حنا

حنا

#حنا
🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵

@makhzanoladviyah

💠شاخه های آن سرخ رنگ و برگ آن شبیه به برگ زیتون و انار و مورد ونازکتر و کوچکتر ونرمتر می باشد .گلهای آن ریز مایل به سفیدی که در سال دو بار گل میدهد.
🌺🌺مراد از حنا برگهای آن است که بدان موی را خضاب می کنند
💎💎طبع:سرد وخشک در اول و گویند در دوم و به قول شیخ سرد دراول و خشک در دوم است.نیز گویند گرم به اعتدال و معتدل در گرمی و سردی و بخصوص گل آن، دراستعمال خارجی سردی آن به سرعت احساس می شودو در استعمال داخلی جزو ناری و گرمی آن محسوس است.لذا برخی آنرا گرم در اول نیز گویند.
🍃🍃خواص: محلل ،قابض،مجفف،پراکنده کننده بادها،مفتح دهانه عروق ،روغن آن مسخن(گرم کننده)وملین است
🌺اگر با حنا بر پا خضاب کنند ،ادرار را رنگی مایل به سرخ می کند (مثل ادرار آدم تب دار).
💎💎اگر حنارا با کره روغن مخلوط کرده بر ناخن کج و متاکل بگذارند و چند روز بر آن مداومت کنند ،آنرا صحت می بخشد.
💠جذام:اگر ده روز هر روز یک درهم ازاب خیس خورده برگ آنرا بنوشندجذام را نفع میرساند. و اگر ۳۰ الی ۴۰روز بنوشند و درمان نشود دلیل قوی بر عدم درمان آن می باشد .و نیز گفته اند که آشامیدن سه مثقال آن در آب خیسانده با هفت مثقال شکر جهت ابتدای جذام بسیار نافع است .
💠 اگر با روغن زیتون و قطران ذغال سنگ مخلوط کرده بر سر فرد کچل بگذارند موی میرویاند .و اگر پودر حنارا درآب چوبک خیسانده بر مو بمالند انرا خوب سرخ می کند
💠اگر بر دستها طلا نمایندخشکی وترک دست را از بین می برد.
💎اگر با روغن زیتون یا روغن گل مخلوط کرده بر زخمهای سر بگذارند زخمها را خشک کرده و از نو می رویاند. و بخصوص برای شپش
✅اگر حنا را با آب نیم گرم مخلوط کرده زیرپای کودک که به تازگی چیچک درآورده طلا نمایند در چشم کودک آبله چیچک در نمیاید ✅
🌹پاشیدن گرد ان بر سوختگی آتش نافع بوده و اگر آب پخته آن بر روی محل سوختگی بریزند سوزش آنرا فرو می نشاند .
✅مخلوط حنا با آب گشنیز وطلای آن جهت ورمهای گرم وصفراوی که از آن زرداب خارج می شود مسکن درد آن و خشک کننده و التیام دهنده آن است.و با روغن گل جهت جرب نافع است.
@makhzanoladviyah
🌵🌵مخلوط پودر حنا با پیه بزجهت التیام زخمها بخصوص زخمهای گوشه ناخن مفید و طلای آن با برگ گردو به طور مساوی جهت بیضه ،شقیقه ،سردرد ریحی و بلغمی مجرب است.
💠ضماد آن با سرکه بر پیشانی ،جهت صداع نافع بوده و اگر برگ آنرا ساییده بر پیشانی ضماد کنند مانع ریختن مواد فاسد به چشم می شود.بخصوص اگر با آب گشنیز خیسانده شود.

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

@makhzanoladviyah

💠مضمضه آب افشرده آن نافع زخمها و بثورات دهانی بوده و مانع سیلان آب دهان می شود.که در این مورد تاثیر عجیبی دارد.
💠طلای آن مفید درد شکم است.
💎اگر نیم مثقال آنرا جوشانده و صاف کرده و با اندک گلاب و قند نیم گرم بخورند درد معده گرم را نفع کرده و از قولنج بادی می کاهد.
💠آشامیدن نیم مثقال از خیسانده آن جهت یرقان ،طحال ،سنگ کلیه و مثانه ،بندآمدگی ادرار و رفع احتباس آن و سقط جنین و تا ۱۰روز مصرف مداوم جهت وبا ،زخم مجاری ادراری ،مدر بول و حیض می باشد و نیز نشستن درآب طبیخ ان موافق زخمهای رحمی است.
💎💎اگر یک توله(دو ونیم مثقال)از آنرا با ۲توله جنطیانا کوبیده و با آب خیسانده و بر کف دست وپا ضماد کنند مانع سیلان خون نفاس مزمن وحیض میشود.
✅ طلای آن با سرکه جهت صداع صفراوی و به تنهایی جهت فالج و بیماریهای مغزی و عصبی و درد اعصاب و رفع خناق(بیماری کشنده تنفسی) و التیام زخمها مفید است.و نوشیدن آب جوشانده آن محلل ورمهای صفراوی و بلغمی است.
🍵🍵روغن گل حنا (دهن الفاغیه)که در روغن زیتون پرورده شده است ؛گرم ،محلل،مقوی موی و نیکو کننده چهره و نافع بیماریهای سرد و خارج کننده آنهاست .
💠مالش روغن آن نافع ورمهای فتق می باشد.که بدل آن روغن مرزنجوش و تخم آن است.
اگر تخم آنرا کوبیده با عسل مخلوط کرده بخورندمغز گرم را نافع است.و نیز گویند جهت تقویت مغز بسیار مفید بوده و روغن برگ آن نیز مقوی ،محلل،و رافع دردها،تمدد اعصاب و مفاصل می باشد.
🌺🌺مصلح آن کتیرا ،رب السوس
🌺بدل ان آس و بدل روغن گل آن روغن مرزنجوش .
😱😱مقدار شربت حنا تا یک مثقال و زیاده از آن کشنده است.

❌⚠️❌هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال مجاز می باشد و گرنه از لحاظ شرعی پسندیده نمی باشد.
🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵🍵

🗣🗣join us:👉👉👉👉

@makhzanoladviyah

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.