بید

بید

#بيد (بید)
@makhzanoladviyah
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

:به كسر باي موحده وياي تحتاني مجهول وسكون
⭕️دال مهمله اسم فارسی است
معروف به بید ساده
⭕️و به عربی خلاف و صفصاف
⭕️و به ترکی بال و سکور

✅و آن درختی است که ساق أن بلند و سطبر(ضخیم) و در طول ملحق به درختان بزرگ و در مجاری آبها و زمین های مرطوب بسیار آب میروید
🍃 و رنگ پوست ساق و چوب آن سفید و رقیق خفيف و اندک سست.
🌼و گل آن در ایام بهار بعد روییدن برگ نو شاخه ها و میان برگها میروید زرد رنگ و اندک خوشبو و باریک و دراز به قدر انگشت به شکل سنبله ملایم مخملی .

🍃و گاهی از شکافتن برگها و ساقهای آن رطوبتی بر میآید و منجمد میگردد و آن #صمغ آن است .

🍃و میوه آن مانند خوشه و سفید رنگ مستطیل که از ساق شاخه های آن میروید و کنپ بید عبارت از آن است و در اکثر مواضع یافت میشود و قسمی نر آن بی گل.

🍃 و بهترین آن آن است که در کنار آبها روییده باشد و گویند که آن هفت نوع است و بیدمشک قسمی از آن جمله است و آن جدا نوشته گردد. بالجمله #مزاج أن گرمبه اعتدال است.

📕و به قول صاحب کامل سرد وخشک .

📚و گویند که ثمر آن معتدل میان رطوبت و خشکی و در آن قبض خفیف است.

📚 و گویند که آن از ادویه بارده (سرد)است و این برای آن است که جوهر آن مایی بسیار و ارضی است .

🍃و دلالت میکند بر آن که این گیاه مایی است روییدن آن به نزدیک أبها است.
🍃🍃 و برگ آن سرد و خشک و از آن اندک حرارت و قبض و تلخی است و گویند برگ و گل آن سرد و خشک در اوایل دوم و گویند در اول و گویند سرد در اول و خشک در دوم .

📚و گویند #گل آن سرد در دوم و تر در اول و ثمر آن سرد و تر در اول با اندک قوت قبض و لذع(سوزش و تجفيف (خشك كردن).

📚و بعضی گفته اند ✅که هر گیاه تلخ طعم گرم میباشد الا اين نبات که با وجود تلخی
خود سرد است.

📕 و به قول شيخ ثمر و برگ آن هر دو قابض است و در آن تجفيفی کافی است .

🍃🍃 و مفتح سده جگر و رافع صداع (سردرد)و چشم درد و خفقان و تشنگی و ضعف معده و تبهای محرقه و صفراویه و جميع امراض حاره(گرم) است .

🍃🍃و #عرق شکوفه أن لطیفتر از جرم شکوفه آن و در افعال مذکور قوی تر از عرق برگ و جرم برگ آن قابض و رادع(برگرداننده) و عصاره آن مسهل بلغم است.
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

⚠️‼️⚠️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال مجاز است وگرنه از لحاظ شرعی ناپسند است .

ادامه #بید
@makhzanoladviyah
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
و مسهل صفرا و سودا .

🍃و جهت صرع و منع لرزه تبهاو تفتیح (باز كردن )سده (انسداد کبد و یرقان (زردي)و صلابت(سفتي ) طحال و ادرار بول و اختناق رحم و مفاصل و نقرس و گزیدن عقرب 🦂و داروهای سمیه نافع .👌.

🍃🍃و پوست آن چون بسوزند و خاکستر آن به سرکه سرشته (آغشته)بر ثاليل ( #زگیل) مخصوصا مدور (گرد)و مسماری (ميخي)و منکوس (شكلي از اشكال رمل)مرکوز (مستحكم)در پوست طلا نمایند آن را از بین ببرد 👌.

🍃🍃 و ضمادمیوه آن نافع جراحات قریب (زخمهاي )استخوان و خصوصا تازه آن است با تکرار این عمل.

🍃🍃 برگ آن و خاکستر آن ازاله نمله(از بين بردن بیماری های موذی) کند چون با سرکه طلا (آغشته)نمایند .

🍃و ضماد آن نافع اورام (ورم)پستان و قروح خبیثه (زخمهاي كثيف)و ورم
حار(و ورم گرم) است و چون در حمام با اشنان استعمال نمایند. ازاله شری (مخملک)و بثور(جوش) لبنیه کند .

🍃🍃و چون برگ تازه آن ضماد کنند قطع خونریزی نماید از هر موضعی که باشد .👌👌

🍃🍃و همچنین خاکستر أن نافع سیلان خون (خونريزي زياد)است .❣️

🍃و نشستن در طبیخ (پخته)برگ و شاخ آن جهت رفع فساد اعضا به غایت موثر.👌

🍃 و چون به آب طبيخ أن سر را بشویند از سبوسه و حزاز (شوره)آن را پاک کند .

🍃و بوییدن گل آن مقوی دماغ (تقويت مغز)و قلب ❤️و بوییدن و طلا کردن گل أن نافع دماغ حار (مغز گرم)و مسکن صداع گرم (سردردگرم)است .

🍃و ضماد آب آن با باقلا ساییده نافع انتشار عارض از ضربه یا سقوط است .

و سرمه صمغ أن چشم 👁را جلا دهد و تیز گرداند.

🍃 و ضعف بینایی را نفع کند و چون گل آن ساییده در چشم بپاشند رمد (دردچشم)را دفع نماید.

🍃 و چکانیدن آب برگ آن نافع درد گوش 👂است و در این امر چیزی مثل او نیست 👌🏻👌.

🍃و خشک کننده رطوبت و چرک آن است و چون صمغ أن روی دندان گذارند درد آن ساکت کند .

🍃و چون به آب طبيخ (پخته)أن يا عصاره برگ آن غرغره نمایند زلو (كرم يا زالو)را که به حلق چسبیده باشد خارج نماید.
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
⚠️‼️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال مجازبوده در غیر اینصورت از لحاظ شرعی ناپسند است.

ادامه👈 #بید
@makhzanoladviyah
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
🍃و گاهی گل آن را می افشرند چنانچه گل سرخ را افشرند و از أن مائیت خوشبو مقوی قلب ❤️بر میآید .

🍃و نوشیدن این عصاره نافع معده داغ و احشا و اعضای باطنی است.
🍃 و آب آن جالی(پاک کننده) وباز کننده گرفتگی کبد و مزیل (برطرف كننده)یرقان و نافع دردطحال و سختی آن وگرفتگی آن است .👌

🍃و خوابیدن بر فرش برگ آن جهت رفع حرارت کبد و قلب نافع .

🍃و ضماد برگ تازه آن و آشامیدن آب آن جهت اسهال دموی .

📕 به قول شیخ ثمر آن نیز نافع اسهال دموی است و برگ خشک آن با اندک فلفل سوده(ساييده) قولنج را نفع دهد.

🍃🍃 و از خواص برگ آن است که چون زیر صاحب تب دموی یا صفراوی فرش نمایند بسیار نفع کند.👌👌.

🍃🍃 و همچنین صاحب سرسام را وضماد برگ آن جهت گزيدن عقرب🦂 نافع وچون پخته آن قبل از گزيدن آن بنوشند ضررنكند.

🍃🍃مقدارشربت آن يك درم با شراب .

🍃وعرق آن جهت خفقان داغ وتب جدري( تبی که به علت آبله عارض شود)وحميات حاره حاده( تبهای گرم حاد)و #تب دق نافع.
🍃 وآشاميدن آب برگ آن بهتر از آب كاسني وماالشعير است جهت اكثر امراض.👌

🍃🍃 ونوشيدن بيست درم آن جهت رفع انسداد جگر نافع .👌

❌وآن مضر شراسيف(غضروف ،استخوان های پهلو ) است .

✔️و #مصلح آن گلاب وشكر مقدار شربت از آب آن هشت درم تا بيست درم كه با شكر بنوشند.

#بدل آن ريباس و #بدل گل آن گل حنا وروغن گل آن
كه به دستورروغن گل ترتيب دهند سرد وخشك كننده و خشک کننده.

🍃🍃 وطلاي آن مسكن صداع(سردردگرم)وشرب آن مانع بالارفتن بخارهای گرم.

🍃🍃 ومسكن سورت خون حريف ودر بعضي احوال قايم مقام روغن گل است وروغن گل مقام اين درجميع احوال است.
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃
⚠️‼️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال بلامانع بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسند است.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.