ترب

ترب

# ترب ( فجل):

🌰🌰🌰🌰🌰🌰🌰

اگر قبل از غذا خورده شود
بسیار بد هست. ترب شامی : آن است که تخم شلغم را در بوته ترب (ضد بلغم) می گذارند و می کارند.
بیابانی آن قوی تر و نزدیک خردل است.
ترب سیاه(شبیه شلغم ) قوی تر و خشک تر از سفید است که اکثرا در زمستان بعمل میاید.
و بهترین آن این است که ریشه نداشته باشد.
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

طبع : بهترین تخم آن فربه سرخ مایل به سیاهی است که طبع آن گرم وتر در اول است.ولی ریشه آن گرم در اول وتردر دوم است و گرمی پوست وبرگ آن زیادتر است.ریشه آن رطوبت بیشتری دارد. ولی مرطوب بودن ریشه ترب زیر سوال هست چون سخت تر از برگ ها هست و متکاثف تر و در زمین سودایی قرار دارد.
تخم آن گرم در سوم و خشک در دوم.
💢💢💢💢💢💢💢

خواص وافعال : تخم آن به شدت استفراغ (قی)می دهد مخصوصا با سکنجبین نیم گرم
ملطف ،محلل ،تخم ان محلل ریاح
شیخ رییس : تخم آن مولد ریاح و محرک آروغ و در پخته آن غذاییت زیاد تر از خام است
سریع متعفن می شود .اگر در معده سردی و رطوبت باشد
سازگار با معده نیست چون ماده تعفن انگیز دارد.
مقداری لینت می دهد و مدر بول است.
سرمه کشیدن با آب آن برای ضعف بینایی نافع است.چکاندن آب وروغن آن در گوش باعث از بین رفتن ریاح گوش میشود.
💉💉💉💉💉💉💉
نسخه : توی ترب را خالی کنند و روغن گل بریزند و حرارت بدهند در گوش بریزند مسکن سریع درد و ازبین برنده بادهاست.
✍️چوب آب آن را )احتمالا ساقه گیاه)در روغن گل بجوشانید ؛سنگینی گوش را از بین می برد.
اگر قارچ سمی خورده باشید با ترکیب ترب و سکنجبین قرقره کنید.
در کل برای حلق ترب خوب نیست.
آشامیدن پخته آن جهت سرفه کهنه و دفع خلط غلیظ در سینه مفید است.
ترب زیاد کننده شیر است ولی موافق معده سرد نیست بخصوص اگر قبل غذا خورده شود.
ابن سینا می گوید اگر بعد از غذا خورده شود غذا را در سر معده نگه می دارد و از این جهت باعث سهولت قی هست بخصوص پوست آن با سکنجبین. ولی برخی می گویند هضم را راحت می کند و باید دید کدام درست است؟🤔🤔

تخم آن به صورت ضماد فوق العاده مفید برای ورم طحال است.
خاصیت برگ آن :
مفتح سدد جگر ؛مزیل یرقان
پوست آن استفراغ آور ،تخم آن محلل نفخ شکم ،اشتها آور
،از بین برنده درد جگر و آب آن جهت استسقا.
برخی آن را شامل دو بخش می دانند
۱-بخش لطیف:سریع هضم ،بادزا و گرم.
۲-قسمت سنگین هضم

احتمالا قوی برای همین دو قوا هست که افعال معکوس از آن گزارش شده است.
وقتی که ترب بعد از غذا مصرف می شود بخارات غذا را اجازه نمی دهد که صعود کنند و بیمار رو از مشکل بخارات غذا نجات می دهد .
مثلا سردرد هایی که بعد از خوردن پدید می آیند را مانع می شود.
اگر آب ترب با شکر شیرین شود دیگر استفراغ ایجاد نمی کند.
💎💎💎💎💎💎💎💎
تخم ترب در سکنجبین بریزند
موافق طحال سینه و پهلوست.

تخم ترب با شبت جوش داده قدری عسل و روغن زرد و نمک افزوده بنوشند.جهت درد جگر سرد ،ورم طحال ،مدر ادرار ،شیر و بول ،دفع سموم ،تقویت باه ،افزایش منی ،کاهش درد کلیه.
🎌🏁🎌🏁🎌🏁🎌🏁🎌
با ادویه دیگر اگر همراه شود دارو را به فم معده متوجه می گرداند

قی به تمام قوت و از ته جان :
خربق را ریز کرده در ترب فرو برند به خمیر گل گرفته در زیر آتش بپزند ،بیرون آورده خربق را دور کنند و ترب را بخورند.
ترب پخته :مدر حیض بند آمده ؛خوردن آب ساقه های آن منهای برگ ها در اخراج سنگ مثانه مجرب است.
مخصوصا اگر با سکنجبین همراه بشه قوی تر خواهد بود.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
سنگ شکنی :
اگر آب ترب منهای برگ های آن را بگیرند و ناشتا مصرف شود سنگ گرده و مثانه را می شکند

نسخه خارج کردن سنگ مثانه:

ترب را سوراخ سوراخ کنند
تخم شلغم در آن سوراخ ها بکنند هر سوراخ را با پارچه ترب ببند در خمیر بگیرند و زیر آتش بپزند تا پخته شود
وقتی پخت خود ترب را بیرون آورده و بخورند.(بمدت ۳روز)

وتخم آن جهت درد مفاصل ضربان دار ،عرق النساءو درد سرین و خارش ناشی از بلغم و ریشه آن جهت دفع آنها نافع است.
ضماد تخم آن با عسل بر زخم های قدیمی درد آن ها را می اندازد.
زیاد که مصرف شود ریزش مو سرد را درست می کند.
با کندش و سرکه از بین برنده پیس سوداویست.
🦂🐍🦂🐍🦂🐍🦂🐍🦂?🦂🦂🦂🦂🦂???🦂??
آب ترب بر عقرب بریزد بمیرد
اگر کسی ترب خورده باشد و عقرب و سایر خزندگان گزنده بزند چیزی نمی شود.

پروده ترب در سرکه انگوری قالع اخلاط غلیظ و محلل سفتی وسختی طحال است به صورت مصرف ناشتا🚫🚫🚫🚫🚫🚫

افرط در مصرف ترب باعث شکم درد شدید ،تعفن اخلاط و مولد شپش در بدن است.
تخم آن مضر جگر است.

مصلحات آن :عسل ،نمک ، زیره و سپستان
♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️

join us:👇👇👇👇👇👇👇👇👇

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.