تربد

تربد

# تربد
🍃🍃🍃🍃🍃
مزاج: در اول سوم گرم و در آخر سوم خشک است.

تربد ریشه ای است به ظاهر سیاه ولی داخل آن سفید رنگ است.چند نوع هست نوع سفید آن بهتر هست.
💫💫💫💫💫💫

این گیاه تخصصی بر روی بلغم کار می کند ولی گاها صفرا را هم دفع می کند.👇👇👇

اگر خام مصرف شود بیشتر بلغم دفع می کند ولی اگر پخته شود بیشتر صفرا دفع می کند.
☘️☘️☘️☘️☘️☘️

مجفف(خشک کننده) قوی ،در طعم آن اندکی قبض وحدت و شرب و سعوط (در بینی چکاندن )آن منقی (پاک کننده) دماغ از بلغم .

🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷🔷

با هلیله کابلی اگر همراه شود مالیخولیا ،جنون وصرع را نفع دارد .(به خاطر خارج کردن بلغم)
کمی اخلاط سوخته را هم دفع می کند.مسهل و از بین برنده (قالع) بلغم غلیظ ،دافع آن از عمق بدن و منقی معده و امعا از بلغم ،مفتح سدد ، نافع امراض عصبی و فالج و درد مفاصل بلغمی و عرق النسا و نزله ها و سرفه های مشارکتی رطوبات معده .
زنجبیل مقوی فعل آن است و
مسکن سرفه ای که از رطوبت معده باشد .
علامت این نوع سرفه: به قی آرام می شود و باروغن بادام شیرین و تخم کتان جهت سرفه کهنه و درد سینه نافع است.

سفوف آن اخراج اخلاط محترقه می کند.
❗️❗️❗️❗️سفوف: هر داروی کوفته و آسیاب کرده که به دهان ریزند.
خوردن ساییده آن اخراج بلغم بیشتر از صفرا می نماید ولی جوشونده آن بالعکس عمل می کند و اگر با زنجبیل آن را قوی نمایند اسهال قوی و خام نماید واما به تنهایی این خاصیت را ندارد.
⛔️⛔️ سفوف زیاد آن به دیواره ها و پرز معده می چسبد.

اگر سفوف آن را با زنجبیل و شکر بخورند باید که با آب گرم همراه باشد.و اگر با نمک خورند با آب سرد همراه باشد جهت درمان سرفه رطوبی و تنگی نفس سرد وتر.
🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂
در گرم مزاجان و جاهایی که بلغم نباید دفع بشه
با روغن بادام شیرین براده های پوست آن را همراه می کنند.
📛📛📛📛📛

برای دستگاه گوارش ضرر دارد و مصلح آن مصطکی یا کتیرا است.تربد مجفف اعضا و در گرم مزاجان موجب بی قراری و اضطراب و مضر صاحبان قلب گرم است که مصلح آن خراشیدن پوست سیاه آن و چرب کردن با روغن بادام شیرین ومصرف آن همراه کتیراست.
بدل : غاریقون +تخم نیلوفر +صبرزرد +شحم حنظل +ترمس (باقالی مصری)

🎲✨🎲✨🎲✨🎲✨🎲

join us:👇👇👇👇👇👇

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.