بیخ آذر مریم

بیخ آذر مریم

#بیخ_آدرمریم (آذربو)
بیخ آذر مریم.
🍃🍃نوعی از کندش است.
📕گیلانی گوید ⬅️ریشه درخت بخور مریم است.
حکیم مومن گوید ریشه گیاهی است سیاه رنگ شبیه شلغم.
🍃ومیوه اش شبیه به غلاف نخود.
🍃دررفع چرک از لباس های پشمی ودیگر لباسها مانند صابون عمل میکند👌

🍃بخور مریم ⬅️نوعی از آن است :👇
گرم وخشک درسوم.
🍃🍃جلادهنده ،معطس ،(عطسه آور).ومفتح ،ومسکن فواق(بادمعده)
.
🍃مدر بول وحیض،وسقط کننده جنین،وشکننده سنگ ومحلل وجاذب فضولات مغزی .

🍃دافع مواد مفاصل است باقوت مسهله(اسهال آور)خود.👌
🍃رفع کننده حبس حیض است .(حیض راباز میکند)
🍃نافع گزش حشرات

🍃🍃سعوط(چکاندن دربینی)جهت گرفتگی مصفات(رشته های عصبی) مفید است.

🍃نافع سرماخوردگی ونزله .
🍃آشامیدنش⬅️نافع سرفه سرد ورطوبی.
🍃حمول آن(شیاف)⬅️جهت بواسیر نافع .وپاکسازی رحم کمک به حمل میکند.

🍃🍃نوشیدنش بادمعده رااز بین میبرد.
🍃ضمادش با سرکه⬅️جهت ورم طحال وعرق النسا(نام رگی است،درد

مفاصل،سیاتیک)وداءالثعلب(بیماری پوستی که ریزش مو را دربردارد).
🍃داخل کردنش درحقنه برای صاحب سیاتیک نافع است.
🍃طلای خاکستر آن ⬅️باسرکه جهت دردمفاصل نافع است.
🍃🍃بدل آن⬅️دردفع سم به وزن آن تخم ترنج وزراوند.وپودنه است.

وگویندبدل آن⬅️شیر انجیر(ماده ی شیری رنگ دربرگ ومیوه ی نارس انجیر).
وبادآورد (نام گیاهی).دو وزن آن.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.