
🌰🍃🌰🍃🌰🍃🌰🍃
🌰🍃🌰🍃🌰🍃🌰🍃🌰🍃

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.