جوز بوا

جوز بوا

#جوزبوا (جوزبوا).
👈معرب جوزبویه فارسی است.
👈 وبه عربی جوزالطیب است

🔰 وبه یونانی فوقلج

👈به هندی جای پهل گویند وآن ثمر درختی است به مقدار مازو مایل به درازی .

🔰زود شکن رقیق
پوست خوشبو تند طعم وآنراسه پوست میباشد یکی خارج وآن در خامی سبز ونرم وبی ریشه گوشتی ضخیم نزدیک به سطبری(پهنی) انگشت چنانچه درست آنرا مربی میسازند،

🔰 واز سرزمین افرنجیه واقاصی هند می آورند مشاهده می‌شود ودر زیر آن پوست دیگرسخت اندک صدفی وبالای آن
بسبابه پیچیده ودر داخل آن جوز بوآ میباشد ودر آن بزرگ وبه اندازه درخت گردو و…..

🔰ومیوه آن نیز شبیه بزرگ آن وکوچکتر از آن جز آنکه بر جوز بوآ شبکه از خارج پیچیده مثل لیف بافته شده شبیه به ورق گرداگرد آن میباشد.
در دکهن نیز میشود ودر این زمان انگلیسی ها نوعی از جوز بوآ یافته اند وآن طولانی ازجمله شبکه به بلوط درغلافی مانند غلاف آن واز آن درشت.

🔰 ومغز آن از مغز جوز بوآ کمی نرمتر ولطیف تر ودر دهنیت (روغنی بودن مثل لبوبات)وبو از آن کمتر.

🔰 ودر قوت ضعیف تر، وبالجمله بهترین آن کامل وسرخ وکرم نخورده است،. وسرخ رنگ سنگین، تند مزه وبو واز داخل توپر با رخاوت(سستی ونرمی)وخطوط سیاه است .
✅گرم در آخر دوم وخشک در سوم .

✅وبقول مسیح 📕گرم وخشک در آخر دوم
وتا سوم و گویند 📕گرم در سوم است وخشک در اول و.

✅ گویند 📕در دوم وبا قوت قابضه ورطوبت فضلیه وبرای همین به زودی کرم خورده میشود وجهت جلوگیری از کرم خوردن آنرا در آهک میگذارند وآن #ملطف (رقیق کننده)ومسکر(مست کننده) و #مفرح (شادی آور) وحافظ حرارت #غریزی است👌.

✅ وآن دوایی است صالح جهت #بیماریهای سرد ورطوبت مزاجان وهر بیماری که نیاز به قبض وتلطیف باشد
وآن در معاجین کبار (معجون های بزرگ)
ولخلخه ها (معجون های خوشبو)داخل میشود.

✅ وچون پوست آن با روغن بنفشه مخلوط کنند ودر بینی👃 چکانند #شقیقه سرد را

✅واکتحال آن (کشیدن در چشم) تقویت کننده #چشم
وتیز کننده دید.
✅ ونافع سبل(مویی که از چشم در می آید وجرب (بیماری چشمی)
است.
✅ وقطور (چکاندن) آن با روغنها جهت کری #گوش👂 نافع.

🔰 پوست درخت آن خوشبو کننده دهان 👄
وعرق 💦ومقوی #مری و #معده وخصوصا دهانه آن وپاک کننده وگرم کننده آن است.

🔰وهضم کننده غذا وحل کننده #بادها ومزیل بلة معده(دور کننده رطوبت #معده) ورطوبت عفنه (گندیده) از معده .

✅که موجب بوی بد #دهان 👄ومانع #قی وغثیان(حالت تهوع) ومقوی #کبد و #طحال ومانع استسقای لحمی (آب آوردن گوشت)ونافع بزرگی #طحال .

✅وملین ورم #کبد ونافع #یرقان وحابس شکم(جمع کننده)
@makhzanoladviyah

✅ وکباب کرده آن جمع کننده #اسهال رطوبی ودر کل جمع کردن #شکم را نافع است با خاصیتش،

✅ومدر ب#ول وکم کننده بدبویی آن است
وبوی آن را خوش میکند.

🔰وشستن وخوردن آن نافع حکه (#خارش) وشستن با آن وطلای آن پاک کننده نمش(پاک کننده #لکه های سفید روی ناخن)است .

🔰وگویند 📕پماد آن با افسنتین وعسل🍯 جهت برطرف کردن کلف( #لکه)واثار ضربه .

❌ومضر برای گرم مزاجان وباعث #سردرد.ومصلح آن گشنیز

❌ومضر کبد وشش.

⬅️ مصلح آن بنفشه‌ وعسل 🍯وجمع کننده شکم وممسک (نگه دارنده).آن

✅ مصلح آن جلاب حار،

📕وبه قول صاحب منجح مضر ❌برای جگر.
⏪ مصلح آن صندل،

🔰وجایگزین آن ⬅️به وزن آن بسبابه.

✅ ودر صلابات یک وزن ونیم آن سنبل الطیب وروغن وعطر آن در افعال یاد شده بسیار قویتر.

✅ ومربای آن از آن ضعیف تر وسرکه پروده آن نیزاز آن ضعیفتر.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.