تاتوره

تاتوره

🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷
@makhzanoladviyah
#تاتوره

👈عربی آن قاتوله است واسمهای آن بسیار است مثل 👈جوز ماىل به ثای مثلثه وجوز ماتل به تای فوقانی 👈عربی گوز ماثل .
👈ودرخت آن را درخت مرقد نامند وبه یونانی قونین..

👈 وبه هندی دهتوره گویند آون درختی است شبیه درخت بادنجان وبرگ آن نیز شبیه برگ بادنجان است .

👈برگ آن دوقسمت است سفید وکبود(آبی) اما کبود آن کمتر وبهتر از سفید آن خصوصا که ساق وبرگ وتخم همه کبود باشند .
👈وگل آن کمتر از وجب باشدوبه شکل بوق نای وسرنای واز گل لبلاب دراز تر وگل نوع کبود آن به دوبرابر تا سه برابر.
👈 وثمر آن به اندازه گردو وشبیه جوز القی و…

👈 ودر داخل شکم آن دانه های بسیار وکوچک کمی شبیه به دانه ⬅️سماق وکمی خوشمزه .

👈وتخم نوع کبود آن سیاه ومثلث شکل مانند حب النیل وکوچک تر از آن وچرب تر از آن.

👈،ودرخت آن اکثرا کوچک در صحرامی روید وکمتر در باغها وزمین کشاورزی می روید، واکثرا عمل آمده از تخم آن هست و..

✅مزاج: وسرد وخشک در اول چهارم،ومیگویند سرد در دوم وخشک در چهارم .
✅ومیگویند در سوم گویند تر در دوم وگویند معتدل در رطوبت ویبوست است،

✅ و آن خواب آور ومخدر ومسکن ومستی آور است😴.

✅ حتی اگر همه اجزای آن یک ششم بالای مغز سر باشدو آن مستی می آورد .

✅ونوشیدن آن برای بیدار ماندن جایز است ولی دراستفاده آن زیاده روی نکن.
@makhzanoladviyah

✅ومی گویند ✍️مسکن دردهای صفراوی و..

✅ ومسکن التهاب زیاد و رادع ورم … است،.

✅ واگر با آب جوشیده گرم 💧ونمک 🍚وکمی روغن🍾 مخلوط شود قی بسیار می آورد حتی اگر نزدیک به غش باشد،

❌ آن دشمن قلب ❤️است .❌،

❌ویک درم آن خفگی می آورد،❌

✅پس اول ترک آن از داخل است واز خارج استفاده کند مثل مالش،.

✅ روغن آن⬅️ برای ضعیف بودن وسستی اعصاب.

✅ وضماد آن ⬅️ومالش با آن جهت بواسیر و…

✅وطلای طبیخ آن ⬅️با سرکه جهت تحلیل اورام،وضربان وقطع عرق …

✅ وضماد مجموع نبات آن برای تقویت اعضای سست وجلوگیری از ریختن مواد به اعضا نافع است.

✅ وبستن برگ گرم کرده آن برای چشم 👁درد موجب تسکین درد آن و..

✅وبند آوردن نزله سرد
✅، وبر بیضه ها جهت نزول آب در آن .

✅وبر اورام ودمل ها جهت تحلیل ورسیدن آنها مفید است.
✅ مقدار شربت آن ⬅️را تا یک ششم گویند یک قیراط آن مفید است برای کسی که دارای حرارت مفرط باشد.

✅ ویک درم آن مستی شدیدتر از 🔸بزرالبنج 🔸 آورد.

✅ واگر از این مقدار بیشتر شود قتل کند😱

✅،ومیگویند ✍️خربق سفیدومورث جنون وفساد فکر.

✅ مصلح آن⬅️ فلفل وبادیان وچون کسی مقدار زیاده تراز یک دانگ بخورد

✅وهمچنین گل آنرا وعادی به مخدارات ومسکرات (مست کننده ها)نباشد

✅وخیالات فاسد در نظر او آید به حدی که گویا چیزی را میبینید که اصلا وجود نداردوعقل او زایل میگردد.

@makhzanoladviyah

✅ وحرفهای نامفهوم گوید واگربخواهد راه برود نمی تواند ونمی تواندخوب بنشیند .

✅وموش 🐒ومورچه 🐜در نظر او می آید واگر بخواهد آنها را بگیرد خنده 😂بسیار کند وحالتی مثل دیوانگان به او دست میدهد .

✅ومیگویند ✍️که علامت شرب آن رفتن عقل وسستی ونفس سرد وعرق سرد 💦و…

✅، وگاهی غش میکند واگر رسیدگی نکنن به سرعت هلاک میشود.😱

✅ودر اکثر عوارض مانند 👈تریاک است

✅وتریاق (پادزهر)گزش حیوانات سمی🐍🦂 هست.

✅ واگر بخورند وآب برگ آن را طلا نمایند علاج آن قی کردن است.
✅ وبه آبی که در آن نطرون (بوره ارمنی)وجوز(گردو) القی جوشانیده باشند وبعد از آن روغن گرم کرده یاشیر تازه🍺 یا سرکه 🍶که داخل آن صعتر(آویشن) یا انجدان رومی و… جوش داده باشندبنوشد بعد..وباید که دست وپای آن را در آب گرم نهند وبدن اورا گرم دارند تا خونه او منجمد نگردد.

✅ ومالش بدن با روغن بان کنند وتغذیه با غذای چرب🍲 کنند،

✅وبالجمله علاجش مانند علاج یبروج است، و افعال وخواص تاتوره به قول اهل هند در دهتوره مسطور گردیده.
@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.