جدوار

جدوار

# جدوار

📓📒📓📒📓📒📓📒📓📒📓📒

طبیعت آن گرم وخشک است💥

شیخ الرییس👳 اعتقاد دارد:خیلی گرم نیست وجز ادویه های قلبی حساب می شود💥

💥ازبین برنده همه سموم به شمارمی آید💥

💥مفرح ومقوی نیروهها 🍁 واعضا رییسه🍁 واحشا،ومفتح ،ملطف و🍁محلل🍁،منضج💥 ومقوی باصره(بینایی)

🍁،ودندان،💥 واشتها آور🍁 وانرژی زا درامورجنسی ونعوظ دهنده💥

💥،مدر💥وجهت بیماریهای مغز،💥دربیماریهای عصبی مانند صرع🔸،فالج🔹،رعشه🔸،ام اس🔹،لقوه،🔸

💥 استرخای(غلبه بلغم)💥

💥،استسقا،(تشنگی زیاد)🍁ضعف معده،💥یرقان🍁،

شکستن سنگها(سنگ کلیه،مثانه،کیسه صفرا)،قولنج،💥 حبس ادرار💥

،🍁مانع عفونت اخلاط💥،مانع تب 💥واکثر امراض 💥

💥مسکن جمیع اعضا وجوارح می باشد.

💥نوع اصلی آن درحال حاضر به سختی پیدا میشود💥

💥 ودربازارنوع تقلبی اش زیاد است💥

🗣🗣join us:👉👉👉

@makhzanoladviyah
#جدوار۲

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

نحوه مصرف:🔸🔸
💥اگردرد در روی بدن باشدمی توانند آنرا باسرکه وگلاب یا آب حل کنند وبر موضع درد بگذارند💥

📢اگر درد، دراعضای داخلی باشد میتوانند آنرا بامقداری گلاب ویا آب گرم بخورند💥

💥لاغرها راچاق می کند،طلای آن زایل کننده ابهق سفید وبرص است💥

💥محلل جمیع ورمهای بلغمی،دموی،صفراوی،وسودایی است💥

💥منضج اورام بن ران(انتهای ران) است💥

💥اگر روی زخمها عفونی بریزند فسادوعفونت رابرطرف میکند💥

💥خونریزی های زخمهارابند می آورد والتیام می بخشد💥

💥 مقوی مغزواعصاب می باشد🔸در بیماری تشنج کودکان واکثر بیماریهای مغزی اطفال، بامقداری شیرتازه ونیز(شیرمادر)برای نوزادان حل کرده ومی خورانند🔸.وبزرگترها وجوانان راباادویه مناسب آن بیماری نیم تا یک درم ازآن را به آنها می دهند💥

🍁 مالش آن باروغن های مناسب جهت امراض مغزی واعصابیه مانند صرع،🔹سکته🔸،استرخاء🔹،رعشه،🔸فالج ،لقوه.🔸ومانند اینها نافع است🍁

💥چکاندن روغن آن جهت دردچشم نافع وطلای آن برپشت چشم نافع ونیز درد صفراوی وپلکهای چشم مفیداست💥

🍁 وهمچنین برای ورم پلک چشم و آبریزش چشم مفید وطلای آن تنهاویا باسرکه ویاآب گشنیز برورم پشت پلک نافع است🍁

💥ونیز مالیدن آن برلثه درد دندان را بهبود دهد💥

🍁 وهرروز بانیم قراط تا یک درم با جلاب ویا بایکی از اشربه های مفید مانند بادرنجبویه🔸،گل گاوزبان،🔸ابریشم 🔸ویا عرقیات مناسب💥 مانند عرق گاو زبان،🔸گلاب🔸،بیدمشک،🔸بادرنجبویه🔸،ونیلوفر🔸جهت قوت قلب ورفع ضعف آن🔸 وخفقان که خصوصا از سردی باشد 🔸مفید باشدو بایدچندروز پی درپی استفاده نمایند🍁

💥جدواریکی ازمفرحات قلب ومقویات عظیم است.💥

📢برای نیش افعی تریاقی مفید وازداروهای خیلی خوب و اثر بخشی سریع دارد
💥گیلانی می گوید :برای تقویت قلب بسیار نفع داشته و نظیر آن در مفرحات نیست.

💥خوردن تریاق منع عفونت وتقویت دل ودفع خون میکند💥
📢استعمال آن جهت رفع حیضه(اسهال واستفراغ شدید)💥 وهمچنین جهت دفع ضرر وبا، درایام بیماری ومداومت براستفاده آن🔸 به مقدار دانگ ازآن با جلاب گرم جهت دردهای معده💥 ویک قیراط آن هرروزباسکنجبین جهت رفع بیماری کبدی🔸 که درخطردچاربیماری استسقا شده وبازکننده سدد جگروتعدیل مزاج آن وبرطرف کننده زردی رنگ رخسار باسکنجبین بزوری 🔸وشربت دینار🔹وشیره تاجریزی 🔸وشیره تخم کاسنی🔹 جهت بازکردن سده ماساریقا(رگهای مزانتر) واستسقا🔸وقولنج ریحی 🔹وبعضی مطبوخات مناسب،🔶مانند مطبوخ سداب🔹،پودینه،رازیانه🔹تاجریزی، 🔸جهت تسکین درد کلیه وشکستن سنگهای کلیه و مثانه باشیره تاجریزی 🔹وخارخاسک 🔸وخیارین،🔹خربزه نافع می باشد.🔶
📢وکسیکه زخمی درمثانه داشته باشد وادرارش تا چهارروزنیاید👈(حبس البول)جدوار راسوده (ساییدن)👉برمثانه طلا نمایند🍶واندکی ازآن رابرنوک آلت بچکانند فوری منفذ ادرار رابگشایدواخراج سدید (زرد آب)از آن بنماید.💥

👈طلای آن بر بواسیر جهت تسکین درد وتحلیل ورم آن مفید است👈.چون باسرکه سوده پنبه دانه، آغشته ودرمقعد گذارند،کرم کوچک داخل درمقعدرابکشد وماده مولد ان را ازبین ببرد.(اخلاط لزجی که باعث ایجاد کرم شده است)👉
✍️وازاله دفع ان نماید ودر زایمان سخت بی نظیر است.🔸

🔶چون مقداریک دانگ ویادودانگ آن راساییده باجلاب گرم ویاآب انار،🔹 ثعلب یاحلفه یاشیره خارخاسک بخورندقدری ازآن را با پشم پاره شیاف نمایند درساعت وضع حمل کند.
📢اگربچه درشکم زن مرده باشد وسمیت آن دربدن سرایت کرده باضعف بسیار در وقت ولادت بی حال گشته یا خون نفاس بسیار جاری گشته(زمان سقط) مقدارچهارحب آن راباگلاب،ساییده وبخورند💥و
وتاهفت روز لااقل برخوردن آن مداومت نمایند💥.صبح ناشتا اگرموافقت نمایدوگرمی نکندآخرروزنیزبخورد.💥

👌ودرتقویت باه ونعوظ(تقویت نیروی جنسی)مردان بسیارمفید است.💥

💥تنهایاباگلاب یاادویه مناسب ساییده یاحبوب ومعجون ازآن ساخته وتناول نماینددررفع تبهای بلغمیه مزمن وتب ربع( تبی که یک روز آید ودد روز نیاید)🔸 بعدازتنقیه دودانگ آن باجلاب گرم نافع می باشدودارویی است بسبارنافع وکثیرالخاصیت🔸 که
برای اکثر بیماری ها خصوصا بیماریهای سرد و مرطوب تنها یا با ادویه مناسب برای مصرف خوراکی ومالیدنی، 🐾چکاندنی، 🔸مفید است💥 وآنتی تریاق سموم ازجمله زهرافعی وبیش(سم بسیارخطرناک)است.💥

👈وان بهترین ادویه تریاقیه،برای بیش خورده است(سمی مهلک وکشنده)نیم مثقال سوده باشیربخوردوبعدقی(استفراغ) کند👉.

مصلح آن 👌شیرتازه آهن تافته ویا آش جو،یاسکنجبین یاگشنیز است 👉
☘️به قول صاحب منجح:مضر کلیه و افراد یابس مزاج (مبتلا به یبوست) هست ومصلح آن گشنیز خشک است🍀

🗣🗣join us:👉👉👉

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.