حب الغار (برگ بو)

حب الغار (برگ بو)

حب_الغار (حب الغار)
برگ_بو (برگ بو)
به فارسی دهمشت.
میوه درخت غار است .
دانه ای است از فندق کوچکتر وپوست آن مایل به سیاهی .
مغز آن مایل به زردی وچربی اندک دارد وخوشبو است. وقتی کهنه شود مایل به سبزی وتیرگی میگردد.سیاه آن فاسد است.

طبیعتگرم وخشک درسوم. وگویند در دوم.
وگویند مغز آن گرمی زیاده تری از برگ وپوست درخت آن دارد.
نوشیدنش نافع سردرد بلغمی و بادهای احتباس یافته و صرع و وسواس و تقویت ذهن و فهم.
خوردن دومثقال از آن مفید سستی وبخواب رفتن عضو و فالج و بیماری کجی دهان وچکاندن ساییده آن درروغن گل وسرکه.

لعوق(لیسیدن،انگشت پیچ)آن با عسل برای تنگی نفس وانتصاب(برپاشدن)نفس و زخم های صدر(قسمت بالای بدن،بالاتنه)و ریه خوب است.

وجهت دیگر امراض سرد سینه وبا سکنجبین جهت امراض گرم آن وضعف نفس و نفس الانتصاب نافع است.

آشامیدنش جهت تحلیل بادهای غلیظه و درد مزمن شکم و قولنج وامراض کبد و طحال مفید است.
وبا عسل جهت زخم های امعا(روده و…).

وبا آب راسن(ریشه گیاهی است)برای دزد طحال وبادهای غلیظ.
آشامیدن دو مثقال ،خشک ساییده آن تنها وهمچنین با لعاب اسپغول در ساعت درد شکم را ساکت میکند.

دو درم از آن با عسل ویا سکنجبین اسهال اخلاط ردی مینماید(اخلاط فاسد را با اسهال خارج میکند.

آشامیدن یک درم آن سنگ شکن است. وآن پادزهر همه ی سموم است.
آشامیدن آن با شراب جهت گزیدگی مار وعقرب وسایر جانوران

وبه دستور ضماد باآن جهت گزیدن زنبورومگس عسل وغیره نافع است.

مقدار شربت آناز نیم مثقال تادومثقال است.
بدل آن حب المحلب است هم وزن آن.
واگر یافته نشود مغز بادام تلخ.
وآن به قول شیخ سست کننده معده ومحرک قیء است.
مضر کبد است
ومصلح آن انبرباریس(زرشک سیاه،زارچ).

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.