بیمار کودک

بیمار کودک

۶۹ 🍃🍃🍃🍃بيماريهاى عفونى 🍃🍃🍃

👶🏻بیمار کودک👶🏻

معاینه و پیشینه بیماری
بیمار پس از سرما خوردگی های مکرر 🤒دچار برونشیت شده و لازمست بيمار همه ‏روزه بوسيله يك نى بلند در آب حوض فوت كند 💦😮و هر روز چند بار اين عمل را تكرار نمايد.

☁️☁️☁️هواى اتاق را هم بايد زودبه‏زود عوض كنيد تا اكسيژن بيشترى استنشاق كند. بعدها هم شايد لازم شود ريه‏اش را هوا دهيم.

🤒تب تقريبا ۲۰ روز طول كشيد و قطع نشد. از ۵/ ۳۸ تا ۲/ ۴۰ بالا و پائين مى‏ رفت در اين مدت بيست روزه بدستور آقاى دكتر … خون مريض را تجزيه كردند معلوم شد گلبول آن خيلى كم شده و بيمار ضعيف است😢 و نيز معلوم گرديد كه نسبت به مالاريا منفى است.

همچنين بدستور آقاى دكتر … مريض نزد آقاى دكتر محمد يزدى برده شد. ايشان هم پس از معاينه با برق اظهار داشت مريض سل ندارد🌺.
بعد نزد آقاى دكتر فرهاد براى معاينه و عكسبردارى از ريه برده شد. در اينجا هم جواب منفى بود.🌺

چون از معالجه آقاى دكتر … نتيجه‏اى بدست نيامد و تب مريض قطع نشد به آقاى دكتر احمديه مراجعه نمودم.

⭐️در جلسه اول معلوم شد معده مريض پاك نيست.
دستور روغن بادام شيرين و ترنجبين و جوشانده دادند كه مفيد واقع شد و از روز اول درجه تب پائين آمد و روز سوم بكلى قطع شد. فقط شبها تب بود.
از روز پنجم بكلى تب قطع شد 😃 در نتيجه معالجه آقاى دكتر عبد الله احمديه مريض رو به بهبودى گذارد …”
⭐️ در معاينه و تحقيق معلوم شد روده‌ها بدان گونه كه بايد تخليه نمى‏ شود و مدفوع در آنجا مانده موجب مسموميت، تب و برونشيت مى‏ گردد. بديهى است تنها چاره، تخليه روده‏ ها و بكار واداشتن آن مى ‏باشد. لذا تنقيه‏اى از شكر سرخ، گل خطمى، گل پنيرك و تاجريزى دادم و نيز جوشانده‏اى از بنفشه، زوفا، گل خطمى، گل پنيرك، اصل السوس و ترنجبين نوشتم. ☘️🌿☘️🌿☘️🌿

روغن بادام شيرين هم تجويز كردم كه هر روز بدهند.

ضمنا شربتى هم مركب از طلو و خشخاش و تعفين سيل نوشتم.
به‏ طورى‏ كه پدر بيمار نوشته بود تب ۴۰ درجه در عرض چند روز قطع و از روز پنجم شبها هم ديگر تب عارض نشد.😃

⭐️روز پنجم دوباره به عيادت بيمار رفتم. همه حالات او خوب شده بود. اين‏بار جوشانده‏اى را كه براى اصلاح و بكار انداختن روده بوده و مرمت ‏كننده سينه مى ‏باشد دادم:
☘️ريشه خطمى ۴ ل، گل خطمى ۲ ل، گل پنيرك ۲ ل، ترنجبين ۱۰ ل. دستور داده شد كه همه روزه اين مقدار را جوشانيده و با ترنجبين بنوشانند و عصرها نيز يك قاشق سوپخورى قدومه در يك استكان قندداغ ريخته و به بيمار بخورانند. اين دستور، روده را بكار انداخته و سينه را بهبود بخشيد☘️
.
⭐️پس از چند روز بيمار به مطب آمد. حالش خوب و فربه شده بود براى تقويت مزاج قرص كلسيم ردكسن و شربت هماتوسانگين دادم.💊💊

⭐️نزديك دو ماه است كه ديگر تب آقاى ايرج ز. بازگشت ننموده است. با خوردن قدومه لوزتين او خيلى كوچك شده. اخيرا دچار بيمارى گريب ecatlup enignA گرديده و در نتيجه لوزه چپ او متورم گشته است. نيم درجه تب عارض شد كه با اجراى دستور رفع شد.😊

⭐️در تاريخ ۱۹/ ۲/ ۲۸ آقاى ايرج ز. بدنبال گردش در شميران مبتلا به سرماخوردگى، كسالت و برونشيت مختصرى گرديد.😕
در معاينه لوزتين او، مشاهده شد بيمار در اثر خوردن قدومه و غرغره آب‏نمك (سرم فيزيولوژيك) بعد از هر وعده غذا، بكلى خوب گرديده است. بيمارى او نيز پس از بهبود ديگر بازگشت ننمود.😀

💐 راز درمان (رساله اى در پزشكى سنتى و گياه درمانى)، ج‏۱، ص: ۲۳۹💐
🔶 براى درمان جنون داروهاى زيرط مورد استفاده قرار مى‏گيرند🔶

🔵 منضجى مركب از پرسياوشان، شاهتره خشك، تخم گشنيز نيم‏كوب‏شده، افتيمون شامى

🔵 (در كيسه كتانى قرار داده شود) از هركدام ۲ ل، عناب سپستان ۲۰ دانه، ترنجبين ۱۰ ل، كه اين مقدار را بايد سه تا چهار روز گرفته و بنوشند.

🔵 روز پنجم ريشه كاسنى ۲ ل، اسطوخودوس ۲ ل، بسفايج ۲ ل، سنامكى ۶ ل، پوست هليله زرد ۳ ل، افتيمون شامى ۲ ل، (در كيسه كتانى)، ترنجبين ۱۰ ل را جوشانيده بنوشند.

🔵 اگر بيمار از مسهل مطبوخ روى‏گردان باشد مى‏توان شب پنجم ايارج فيقرا (۱ تا ۴ ل) با آب گرم به او بدهند. بهمين ترتيب تا شش الى هفت بار مسهل صرف نمايد.
🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮
🔵 پيشينيان در ايام تنقيه بيمار بميزان لازم ازرگ قيقال (سفاليك) يا باسليق (بازيليك) خون مى‏گرفتند. پس از تنقيه كامل شير بريده بز با شربت افتيمون مى‏دادند و كوشش مى‏كردند توجه بيمار را از بيمارى‏اش منصرف سازند و او را بكار ديگرى سرگرم نمايند.

🔵 در صورت عدم درمان نبايد از معالجه بيمار مايوس شد. پس از چندى بايد مجددا به اين روش پرداخت.

🔵 كار ديگر اين بوده كه پشت گردن را مشمع ذراريح airotaciseV sedirahtnaC مى‏گذاردند تا تاول زند سپس محل تاول را شكاف داده نخود مى‏نهادند و يا اينكه محل را داغ نموده و بعد در آنجا نخود قرار مى‏دادند. نخود را پس از ۶ ماه تجديد مى‏كردند. سموم مغز با مايعاتى از اين ناحيه خارج مى‏گرديد و بيمار شفا مى‏يافت.
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
🔵 گذشتگان نوشته‏اند كودكانى كه ترشح بينى دارند خيلى بندرت به صرع مبتلا مى‏شوند زيرا اين ترشح مانع بروز آن مى‏گردد.

🔵 در حالات غم و اندوه اگر بگريند تسكين زيادى حاصل مى‏گردد. زيرا اين امر موجب دفع سموم مى‏شود.

🔵 در سردردهاى سخت كه هرگونه دارو و تزريق قادر به تسكين آن نباشد چنانچه بوسائلى موفق به ترشح بينى گرديم سردرد تخفيف مى‏يابد و هر قدر آب بيشترى از بينى آيد سردرد بهمان نسبت كمتر مى‏گردد و رفته‏رفته چنانچه سبب از عوارض غدد داخلى نظير كبد، كليه و غيره نباشد بهبودى حاصل مى‏شود.
*⃣*⃣*⃣*⃣*⃣*⃣*⃣*⃣
🔵 در برخى از سوء مزاجى‏ها كه سموم به مرور در تمام بدن و بويژه در ياخته‏هاى مغزى جايگزين شده باشد موجبى براى عوارض روانى و عصبى ايجاد مى‏شود. از استعمال معجون‏هائى از انواع هليله‏ها و داروهاى ديگر مى‏توانيم از قدرت و پيشرفت آن بكاهيم و حتى گاه بكلى از شر اين بيمارى رها گرديم.

🔵 نگارنده بارها با بهره‏گيرى از اين روش كامياب و موفق شده‏ام.

🔵 چنانچه بسيارى از بيماران روانى حاد را درمان نموده و شرح برخى از آنان را در همين كتاب نگاشته‏ام. بعضى از ديوانگيهاى‏ كهنه را هم درمان كرده‏ام.
🔵 حتى زمانى يك نفر روستائى را كه نزديك بيست سال دچار ديوانگى شده و مدت هفت سال آن را در تيمارستان گذرانيده بود و غير قابل علاجش تشخيص داده بودند تحت درمان قرار دادم.
✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️
🔵 براى آزمايش چند روزى پيوسته منضج و مسهل لازم به او دادم آثار بهبودى در او مشهود گرديد.

🔵 پس از دو ماه با معجون هليله مركب كه در كتب پزشكى قديم بسيار از آن تعريف شده است نتيجه حاصل شد و روز به روز وضع بيمار رو به بهبود نهاد تا آنكه سرانجام درمان شد و بكار كشاورزى خود پرداخت.

🔵 نسخه معجون و طرز ساختن آن را به خانواده‏اش آموختم كه از آن ساخته و هميشه به او بدهند.

🔵 اين معجون و معجون‏هاى ديگرى از هليله‏ها در بهبودى عوارض عصبى و دفع سموم بدن بويژه در بيماران سوء مزاجى ارثى (نقرس، روماتيسم، آسم و غيره) بسيار مؤثر و مفيدند.
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻
🔶 براى درمان جنون داروهاى زيرط مورد استفاده قرار مى‏گيرند🔶

🔵 منضجى مركب از پرسياوشان، شاهتره خشك، تخم گشنيز نيم‏كوب‏شده، افتيمون شامى

🔵 (در كيسه كتانى قرار داده شود) از هركدام ۲ ل، عناب سپستان ۲۰ دانه، ترنجبين ۱۰ ل، كه اين مقدار را بايد سه تا چهار روز گرفته و بنوشند.

🔵 روز پنجم ريشه كاسنى ۲ ل، اسطوخودوس ۲ ل، بسفايج ۲ ل، سنامكى ۶ ل، پوست هليله زرد ۳ ل، افتيمون شامى ۲ ل، (در كيسه كتانى)، ترنجبين ۱۰ ل را جوشانيده بنوشند.

🔵 اگر بيمار از مسهل مطبوخ روى‏گردان باشد مى‏توان شب پنجم ايارج فيقرا (۱ تا ۴ ل) با آب گرم به او بدهند. بهمين ترتيب تا شش الى هفت بار مسهل صرف نمايد.
🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮🔮
🔵 پيشينيان در ايام تنقيه بيمار بميزان لازم ازرگ قيقال (سفاليك) يا باسليق (بازيليك) خون مى‏گرفتند. پس از تنقيه كامل شير بريده بز با شربت افتيمون مى‏دادند و كوشش مى‏كردند توجه بيمار را از بيمارى‏اش منصرف سازند و او را بكار ديگرى سرگرم نمايند.

🔵 در صورت عدم درمان نبايد از معالجه بيمار مايوس شد. پس از چندى بايد مجددا به اين روش پرداخت.

🔵 كار ديگر اين بوده كه پشت گردن را مشمع ذراريح airotaciseV sedirahtnaC مى‏گذاردند تا تاول زند سپس محل تاول را شكاف داده نخود مى‏نهادند و يا اينكه محل را داغ نموده و بعد در آنجا نخود قرار مى‏دادند. نخود را پس از ۶ ماه تجديد مى‏كردند. سموم مغز با مايعاتى از اين ناحيه خارج مى‏گرديد و بيمار شفا مى‏يافت.
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
🔵 گذشتگان نوشته‏اند كودكانى كه ترشح بينى دارند خيلى بندرت به صرع مبتلا مى‏شوند زيرا اين ترشح مانع بروز آن مى‏گردد.

🔵 در حالات غم و اندوه اگر بگريند تسكين زيادى حاصل مى‏گردد. زيرا اين امر موجب دفع سموم مى‏شود.

🔵 در سردردهاى سخت كه هرگونه دارو و تزريق قادر به تسكين آن نباشد چنانچه بوسائلى موفق به ترشح بينى گرديم سردرد تخفيف مى‏يابد و هر قدر آب بيشترى از بينى آيد سردرد بهمان نسبت كمتر مى‏گردد و رفته‏رفته چنانچه سبب از عوارض غدد داخلى نظير كبد، كليه و غيره نباشد بهبودى حاصل مى‏شود.
*⃣*⃣*⃣*⃣*⃣*⃣*⃣*⃣
🔵 در برخى از سوء مزاجى‏ها كه سموم به مرور در تمام بدن و بويژه در ياخته‏هاى مغزى جايگزين شده باشد موجبى براى عوارض روانى و عصبى ايجاد مى‏شود. از استعمال معجون‏هائى از انواع هليله‏ها و داروهاى ديگر مى‏توانيم از قدرت و پيشرفت آن بكاهيم و حتى گاه بكلى از شر اين بيمارى رها گرديم.

🔵 نگارنده بارها با بهره‏گيرى از اين روش كامياب و موفق شده‏ام.

🔵 چنانچه بسيارى از بيماران روانى حاد را درمان نموده و شرح برخى از آنان را در همين كتاب نگاشته‏ام. بعضى از ديوانگيهاى‏ كهنه را هم درمان كرده‏ام.
🔵 حتى زمانى يك نفر روستائى را كه نزديك بيست سال دچار ديوانگى شده و مدت هفت سال آن را در تيمارستان گذرانيده بود و غير قابل علاجش تشخيص داده بودند تحت درمان قرار دادم.
✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️✴️
🔵 براى آزمايش چند روزى پيوسته منضج و مسهل لازم به او دادم آثار بهبودى در او مشهود گرديد.

🔵 پس از دو ماه با معجون هليله مركب كه در كتب پزشكى قديم بسيار از آن تعريف شده است نتيجه حاصل شد و روز به روز وضع بيمار رو به بهبود نهاد تا آنكه سرانجام درمان شد و بكار كشاورزى خود پرداخت.

🔵 نسخه معجون و طرز ساختن آن را به خانواده‏اش آموختم كه از آن ساخته و هميشه به او بدهند.

🔵 اين معجون و معجون‏هاى ديگرى از هليله‏ها در بهبودى عوارض عصبى و دفع سموم بدن بويژه در بيماران سوء مزاجى ارثى (نقرس، روماتيسم، آسم و غيره) بسيار مؤثر و مفيدند.
🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.