حسن لبه

حسن لبه

@makhzanoladviyah
🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄
#حسن_لبه (حصی لبان)
💢حصی لبان :::به فارسی حسن لبه.
💢هندی:::لوبان.
📕گویند ::آن صمغ ضرو(نام درختی)است
دراوایل به اندازه دانه گندم میباشد وبه تدریج به اندازه خربزه میشود.
💢 بوی آن مرکب از بوی مصطکی وکندر است.
💢 #خوشبوترین #صمغ ها است👌.💢اگر در آتش 🔥🌪اندازند.

💢از #بخورات🌪 طیبه(پاکیزه)است. واثر در بخورات مورد استفاده قرار میگیرد.
💢 #بهترین آن⬅️آن است که #خوشبو،وسفید مایل به سرخی وسیاهی باشد. واصلی آن برآتش بوی خوش میدهد👌.
💢آغشته شده آن به مصطکی وکندر وصمغ بر خلاف این است.‼️
💢 #مزاج⬅️گرم در دوم وخشک در اول.
💢بسیار #جالی،و #محلل و #جذاب.

💢 #طلای آن جهت ⬅️حبس نزلات،
💢نوشیدن وبخور آن : مقوی #قلب💖است. وبوجود آورنده #شادی.
💢آشامیدن آن جهت ⬅️امراض #سینه و #سرفه رطوبی و #تقویت #مغز و #معده وگداختن رطوبات وتحلیل آنها ورفع مغص(درد وپیچش #شکم). و #تقویت #آلات #تناسلی و #معده نافع است.
💢شستشو باآن⬅️جهت #تقویت بدن وجلوگیری از #ریزش_مو نافع است👌
💢مقدار شربت آن:تا دو درم .
💢 #بدل(جایگزین)آن🔁لادن ومصطکی بالمناصفه(به طور نصف ونیمه، نصفانصف).
❌مصدع (سردرد آور) گرم مزاجان .
و #مصلح ان⬅️روغن بنفشه وخشخاش است.
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄
⚠️‼️⚠️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال جایز است در غیر اینصورت از لحاظ شرعی ناپسند است.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.