ثعلب مصری

ثعلب مصری

#ثعلب_مصری
@makhzanoladviyah
🌺✨🌺✨🌺✨🌺✨

خصیه الثعلب : به ضم اول وآن رابه عربی قاتل اخیه نیز گویندو اسم عربی است .
🍁وبه یونانی : طالطوقوس وساطیون وساطورین وساطریه وساطرین بعضی طریفن به معنی سه برگ نامند زیرا که گیاه آن سه برگ دارد .
🍁وبه فارسی : #خایه_روباه
🍁وبه هندی : #ثعلب_مصری است.

📕 وگویند که گیاه آن را به هندی کوکاهندی نامند وآن ریشه ای است سفید شفاف از سورنجان کوچکتر ومزه آن شیرین وبا چسبندگی کم تیزی.
وبوی آن شبیه بوی منی.
🍁 وچند نوع میباشد .یکی ریشه آن مانند دوبیضه کوچک که به هم پیوسته باشند وازهربیضه ریشه باریک ودراز درزک ردیف ودرآخرهرریشه دانه کوچک پیوسته وهرقدرکه آن دانه بزرگ شود بیضه آن کوچکتر گردد ازاین جهت آن را قاتل اخیه نامند.

🍁 قسمت استفاده ی آن بیضه است نَه دانه ذکرشده که رنگ آن سفید مایل به زردی ودر طعم شیرین با سوزش واین نوع بدون تخم نمی باشد وبرگ این شبیه به پیاز کوچک وازآن اندک عریضتر ووراز به قدرانگشت ونرم وپهن شده روی زمین ونرم وسه عددمیباشد وساق آن به اندازه یک دست ودر بالای آن دوعددگل زرد رنگ ودروسط گل آن رنگ سیاه.

🍁 ونوع دوم تخم سیاه خشک براق دارد وگویند که آن را ابرالقرن نامند گیاه آن مثل اولی است به جز تخم آن که مثل کتان است ازکتان بزرگتر وبراق ونرم وومحل رویش تخم مواضع ریشه ان رنگش سرخ باریک ودرداخل سفید بود ومحل رویش آن مواضع کثیف جبالیه است .

🍁 وبعضی ماهیت نوعی ازآن را خصی الکلب بیان نموده اند وآن جدا نوشته شده وبعضی از متقدمین آن را میوه دانسته اند چنانچه گویند که میوه آن گیاهی است خشن شیرین .
📕وبعضی گویند که گیاهی است میوه آن گرد مثل بیضه خشن شیرین وبعضی نوشته اند که میوه آن شبیه انجیر کوچک زرد رنگ است ودر پوسته آن دودانه شبیه تخم هندوانه 🍉 وآن را ازدمشق می آورند ومحل رویش خصیه الثعلب کوهستان وجاهای نمناک است.
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🌺✨🌺✨🌺✨🌺✨
⚠️‼️⚠️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال جایز بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسند است.

ادامه👈 #ثعلب_مصری
@makhzanoladviyah
🌺✨🌺✨🌺✨🌺✨🌺
🍁وبیشتردرروم ومصر وجود دارد اما رومی رهتراست وفرق این دو که مصری آن درهنگام خاص سوراخ کرده وبه طناب بسته وخشک میکنند برخلاف رومی این بالیده تر وشفاف تر ازمصری است ودرماه #حزیران می روید وتادوسال می ماند .

📕وگویند بهترین آن #شیرین ونو ودربو مشابه #منی است .
🍁 #طبیعت نوع اول وسوم وهمه با #رطوبت زیاد از جمیع اقسام آن است.

✅ وآن #مقوی #عصب وباه وتولیدکننده #خون صالح و #منی و #محلل #اورام بلغمی است .
✅ونافع #زخم های خشن و #خورنده و #بواسیر وکشیده شدن و #تشنج ایجادشده از #اسهال قلاع ( نوعی بیماری).

✅ وآن نافع #تشنج وکشیده شدن که درآن گردن به سوی پشت میل کند وجهت #فالج و #کزاز ودرگرم کردن #کلیه و #روده وبرانگیزنده باه ودرآن پنهان مانند #سقنقور( نوعی خزنده ) است .

🍁وگاهی گیاه آن مدتی در #روغن #زیتون می اندازند وآن #روغن رابه عضوی میمالند تحریک قوت #جماع کند.

🍁 وهمچنین چون گیاه آن راسوخته با زیتون آمیزند وبرآلت مرد وموی زهار بمالند.

✅ وضماد آم باروغن گل #مقوی ورویاننده #مو
✅ وجمیع اقسام آن مضر #سینه وجگر ❌
و #مصلح آن #صمغ عربی ویا خشخاش سیاه .

❌ ومضر دهانه معده #مصلح آن شکر وآب بارهنگ باشکر یا آمله ویاشیره آن .

#وبدل آن به وزن آن شقاقل ویا بوزیدان ویا تخم حرف #جرجیر ویا تخم رطبه ویا #سقنقور یا تخم انجره ویا تخم زردک ..

✅واین نوع را درامراض #سوداوی وبلغمی مانند #فلجی و #کجی دهان وگرم کردن بدن وریزریز کردن #سنگ #کلیه وتقویت باه وآوردن #نعوظ بسیار به کاربرند.

📕 نوشته اند که حتی اگر #ریشه آن رادردست بگیرند باعث #نعوظ وتحریک باه گردد وازسقنقور #قویتر دانسته اند واصلی ندارد .

✅وچون برگ آنرا بازعفران وکمی مشک سابیده شده زن فرزجه نمایند وباشوهرمقاربت کند همان ساعت #حامله شود ومجرب دانسته اند.👌

# بدل آن بوزیدان ونیم وزن آن انجره وگویند به وزن آن تخم اسپست (تخم یونجه ) .
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🌺✨🌺✨🌺✨🌺✨
⚠️‼️⚠️کپی برداری ازمطالب کانال فقط باذکر لینک کانال بلامانع بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسند است.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.