تخم نیلوفر

تخم نیلوفر

#تخم_نیلوفر(حب النیل)
تخم نیلوفر

👈آن را قرطم هندی و دمعة العشاق نیز گویند

🔻و به فارسی پیچه و تخم کبکو و تخم نیلوفر پیچ و

🔻و به هندی کاله دانه
🔺در بنگال جهار مرچه نامند

🔻و یک نوع دیگر آن را پراچتا نامند که #مسهل قوی هست.

🔰 آن دانه ای است سیاه رنگ کوچکتر از نخود و غیرمدور و مغز آن سفید .

🌱 گیاه آن شبیه به لبلاب(عشقه ، گیاه پیچک) و بر مجاور خود می‌پیچد و شاخه‌های آن باریک و سبز و

🍃برگ آن سبز بزرگتر از گیاه پیچک و در هر برگی گلی کبود شبیه به 🌼گل گیاه پیچک و در آفتاب 🌞به هم می آید .

⭕️و تخم آن در غلافی و در هر غلاف سه دانه کوچک تر از حب الراسن(یک نوع گیاه) یا حب الاس( مورددانه) مثلث شکل و همین حب که مورداستفاده قرار میگیرد.

⭕️ بهترین آن سنگین ا،نرم ولطیف و تازه بستانی است و قوت آن تا سه سال باقی می‌ماند.💪

🔴گرم و خشک در سوم و گویند📚 در دوم و گویند در اول و گویند سرد و خشک در سوم و گویند سرد در اول و خشک در سوم .

💯طلای آن جالی و نافع #برص و #بهق_سفید است.

📚و مجرب(تجربه شده) طبری(نام پزشکی) است .

🔺مفید برای #درد_مفاصل و سایر #بیماریهای_سرد
🔻#مسهل قوی اخلاط غلیظه بلغمیه و سوداویه و گاه اخراج آنها به #قیء (استفراغ)نماید.
@makhzanoladviyah
🔷♠️🔷♠️🔷♠️🔷♠️🔷

💥و خارج کننده #کرمها و کرم کدوست
🔻 و مخلوط با تربد سفید مجوف(خشک کننده)
↩️ باز کننده گرفتگی های کبد.
🔸 پاک کننده بدن.
🔹 مفید برای درمان #نقرس و قروح خبیثه(دانه های وزخم آبله زشت)

❌ و آن به ماساریقا (شریانی که روده باریک را به جداره شکم متصل میکند)میچسبد و باعث #دل_درد و غم و دل بهم خوردگی شود مگر با روغن
و نوشیدنش تنها بعد یک شبانه‌روز عمل می‌کند .

⛔️ و مصرف آن در جوانان خوب نیست به سبب ظاهر شدن گرمای زیاد در ایشان و گاه باعث سحج(خراشیدگی روده) و مغص(دل درد) در آنها شود و گاهی باعث #مرگ شود .

✅ مصلح آن⬅️ به هلیله و سحق بلیغ(خوب ساییده شده) و چرب کردن به روغن بادام تر دارند .

👌اگر بکوبند و یک شب به روغن بادام تر دارند و صبح تنها یا با مطبوخ مناسب بخورند ضرر مغص(دل درد ) و سحج(خراشیدگی روده) آن دفع می گردد

❌مضر جگر و قلب ❤️و تهوع آور است
✅ #مصلح آن
با گل سرخ و پوست هلیله آمیختن و به روغن بادام چرب کردن هست .

💥و اطبای هند آن را بریان کرده به روغن چرب نموده ساییده مصرف می نمایند غثیان(دل بهم خوردگی) نمی آرد

💥بعد مقویات و مبردات(سردی ها وخنکی ها) و قوابض(قابض ها) بعد پاک شدن بدن بدهند

⭕️مقدار 🍷شربت تام آن یک درم است و با غیر آن مثل سقمونیا یا تربد نیم درم یا ربع مثقال
↩️و گویند از یک دانگ تا نیم درم و تا نیم مثقال

⛔️و زیاده آن کشنده است😱 به مغص(#دل_درد) و اسهال مفرط به سبب لصوق(چسبیدن) آن به ماساریقا و امعا (جگر و روده و..)

📚صاحب دررالمفاخر نوشته که :
از یک مثقال تا دو مثقال استفاده کرده شد در بعضی اثر کم و در بعضی اثر خوب داشت و کسی از نوشیدن آن هلاک نگردید

✅و #بدل آن در اخراج اخلاط و منفعت سودا

⬅️نصف وزن آن شحم حنظل (هندوانه ابوجهل)یا یک ششم وزن آن حجر (سنگ)ارمنی.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.