جیوه ( سیماب)

جیوه ( سیماب)

@makhzanoladviyah
⭐️🔆⭐️🔆⭐️🔆⭐️🔆
#جیوه (سیماب)

👈جیوه اسم فارسی است.
👈معرب آن زیبق.
👈به هندی :پاره و رس.
📒به قول گیلانی✍ عجیب نیست که جیوه دراصل لفظ هندی باشد زیرا که معنی آن در هندی حیات است.😳.
🔶آن از اجساد بوجود آمده در معادن است . وگاهی در سنگ ریزه های سرخ🔻🔺 شنگرفی میباشد. که استخراج آن با آتش🔥 مینماید. مثل طلا ونقره وآهن. که از سنگریزه معادن آن بر می آید.
⚜وگاهی در سقف معادن نقره مدور جامد مثل قطرات آب💧معلق می یابند.

وگویند✍که آن نقره خام یا مریض است پس هرگاه مرض آن از بین برود نقره صحیح وسالم گردد💯.
🔶هرگاه بخار بر دود غالب گردد از آن جواهری غیر ضرب خورده مثل یاقوت وغیره ظاهر میشود. ونزدیک به اعتدال است سرب و….
🔶اگر دود بر بخار غالب شود از آن نمک 🍚و زاج⚪️ ونوشادر🍚 وگوگرد بوجود آید.

🔶جیوه از بخار مخلوط به دود کبریتی(گوگردی) با آمیختگی تمام بوجود می آید. پس از آن با اختلاط جیوه و گوگرد تولید میشود.
🔶از خواصش این است که :فلزات دیگر را فانی میگرداند چون بدان ها رسد . به خاطر همین در ظروف چوبی نگهداری میکنند .
🔶بهترین آن رومی و مغربی زنده غیر مستعمل است.
🔶اگر در پارچه انداخته وبیفشرند رنگ پارچه سیاه میگردد.
📒به قول شیخ الربیس✍ #مزاج آن سرد وتر در دوم است .
وگویند✍در سوم. وگویند✍ سردی آن تا سوم میرسد.
📒گیلانی گفته✍جیوه سرد مائی غلیظ است. ودرآن حرارت و #قبض است. ودلالت میکند بر جمع کردن آن اجساد را.

🔶.واگر بر جسم با آن طلا(رقیقتر از ضماد) نمایند باعث شادابی #پوست میگردد.
واگر آنرا کشته کنند برای #خارش و زیادی #شپش خوب باشد.
📒بعضی گویند✍جیوه گرم سوزاننده است وبعضی گرم وتر دانسته اند.
🔶وکشته آن حاد محرق ومصدع(درد سر آور)است.
ومصعدآن(گرم شده اش ) قابض است.
📒جیوه نزد حکمای هند :معتدل است. وبرای همین برای جمیع #امراض نافع است.
🔶ودر آن شبرینی،وترشی،وتلخی وشوری ورمی و زمختی و #قبض است.
🔶وآن را خاصیت عجیبی است در کشتن شپش که متعلق به حیوانات🐪🐐🐑🐏 است
🔶کشته شده ی آن با روغن گل اگر بر بدن وسر مالیده شود شپش را بکشد.
🔶واگر بر گردن حیوانات ببندند دفع کنه(نوعی حشره)آن نماید.
🔶وخاک جیوه در جمیع افعال مانند کشته شده ی آن است ودر سمیت نیز مثل آن.
🔶وچون غیر کشته شده اش را برپارچه بمالند وبر سر فردی که شپش بسیار باشد بسته شود شپش بمیرد. ودر چند مرتبه کلا از بین برود.
🔶دو درم(۳گرم) زنده آن با سه درم مغز بادام تلخ ومثل آن مغز تخم خربزه بسایند تا آنکه سیاه گردد وبر #برص به مدت یک هفته طلا کنند آنرا برطرف میکند.

🔶آن جمیع #زخم های ردیه جدی وگرم وروان وزخم های رطوبی سر و #خارش وجمله آثارآنها رانفع میدهد.
🔶وکشته ی آن برای خارش مجرب است به تنهایی یا باروغن گل یا بادام همچنین مصعد آن #جرب وحکه را ببرد.
🔶طلای آن پوست را میسوزاند به سبب گرمی زیاد وبه خاطر همین با بعضی خاکسترها کشته میکنند.
📒به قول ماسرجویه✍خاک جیوه با سرکه طلا کردن #خارش وحکه را سود میبخشد.وآن را منفعت بزرگی است.در دفع مرض معروف به باد فرنگ.
📒وگویند✍مالیدن کم آن بر هر دو دست باعث خشکی، #خارش رطوبی، ودانه های آتشک(آبله ای وبراق)است.
🔶ومالیدنش بر دانه های آتشک و #زخم ها و #جراحات عفونی بارو غن گاو یک درصد و یک بار باآب شسته وی با موم وروغن های مناسب آمیخته
🔶اما باید بعد از #پاکسازی بدن در یک هفته سه بار انجام شود ودر این مدت غذاهای لطیف وبی نمک وبا کم نمک خورده شود.
🔶واما باید دود آن به همان عضوها برسد. وبه دهان وحلق ودماغ وگوش نرسد زیرا که بسیار مضر است به مغز❌
🔶و بوجود آورنده سردرد واز بین رفتن قوت شنوایی وفساد ونیروهای مغز ودیگر امراض است.
🔶طلای آن با کندر و راتینج وموم وروغن زیتون جهت دانه های آتشک وزخم های عفونی وخورنده از مجربات است .
🔶اگر فرد سرد مزاج ومرطوب مزاج در هر سال چند روز متوالی در ایام زمستان هر روز به اندازه یک سیر تا یک دانگ از خام آن بخورد وبالایش آب جوشیده بیاشامد برای حفظ #صحت بدن وتقویت #اعصاب و #هاضمه وباه در مزاجی که موافق باشد بی عدیل است. 💯

🔶جهت گرم کردن مغز سرد رطوبی و امراض بوجود آمده از آن موانع نزلات ومرضی که در بینی 👃است به غایت موثر است.💯
🔶جیوه سوخته شده مانند خاکستر ومخلوط کردنش با ادویه مناسب جهت #قولنج خصوصا ایلاوس(قسمی از قولنج وآن کشنده است).مفید است.
🔶و اگر جیوه را باطعامی سرشته به خورد موش🐒دهند بمیرد.
🔶دود آن رنگ چهره را زرد میکند

🔶واگر احیاناً در گوش افتد بوجود آورنده اختلاط ذهن گردد وسر به آن قسمت کج میشود.
🔶ودرد شدید وتشنج عارض میگردد وگاهی بوجود آورنده صرع و وسکته وجراحات شدید میشود و عدم خروج آن کشنده است.
🔶پس صاحبش باید بر یک پای برجان گوش علیل بایستد وسر وگوش را مایل به زمین کنند وبا کندش عطسه آورن و بینی رادر وقت عطسه بگیرند🙊 وروغن گرم کرده در گوش اندازند
ویا میل سرب در گوش بگردانند . وگوش را مایل به زمین دارند که جیوه بدان میل بچسبد.
سپس میل را بیرون آورند وجوه راجدا کرده ودو سه مرتبه این کار را بکنند تا گوش پاک شود.

🔶جیوه مصعد (رونده)بسیار گرم وحاد وکشنده است.به سبب شدت #تقطیع وسوزاننده اخلاط و #محلل قوت ها (تحلیل برنده نیروها)ومقطع اعضا است.
🔶وکشته آن باعث درد شدید در شکم واسهال خونی برای شخصی که از آن مینوشد میشود.
🔶واگر غیر مصعد وغیر کشته اش را بخورند با آشامیدن شورای چرب فوراً از پایین بیرون آید(دفع شود). وضررش از حد نگذرد.

🔶به خصوص زنده آن .

🔶واگر مقداری باقی بماند مبادرت به قیء کند وشوربای چرب بنوشد وتلیین طبع به حقنه کند.
🔶واگر فرد را بیماری خراش روده عارض شود کوفته شده ی خاک رس بارو غن گل بدهند.
وشیر تازه که در آن سنگ ریزه یا آهن گرم سرد کرده باشند بنوشانند.
🔶وکسی که آن را بنوشد دچار سنگینی زبان وحبس بول ودرد شکم وتورم بدن و…میشود.

🔶وعلاجش⬅️قیء کردن است بنوشید شیر بسیار ومیفختج و افسنتین وتخم کرفس.

🔶اگر پودنه کوهی وزوفا وشوربای چرب بنوشند ضرر آن دفع شود .
🔶مقدار شربت از غیر شسته آن⬅️تا دودرم است.
🔶بدل آن ⬅️رصاص محلول.
صاحب منجح✍ نوشته که دخان(دود )جیوه بوجودآورنده لرزش اندام است و
مصلح آن⏪مرزنجوش .
بدل آن⏪درقتل شپش :خرزهره ومویزج است.

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.