تخم مرغ

تخم مرغ

#تخم مرغ(بیض) :
🐣🐣🐣🐣🐣

🐥تخم مرغ به خاطر رطوبت زیاد در معرض جریان هوا زود خراب می شود لذا بهترین راه حفاظت آن از فساد هوا در نمک نگهداشتن است.
🐥بهترین اجزای آن زرده آن است که مایل به اعتدال است و غذایی معتدل در حرارت و برودت است.سفیده آن مایل به سردی ولی زرده آن مایل به گرمی است هردو مرطوبند بخصوص سفیده آن
🐣زرده آن مرکب القوی مایل به گرمی تا آخر درجه اول و سفیده آن سرد وتر در دوم و پوست بیرونی آن در اول دوم سرد وخشک و پوست باریک درونی آن (غرفی) سرد وخشک در اول است و تا حدودی معتدل است.
🐣زرده نیم پز آن غذای بییار خوبی است و خون صالح بسیار و معتدل تولید می کند.فضولات آن کم است ،سریع النفوذ بوده و غذای بسیار خوبی برای لاغرها است ،مقوی دل ودماغ و بدن و پاک کننده نزولات گرم سینه و مصلح حال سینه و خشونت آن بخصوص برای مداحان و… نافع سرفه ،سینه پهلو ،تنگی نفس و نزله است.بالاخص وقتی زرده را به صورت نیم گرم بنوشند.
👵 شیخ الرییس گوید:تخم مرغ اگرچه از ادویه های قلب نیست و لیکن در داروهای تقویت قلب بسیار کاربرد دارد. چرا که سه خاصیت در آن جمع است:سرعت تبدیل آن به خون ،کمی فضولات و نیز خونی که از آن حاصل می شود به غذای قلب تبدیل می شود.
🐥به قول بو علی سینا ،زرده تخم مرغ : نافع خشونت مری ،معده ،روده ،مثانه و نافع زخم کلیه و مثانه و مقوی برای کسی است که خون زیادی از او دفع شده و یا ضعف فصد بر او عارض شده و موافق مزاج سوداوی ها است.
🐥🐥اگر زرده تخم مرغ رادر ظرف چینی هم زده و اندکی فلفل به آن بزنند و نیم پز کنند سریع النفوذ و مولد خون صالح است ونیز جهت تقویت قوه باء و بهتر است که کامل پخته نشود.چرا که سفیده کامل پخته شده دیر هضم و قابض است.بریان کرده آن نافع اسهال بوده و ثقیل ،مولد سنگ کلیه ،تخمه)ورم معده( و قولنج است لذا بهتر است که با فلفل و رازیانه و دارچین همراه شده و بعد آن مربای زنجبیل خورده شود.در حالیکه تخم مرغ نیم پز نافع سنگ کلیه و مثانه است و زرده و سفیده هر دو نافع جمیع دردهای مفاصل است بخصوص اگر با ادویه مناسب مخلوط شود.
🐧🐧مداومت در مصرف آن مولد سنگ گلیه و برص و پیسی است بخصوص در کسانی که غلبه بلغم دارند .

🗣🗣join us:👉🏼👉🏼👉🏼

@makhzanoladviyah

#تخم مرغ ادامه⬅️⬅️⬅️

تخم مرغ پخته بخصوص در بلغمی مزاجها بسیار دیر هضم بوده و درافراد با معده ضعیف باعث قولنج می شود که مصلح آن ادویه گرم است.
🐣 تخم مرغ با کندر⬅️سرفه
🐣تخم مرغ با تخم کتان⬅️تنگی نفس
🐣تخم مرغ با نمک ،انزروت وکندر ⬅️ چاق کننده
🐣تخم مرغ با خون سیاوشان ⬅️سختی تنفس
🐣تخم مرغ با کهربا و طباشیر ⬅️بند آورنده خونریزی و بستن دهانه رگها
🐣تخم مرغ با مازو ⬅️ قابض شکم
🐣تخم مرغ با مصطکی ⬅️مسکن درد شکم
🐣ضماد زرده تخم مرغ با روغن گل و بابونه ⬅️محلل ورم چشم ، فتق و مقعد
🐣زرده تخم مرغ با روغن موم ⬅️نرم کننده ورمها و اعصاب 🐣طلای زرده تخم مرغ با زعفران ،روغن گل و آرد جو بر پیشانی⬅️ منع نزله و ضربان چشم و ورم بواسیری و مقعد
🐣ماسک زرده با عسل ⬅️ رفع آثار سرخ و سیاهی صورت و آفتاب سوختگی
🐣چند عدد زرده با زیره کرمانی و گل بابونه کوبیده و صاف شده که گرم شده باشد و مالیدن بر پارچه آب ندیده و بر کمر بستن⬅️⬅️مسکن درد کمر و مقوی کمر
🐣مالیدن روغن زرده بر سر⬅️ رویش مجدد مو سر وریش
🐣ضماد سفیده تخم مرغ ⬅️مسکن دردهای سوزاننده عضو
🐣 ماسک سفیده با خاک رس ⬅️ از بین برنده آثار آفتاب سوختگی
🐣شستن موی سر با سفیده⬅️دفع شوره سر
🐣فرزجه با سفیده تخم مرغ و روغن حنا ⬅️زخم رحم و ملین رحم
🐣پرده نازک تخم مرغ با خون بچه کبوتر ⬅️مفید بکارت
🐣چکاندن کشته سفیده تخم مرغ در بینی ⬅️بند آورنده خونریزی بد دماغ

🐥🐥🐥روشی برای نیم پز کردن تخم مرغ به قول جالینوس :
تخم مرغ را در آب جوشان بگذارید تا صد بشمارید ،بیرون آورده و در آب سرد بگذارید و دوباره در آب جوش انداخته و تا سیصد بشمارید تخم مرغ نیم پز می شود .

🗣🗣join us:👉🏼👉🏼👉🏼

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.