بنه (حبه الخضراء)

بنه  (حبه الخضراء)

🔰بسم الله الرحمن الرحيم🔰
🌰🌺🌰🌺🍃🍃🌰🌺🌰🌺
@makhzanoladviyah
#بنه (حبه الخضراء)
#پسته_کوهی

🌲حبه الخضراء 🔸را به فارسی بن(بنه)نامند.
🌲آن دانه ای سبز است که در درخت بطم(درختی مانند پسته)پیوند زده شده.

🌲پوست آن مایل به سیاهی وتیرگی است تا وقتی که تر وتازه باشد.
🌲زیر پوست جسمی سخت وچوبی است .

🌲وقتی که خشک شود وآن رابشکنیم از آن مغزی پسته ای رنگ بیرون میآید که به آن🔸 حبه الخضراء🔸 گفته میشود وبه فارسی⬅️ ون دانه نامند به هندی تمالس.

🌲وقتی که زیاد خشک شود به آن 👈شاه بن👉گویند .
◀️کازرونی نوشته است 📚که صمغ درخت 🔸حبه الخضراء🔸(مایع چسبناکی که از بدنه درخت خارج میشود)را به فارسی نباسب ونباسک میگویند در فارس اکثراً آنرا میجوند.

🌲بعضی هاگفته اند دو قسم است ۱⃣ یکی را شاه بن گویند که کوچکتر است و

و۲⃣بزرگتر است وپوشش محکم تر آن رامیشکنند ومغزش را میخورند که به فارسی شاه بن نامند.

۳⃣ در دو نواحی درخت بن را با پسته پیوند میزنند میوه اش بزرگتر ولذیذتر وبزرگی آن به اندازه پسته هم میرسد که به آن گلخنگ گویند.

✅بهترین آن تازه،سبز،وبزرگ دانه که شاه بن نامند که میوه آن در خوشه است.
@makhzanoladviyah

🌲درآب دوغ وبدارق میریزند برای طعم ورایحه اش وهچنین تقویت معده.

🌲تازه آن ⬅️گرم در اول وخشک در دوم.
خشک آن⬅️گرم وخشک در سوم
🌲وبعضی گویند 📚گرم در آخر دوم وخشک دروسط آن است.
وبعضی خشک در سوم گویند.
🌲وبعضی گویند📚 گرمی آن بیشتراز خشکی آن است.

🌲وگفته شده 📚درست وصحیحش آن است مادامی که تازه است خشکی آن کم وقتی خشک شود خشکی آن در سوم است .

🌲شیخ میفرماید📚 گرمی خود🔸حبه الخضراء🔸 کمتر از غیر آن(دیگر اجزای آن)است .

🌲صاحب صیدنه نوشته است📚 که گرم وخشک دردوم است و..

🌲به گفته شیخ📚 میوه آن قابض است وخاصیت قبض دارد و…

🌲دارای خواص پاک کنندگی وگشایندگی وباز کردن و…است.

🌲 وجذب ودریافت مواد غذایی ومایعات به بدن را افزایش میدهد.

🌲طلای آن ⬅️جلا دهنده چهره وپوست بدن است. وپوست را از عفونت ودمل وزخم وآلودگی پاک میکند .
@makhzanoladviyah

🌲مفید است جهت کک و مک ولک وپیس و…

🌲ضماد آن منضج زخم ها وجراحات سخت است.
🌲 طلای آن مفید برای ⬅️زخم های سطحی وخارش وسودا وجرب (زرد وچرکین)و..ست.

🌲لیسیدن آن به تنهایی یا همراه عسل 🍯ونوشیدنش شادی آور ومقوی حواس و.. است.

🌲نافع فالج(افراد فلج) وکسانی که بیماری کجی دهان👄 گرفته اند میباشد.

🌲گفته شده 📚اگر 🔸حبه الخضراء🔸را بسوزانند وبر داءالثعلب(بیماری ریزش مو،طاسی)طلا نمایند در آنجا مو میروید.

🌲پاک کننده سینه .

🌲جلا دهنده وپاک کننده اخلاط از حنجره وگلو است.

🌲️ضماد ومالش آن نافع دردهای پهلوست.

🌲به غیر از بیماری سخت جهت ورمهای طحال مفید بوده و… است.

🌲اشتها به غذا 🍲را از بین میبرد ودارای غذاییت بسیار کمی میباشد.

🌲تولید کننده خلط غلیظ ونافع افرادی است که بلغم دارند.

🌲️جویدن آن هضم کننده غذا وتحلیل برنده.
🌲️از بین برنده نفخ است،بادشکن میباشد.
🌰🌺🌰🌺🍃🍃🌰🌺🌰🌺
join us👇👇👇
@makhzanoladviyah
‼️💢‼️هرگونه کپی برداری ازمطالب فقط با ذکرلینک کانال مجاز بوده در غیر اینصورت حرام است.

🌰🌺🌰🌺🍃🍃🌰🌺🌰🌺
@makhzanoladviyah
ادامه👈 #بنه

🌲پاک کننده کبد وکلیه است.

🌲مسکن دردهای داخلی بدن است.

🌲 ومفتح(گرفتگی)کلیه را باز میکند و..

🌲سنگ شکن است و.

🌲مدربول وعادت ماهیانه وخون بواسیر حبس شده در عرق 💦وپاک کننده بدن از مواد زائد خون ❣️است..

🌲جهت دردکمروپشت وگرفتگی عضلات شکم واستسقاء(جمع شدن آب در حفره های شکم)مفید است.

🌲خوردنش با بادام وشکر 🍚برای چاق شدن بدن مفید است.

🌲افزایش دهنده منی وشهوتزا است .
@makhzanoladviy

🌲آشامیدن آن با سرکه🍶 جهت سردرد وفرد گزیده شده نافع است.

🌲اگر داخل نان 🍞کنیم وخورده شود باعث سرعت هضم میشود.

⁉️⁉️مضرات📛📛
❌مضر گرم مزاجان است ودیر هضم .

❗️❌مضر مغز سراست واعضای گرم وزیاده روی آن پدید آورنده بثورات است.

❌از بین برنده اشتهای به غذاست 🍲خصوصا در گرم مزاجان.

🌲مصلح آن:⬅️گلاب وسکنجبین است.

🌲وگفته شده✍️ مصلح آن:⬅️کتیرا یا خمیره بنفشه است.
🌲وجایگزینش ⬅️مغز بادام یا مغر پسته است (به مقدارنصف) و….
@makhzanoladviyah

🌲درروغن آن کمی سردی است.

📚شیخ الرئیس نوشته✍️ که در روغن آن نرم کنندگی، وقبض است .

♨️طریقه ساختن:⬅️نوع بزرگ دانه اش را کوبیده ودر آب میجوشانند وروغن جمع شده بر روی آب را میگیرند
گاهی نیز مثل:

🌲روغن بادام وبذر کتان گرفته میشود

🌲مالش روغن آن ⬅️نافع افراد بلغمی ورطوبی است .
🌲مالیدن وخوردن آن نافع افراد فلج ولقوه(کجی دهان)است.

🌲مغز سالمش را میکوبند وبا شکر🍚 وزردآلو میخورند .

🌲گویند ✍️تخم راسن (سوسن کوهی) دو نوع است کوهی وبستانی که
🌲 کوهی آن در دوم گرم وخشک است وشهوتزا ومقوی پیاز مو ومانع ریختن آن.

🌲چون ساییده شود وباشیره اش سر را بشویند وطلا نمایند.
🌲 وهمچنین نوشیدن آن جهت امراض سرد نافع
🌲وبدل آن ⬅️راسن است ….
🌰🌺🌰🌺🍃🍃🌰🌺🌰🌺
join us👇👇👇
@makhzanoladviyah

⚠️‼️⚠️کپی برداری از مطالب کانال فقط با لینک جایز بوده در غیراینصورت ازلحاظ شرعی حرام است.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.