جوز ( گردو )

جوز ( گردو )

🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺

@makhzanoladviyah
🏵☘🏵☘🏵☘🏵☘🏵☘
#گردو (جوز)

🔻جوز(گردو) :به فتح جیم وسکون واو وزای مجمعه معرب
🔺به فارسی گوزوآنراجوز الحنف نیز گویند.
🔺وبه یونانی کاسیس وفارسیاه
🔺وبه ترکی قوزنامند.
🌳وآن میوه درختی عظیم است وبرگ آن پهن اندک وفی الجمله ضخیم که آن را🔺به سریانی ورومی قلبارکوزی وقلیون قیرنواگویند.

🌳ومحل رویش آن درکوهستان وجاهای سردوآن میوه راسه پوست میباشدیکی سبز ضخیم وبادرشتی بسیار.

🌳وقبض اندک تلخی ودرخامی اندک نرم وبعدخشک شدن سخت میگردد ودوم که درزیرآن است سخت ودوپارچه به هم پیوسته وسراندک برآمده وسوم زیر آن رقیق تنگ وپرمغزمحتوی ومغزآن سفید وبا چربی بسیار مانندمغزپسته وچلغوزه .

🌳وچهارقسمت دوقسمت از هم بسیار جدا واندک اتصالی باهم دارند دوقسمت دیگر باهم متصل واندک اتصالی ومیان آنها پرده نازک اندک صلب خشبی است.

✅ وبهترین آن خفیف پوست رقیق زودشکن مایل به سفیدی مملو به مغزشیرین سفیداست .

✍وبه قول شیخ: ⬅️گرم دردوم وخشک دراول وتادوم وخشکی آن کمتر ازگرمی آن .

🌳ودرآن #رطوبت غلیظ است آن برطرف شود چون کهنه گردد.⭕️

✍ وگویند ⬅️گرم درسوم وخشک دراول وبارطوبت فضلیه ( رطوبتی که زود ازبین رود) وبه قول بعضی گرم وتردردوم .

✍وگویندکه ⬅️تازه آن تردراول است ودرآن خشکی اندک ولطافت ورطوبت فضلیه شیرین چرب چنانچه درسایر میوه ها قبل رسیدن آنها میباشد وچون برسدوکهنه گردد واین رطوبت فضلیه ازآن برطرف شود .

✍وگویند که تازه آن راگرمی وخشکی کمتر ورطوبت فضلیه آن زیادتر الاآنکه گرمی آن بیشتر ازگرمی بادام تازه است .

🌳وهرچندخشک گرددخشکی وحرارات آن می افزایدورطوبت آن #مغزآن غیرقابض وبی خشونت ودر پوست داخل آن قبض اندک .

🌳 #بریان کرده آن 🔥راقبض بیشتر .

✍وبه قول شیخ برگ آن ⬅️و #پوست آن همه قابض سیلانات اند

✍وبه قول گیلانی آن #درخت قابض درجمیع اجزای خوداست وقبض درپوست سبزآن بیشتراست .

🌳و #جلای گردوی #کهنه #قوی است ومغز آن به سرعت مستحیل به حرارت میگردد .(مغزش سریع خواصش دگرگون شده وتلخ میشود) .

🌳و #پوست خشک سوخته آن خشک کننده جراحات بلالذع(بدون سوزش)است .

☘☘و #برگ آن خشک معتدل الحرارت وخشک کننده.

🔺و #روغن آن 🍾درقبض ضعیفترازگل آن و #صمغ آن بهتر ازگل آن است.👌

🔺ودربرگ آن خشکی معتدل الحرارت وخشک کننده و #روغن آن بهترازمغزآن وشدیدالحرارت قوی التحلیل .

🌳وگاه روغن آن به کوفتن وافشردن برمی آرند ودرآن چیزی از دواییت است.

🌳 بالجمله مغزگردو بسیار #لطیف و #ملین طبع و #محلل و #مبهی(شهوت زا) ومانع #تخمه(بیماری که با قی واسهال همراه است) ومقوی اعضای رئیسیه خصوصا #مغز.👌
🔺ومقوی #حواس باطنی خصوصا با مویز منقی ( مویزی که دانه هاش جدا شده )وانجیر سفید وپیران 👵👴رابسیار موافق .👌

🔺وخوردن تازه آن بهتر ازکهنه است ومولد #خون لطیف نیک

🔺خوردن ده مثقال آن که باانجیر کوبیده باشنددر #نرم کردن طبع مجرب.👌

🔺وتنها ناشتا جهت سهولت #قیءوخوردن آن با انزروت مانع ضررانزروت .💯

🔺ومخرج #کرم معده وبی عدیل وبه دستور با بلادر(قرص کمر) مانع ضرر

🔺وچون بدندان نرم کرده بر #ورم سودای وبرورم نامیده شده به نام #غانغرایا (عضوی متعفن که حس دارد)نهند سود دهد .👌

🔺وضمادمغز آن ونیز درمرهم داخل کرده نافع #زخم است .

🔺ومغزکهنه آن چون نرم کرده برزخم ناپاک وجمره( بیماری که با دانه هایی که پراکنده و #خارش دارد) واکله ( خارش ) ونواصیر( #بواسیر)وداءالثعلب( #ریزش مو) گذارندنافع بود.

🔺ومغزتازه آن چون بر آثار #ضربه ضمادکنند قلع کند(از ریشه بر کند )

🔺ومالیدن آن جهت بر طرف کردن(کلف) #لکه و #تشنج وجه( روی چهره،تیک عصبی) مفید است .

🔺وضمادمغزکهنه آن سوخته باروغن زیتون 🍈وبازفت #زخم بدنافع است .

🔺وچون مغزکهنه آنراروزه داربخاید( بجود) وبراوقار(سنگینی) متشنجه ساق بوجود آمده ازازسردی باخشکی بمالدنفع دهد.👌

🔺وضمادآن باسداب وعسل 🍯نافع التوای عصب(پیچیدگی #عصب) است

🔺وضمادسوخته آن باپوست موی راسیاه کند

🔺وچون مغزآنرابازیره سیاه باریک ساییده باعسل🍯 مخلوط کنندبرسروبدن صاحب #فلجی و #سستی ویا صاحبان درد #مفاصل سرد و حمیات بارده ( #تب سرد) بلغمی مزمن بمالند درحمام🛁ویادرآفتاب 🌞ویا خانه گرم وبرفرش گرم برطرف مخالف علت در #فلج وسستی وبرپشت درغیرآن بخوابندوبه خودلحاف پنبه بیندازند وبگذارند تاخوب عرق 💦آید پس بدن راپاک کرده اززیرلحاف برآیندوبدن خودراازهوای سردمحفوظ دارند وآب سرد💧ننوشند🚫 ودرعمل یک دودفعه زایل گردد(از بین برود).

🔺وچون آب پخته آن راپنج روز بنوشندتنقیه(پاکسازی) سرکنند و #ذهن وفکر راتیز گرداند.💯

🔺واکتحال(سرمه به آن) آن جهت #خارش وسبل( مرض #چشم ) ودمعه ( #اشک،آبریزش)مفید است

🔺وچون مغز کهنه آن نرم کرده برناصور( #زخم مزمن) گوشه چشم👁👁 نهند نافع بودخصوصاروغن کهنه آن

🔺 وچون بگیرند گردوی خام وقت اول ظهورآن وساییده باعسل🍯 آمیزند ودرچشم کشند غشاوه (پوشش) #دید 👁👁رانافع کند.

🔺وچکانیدن آب برگ آن نیم گرم در #گوش 👂نافع دردآن ومخرج ریم (چرک و #عفونت) .

🔺ونرم کردن برگ آن نافع زخم #دهان👄 و، ورم آن .
🌳واگر جوز(گردو) را با پوست آن بریان کرده🔥 بخورند #سرفه راکه از سردی هوای #سرد عارض شودساکن کند.👌

🔺وچون گردو راساییده به عسل 🍯آمیخته وضماد کنند ورم #پستان راتحلیل کند.

🌳وخوردن آن طبع رانرم میکند.
ومداومت خوردن آن چند روزاخراج #کرم شکم وحب القرع( #کرم کدو)نماید .

🔺ومغز آن رابریان کرده مسکن مغص(درد #شکم وروده ) امعا است بالخاصیه.

🌳وچون جوز(گردو)راباپوست سبز آن بسابند وبر #ناف نهنددردآن ساکن کند وآن حبس شکم نماید.

🔺وخوردن سوخته آن با پوست به قدریک مثقال با آب آس(مورد) وامثال آن جهت قطع #خون #بواسیرمجرب است.

🌳وچون سه درم (۹گرم) آنرابا مثل آن شکربخورند تاهفت روزمتواتروجع الورک(درد #ران) رامجرب است.

🌳 وآن قلیل الغذا دیرهضم است و مرخی (سست کننده) #معده.

🔺ومغزمقشرآن (پوست گرفته شده)صالح تر برای معده از#بادام است. 💯

🌳وکهنه آن ردی است⛔️ . آن وهمچنین بوجود آورنده دردحلق است❌

🔺وهمچنین مغز جمیع اقسام آن به سبب لطافت ودهنیت (چربی بودن ) سریع الفساد واستحاله (دگرگونی) به خلط صفراوی ودخانیت کند

🔺وخصوصا کهنه آن وزیاد خوردن آن مصرع (سردرد آور) و بوجود آورنده #ورم #دهان👄 و #حلق و،ورم #لوزتین خصوصا درگرم مزاجان که مضرایشان است وغیرموافق به معده گرم فقط.❌

🌳وگاه ازخوردن کهنه آن غثیان(استفراغ ) وغشی وکرب(غم واندوه) پیدا میشود❌ چنانچه ازعنصل(پیاز) عارض میگرددوتدبیراین تدبیرآن است

🔺پس میبایدبعدخوردن آن دهان👄 رابه آب گرم‌خوب بشویندوبه سکنجبین🍷 غرغره کنند وانارچاشنی داربمکند ویاسکنجبین ساده 🍷ویااندک خشخاش ویا مغز بادام ویا رب های میوه های تزش مثل رب غوره 🍇یا ریواس ویا سیب🍏 اضافه نمایند . که #مصلح آن است💯

🔺وتریاق (پادزهر) آن برای گرم مزاجان سکنجبین است

✍وبه قول گیلانی خاصاچون وقت پختن آن خشخاش بسیار به وی اضافه کنند.

🔺وصاحب منجع نوشته✍ که جوز #ورم دهان👄 پیداکند و #سنگینی زبان آرد و #اصلاح آن به سرکه و #سماق کنند .

🔺وگویند چون مغز آن تغییر کرد وکپک زد ردی زبان و سمی میباشد.⛔️ آن رانباید خورد.

🔵 وعلاج آن #قیء کردن وترشی ها خوردن است.

🔺وچون با انجیر خشک وسداب ونمک بخورندجمیع #سموم رانفع کندوخصوصا قبل سم مانع مضرت سم است به سبب تریاقیتی(پادزهری) که درآن است. 💯

🔺وهمچنین اگر با عسل 🍯ونمک 🍚وپیاز 🍑بر #گزیدگی سگ هار 🐶وغیره ضمادکنند نافع بود.

🌳شربت آن ازپنج درم (۱۵گرم) تاده درم.(۳۰گرم)

🔁 بدل آن به وزن آن ⬅️حبه الخضرا(پسته وحشی) ومغز نارگیل وفندق .

🌳ومربای گردو با عسل🍯 نافع #معده #سرد .

🌳وآن گرم است وهمچنین ازعسل 🍯کیفیتی کسب میکند که باآن #جلای #معده و #پاکسازی و #تقویت آن نمایند.👌

🔺واگرباافاویه (داروی معطر) بسازند بازگشایی #گرفتگی های #کبد و #طحال کند.👌

🌳 وآن گرم کننده #معده و #کلیه سردمزاجان وچاقی کلیه و #محرک باه و #افزاینده منی ونافع #سردی #جگر ومنشف( جذب کننده) بله المعده(ضعف وسردی معده ) و #ملین شکم و #مقوی معای اعور( روده) است .

🌳 و #صمغ آن چون بر #زخم گرم وسخت بپاشند نافع بود.👌

🔺وآن درمراهم مدمله (مرهمهابی که پاک کننده جراحت هستند) نیز داخل میشود

🔺وضمادآن نافع آبسه است قبل انفجار اوبعداووگذاشتن آن بر #دندان دافع درداست

🌳وپوست خارج آن را چون سوخته بر #جراحات بپاشند خشک نماید .

🔺ومالیدن پوست سبزآن جهت #قوبا( #خارش ) وحزاز( #شوره) نافع

🔺وچون پوست خارج آن سبز وتازه با خبث الحدید ( براده آهن) بسایند ویک هفته بگذارند وهرروز آن راحرکت دهندپس برموی #خضاب نمایند سیاه گرداند .

🌳وبه دستورچون با خبث الحدید وسرکه بپزند وتایک هفته درآفتاب🌞 گذارند وهرروزبرهم زنند پس استعمال نمایند واین نافع تر از روش اول است 💯

🌳ومالیدن پوست #ریشه تازه آن درهر پنج روز یکمرتبه بردندان 😬منقی(پاکسازی) #مغز از #اخلاط ورافع #فراموشی🤔 است .

🔺وضماد پوست تازه گردو با مثل آن برگ حناجهت نزلات (نز له ها)وصداع کهنه(سردرد مزمن) وشقیقه و #فالج وجمیع #دردهای سرد مانند #نقرس وامثال آن نافع

🔺ورب پوست آن وغرغره عصاره پوست خارج آن تازه چون به عسل🍯 یا رب انگور🍇 طبخ داده منعقدساخته باشند جمیع اورام دهان👄 و #حلق و #حنجره و ورمهای #لوزه وجراحات #دهان و #خون آمدن ازبن #دندان و #ورم و #سستی آن و #تقویت #لثه مجرب وضمادآن از خارج نیزمفید.👌

🔺وهمچنین غرغره آن بارب انگور.نافع

🌳 وسنون(دارویی که بر #دندان مالند) ساییده آن برای درد #دندان نیکواست .
ادامه 👈 #گردو (جوز)
@makhzanoladviyah
🏵☘🏵☘🏵☘🏵☘🏵
🔺وگویند چون درفصل پاییز وافتادن برگ آن نزدیک ریشه آن حفره کنند وبگیرند روغن عفص(تندمزه) ودرظرف آبگینه کرده آن ظرف رادرآن حفره نهندوریشه بزرگ آن رابریده سرآن متصل به درخت باشد درآن ظرف کنند چندانکه آن سردرروغن باشدوبه ته ظرف نرسد پس اطراف دهن ظرف را خوب بند نمایندوبه خاک دفن کنند وبگذارند تاآنکه↘️
برگ شجربرآید ومیوه آن منعقد گردد وآنگاه شیشه رابرآورند ودرآن شیشه چیزی سیاه شبیه به سیاهی کتابت خواهدبود وآن #خضابی بسیار نیکو مدت ها اثر آن میماند مالیدن آن #موی سفید را سیاه گرداند واین چنین خضاب کمتر یافت میشود واز اسرار است. مجرب دانسته .👌👌

🔺وبعضی گفته✍ ازخواص آن است که چون زیرسایه آن بخوابند لاغر میگرداند وشخص خوابیده بیدارمیشود درحالی که مجنون وحواس باخته باشد.🚫

🌳 و #روغن گردو درخواص مانند مغز آن است .

🌳و #گرم و #محلل و #مسخن (گرم کننده ) ونافع است جهت امراض که مغزکهنه نرم کرده آن نافع

🔺وآشامیدن آن هرروز سه درم تایک هفته جهت وجع ورک (درد #ران) مجرب.

🌳 وجهت #امراض #سرد ومزاج سرد نافع .

🌳وضمادآن جهت اکله ( #خارش ) وناصور#چشم ( بیماری چشم ) ونرم کردن #اعصاب ورفع درد سرد وخشک وخشن وداءالثعلب ( #ریزش مو) وقمل ( #شپش) مجرب .

🔺ومالش وسعوط(عطسه آور) آن جهت لقوه( بیماری کجی دهان) و #فالج و #تشنج نافع.

✅ بدل آن روغن سداب است

🔺وبه قول شیخ ✍روغن کهنه آن مثل روغن زیتون کهنه است .
join us:👇👇👇
@makhzanoladviyah
☘☘☘☘☘☘☘☘
‼️⚠️‼️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکرلینک کانال بلامانع بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسند است.‼️⚠️‼️

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.