جعفری

جعفری

#جعفری☘️
@makhzanoladviyah
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️

👈بطراسالیون یونانی است.
👈 #فطراسالیون نیز نامند.
👈به فرنگی بطر سالی گویند. وآن کرفس کوهی است. وآن راکرفس صخری نیز نامند.

🔺 #تخم آن::سیاه ،دراز،وشبیه به نانخواه (سیاهدانه)وخوشبو وتندتر.

✅ #بهترین ونافع ترین اجزای آن #تخم آن است وهمین مورد استفاده قرار میگیرد.
📕بعضی گویند: که آن تخم شبیه به مویزج(نوعی کشمش)کوهی است..
به قول شیخ الرییس📕::هر کرفس کوهی فطراسالیون نیست. بلکه آنچه درصخره روید.

✅آن #گرم و #خشک در سوم .است.

☘️☘️ #گرم، #قاطع لزوجات، #محلل نفخ، وبه غایت #مفتح است.👌
✅نافع درد #پهلو،و #استسقا و #پاک کننده #کبد وگرم کننده آن .
☘️مفید درد #مغص،(درد شکم)ودرد #قولون(روده فراخ ).
✅نوشیدنش مفید برای درد #کلیه، #مثانه، و #مدر بول و #حیض.
☘️☘️. #پاک کننده #کلیه و #مثانه و #رحم.
✅ #مفتت سنگ،نافع #عسر البول(سخت بول کردن) ومخرج مشیمه( بچه دان،پرده روی بچه )وجنین وجمیع اجزای آن.

☘️مهیج #باه(قوه شهوانی)،.
✅اگر کسی که بچه 👶شیر میدهد آن رابخورد #شیر آن کم نمیشود👌.
☘️آن مقاوم جمیع #سموم سرد.ودر جمیع افعال قویتر از بستانی وسایر اقسام خود است.

✅ #بدل آن:::دو وزن تخم کرفس بستانی.
📕وبه قول جالینوس::نیم وزن آن افسنتین است.

📕وصاحب تحفه نوشته::که بالفعل تخم کرفس نبطی را به جای آن استفاده میکنند.
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
⚠️‼️⚠️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال مجاز بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسند است.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.