حنظل

حنظل

#حنظل : (هندوانه ابوجهل)
@makhzanoladviyah
🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁
به فتح حای مهمله و به کسر آن و سکون نون و فتح ظایی معجمه و سکون لام اسم عربی است و علقم به سبب کمال تلخی و کسب نیز گویند.

👈 و به یونانی قولوداغرلیوس او و قرقینا و قاقا و به سریانی قطس حوما وکسلسل و گويند که به يونانی و سريانی قولوانيس و قولوقیسی و قولوقیلس و قولوقینس گویند .
👈و نیز به سریانی و یونانی قاطیخوبا و به شیرازی گوشت و .
👈به کرمانی خرزهره و به فارسی کبست و کبستو .

👈و به فارسی عامه تلخ هندوانه و خرپزه تلخ و خرپزه روباه و هندوانه ابوجهل و به هندی اندراین کاپهل و مهاکال و تنبه و کرفا و کمیته سلونبه و پهرپهيندواناامند و در انگریزی کالو سنته گويند .

✅و آن میوه گیاهی است شاخه های آن مثل خیار و برگ آن شبیه به ان لیکن مشرف و کوچکتر از آن و گیاه آن منبسط بر روی زمین شبیه به گیاه هندوانه و برگ آن نیز مشابه به برگ آن و مایل به زردی و بیخ آن باریک و گل آن زرد و میوه آن به قدر خربزه کوچک و زرد رنگ و به ندرت سرخ بسیار رنگین و سفید نیز میباشد و به شکل اندک طولانی و داخل آن شحم ملتصق بعضی آن به بعضی و میان آن تخم است .

✅و طعم این گیاه و آنچه اندر آن است و برگ گیاه آن و شاخه های آن تلخ، در نهایت تلخی.

👈 و تخم آن را به عربی قیمشه نامند و نر و ماده می باشد. نر آن سخت تر و کوچک تر و ماده آن بزرگ تر و نرم تر و بهتر.

✅و مستعمل شحم گیاه آن است که بیرون آن زرد و اندرون آن سفید .
👈مایل به زردی و متخلخل و گیاه آن میوه بسیاری دارد و برگ آن و پوست میوه آن و تخم آن همه ردی است به.
ادامه دارد…..
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁
‼️⚠️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال مجاز است در غیر اینصورت از لحاظ شرعی اشکال دارد

ادامه #حنظل
@makhzanoladviyah
🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁
✅به سبب سمیت آنها و چسپیدن آنها به معده و روده ها و از مطلق حنظل مراد نفس میوه آن است .
✅و بهترین آن آن است که در جاهای بلند روید و به آب باران 🌦پرورش یابد.

✅ و نر آن قوی تر از ماده نرم آن است و گویند که نر لیفی سنگین زرد باطن ردی است لایقی استعمال نیست و ماده نرم سفید باطن خفیف مناسب استعمال است .

📕و گویند بہترین آن نرم رسیده زرد ظاهر سفید شحم مایل به زردی است و مختار از آن سفید بسیار و نرم است .

✅و سیاه و سخت و اندرون زرد سبز ردی است و گاهی یک ثمر در تمام شجر آن یافته شود و آن نیز ردی و از سموم قتاله است .❌
✅خوردن دو دانگ آن مشرف به هلاکت میگرداند😱

✅ و این بهر آن است که قوت جمیع اجزای درخت جذب به سوی آن یک ثمر میگردد و لهذا آن ثمر بسیار بزرگ میباشد و بهتر آن است که از شجر آن جدا نکنند تا آنکه بر آن خشک گردد .

✅و غیر رسیده جدا کرده از آن ضعیف الفعل بود و همچنین شحم تر آن.
✅ پس می باید که حنظل را نگاهدارند و شحم آن وقت حاجت بیرون آرند چه اگر پیشتر برآورند فاسد میگردد.

✅ و #پوست و #تخم از آن دور کنند و اجزای شحم آن بسیار باریک سازند و مبالغه درساییدن آن واجب است .
✅برای آنکه جزو صغیر خشن آن چون با رطوبت معده تلاقی میکند ساطیر می شود و در نواحی معده و پیچ روده ها متشبث و چسبیده میگردد و مؤدی به خراش و ورم آنها می شود و این خطر در استعمال آن تنها و مفرد است ‼️

✅و چون آن را به حبوب یا سفوفات(پودر ها،کفلمه) و معاجین اضافه کنند.

✅ پس باید که وقت ساییدن به ماء العسلی🍯 تر کرده خشک نمایند و بار دیگر بسایند .

✅و اگر در اقراصی داخلی کنند با کتیرا خوب بسایند.

📕 و گویند واجب است که بسایند بعد تر کردن آن به رب انگور🍇 و یا به شراب کهنه شیرین و یک شبانه روز بگذارند و بر خاکستر گرم نهند تا آنکه خشک گردد.

📕 گویند قوت شحم آن مادام که در پوست است تا چهار سال باقی می ماند .
✅و اگر از آن برآورده بدارند تا دو سال بلکه در کم از یک سال زایل میگردد.

✅ بالجمله #گرم در سوم و به قولی در چهارم و #خشک در دوم و گویند گرم در دوم و خشک در سوم .

✅و گویند گرم و خشک در سوم و کندی اشتباه کرده که سرد و تر دانسته.

✅ و آن #محلل #مقطع جاذب اخلاط از اعماق بدن .

✅و مسهلی سودا و بلغم غلیظ خصوصا از مفاصل و عصب است و ایضا اسهال صفرا کند و گاهی اسهال خون❣️ نماید.
📕 و گویند برگ آن گرم و خشک در سوم است و بهترین برگ آن آن است که نزدیک بیخ نبات آن بروید و وقتی گیرند که ثمر آن زرد شده و رسیده باشد
ادامه دارد…..
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀
⚠️‼️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال مجاز بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسنداست.

#حنظل.
@makhzanoladviyah
🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁
✅در سایه خشک کنند و در آن قوت مسهله بلغم و سودا است. چون با اندکی نشاسته و صمغ عربی بخورند.

✅ و گاه با ادویه مسهل مره(یکباره) سودا مخلوط کرده میشود و طلای بری آن نافع تر برای #جذام است .

✅و همچنین اگر برگ تازه آن مجذوم(فرد جذام) زیر قدم مداوم بمالد و چون برگ آن را بر #داء الثعلب و الحیه بمالند مجرب النفع است .👌👌.

✅و اگر آن را نوشیده قی، کنند نیز نفع دهد و چون در حنظل سوراخ کرده داخل آن از تخم خالی کنند و به روغن زنبق پر کرده و قطع آن بر سوراخ نهاده به خمیر آرد یا گل بگیرند و بر آتش نهند تا آنکه جوش آید و سوخته نگردد پس بردارند و موی سفید را بدان چرب کنند سیاه گردد. و از سرعت سفید شدن مو باز دارد .👌

✅و ضماد برگ تازه آن #محلل اورام است و چون سر آن را بریده چند پارچه عروقی که به فارسی روناس نامند در آن فرو برده سر آن را وصل نموده به گل حکمت بگیرند و نزدیک دیگدان دفن نمایند تا یک هفته به نحوی که سوخته نشود پس برآورده عروق از میان آن گرفته خشک نمایند و وقت حاجت به آب لیمو ساییده بر کلف(لکه) ضماد نمایند دو سه مرتبه در دفع آن مجرب نوشته.👌

✅و ضماد برگ آن به آب و نشاسته جهت تحلیل اورام نافع .👌

✅و روغن آن که مسطور گردد جهت منع ریختن موی نافع است .
✅و شحم أن نافع دردهای عطلسي( طولانی) و تشنج ومفاصل و فالج و القوه مزمنه است .
✅و آن منقی(پاکسازی) مغز و قوی بر جذب مواد از آن است و آن را خاصیت عجیب در دفع امراض سرد سر مثل #صداع و شقیقه و #صرع و #نسیان است و تجربه کرده‌اند .👌

✅نفع نوشیدن برگ آن جهت مالیخولیا و ضارع و وسواس و داء الثعلب و جذام با ادویه مناسبه آنها .

✅و شحم آن نزلات غلیظه منحدر به سوی چشم و سینه و آب نازل به سوی چشم را در ابتدا نافع .
✅و چون در روغن زیتون بجوشانند و بدان سعوط نمایند (به ینی کشند)جهت تفتیح گرفتگی مغز نافع .👌

✅و چون به آب تازه آن سرمه نمایند سفیدی چشم👁 رااز بین نماید.

✅ و همچنین اگر در چشم کودکان ازرق (مایل به سبز یا آبی )چشم به آب شحم تازه آن سرمه کنند و از خارج به شحم آن ضماد کنند حدقه آنها سیاه گرداند👁👁.

✅ و ایضا سرمه کشیدن به خاکستر آن جهت سیاه کردن چشم ازرق مفید .

✅و چون به آب آن سعوط نمایند(به بینی کشند) ازاله زردی چشم کند.

✅ و چون درروغن زیتون پخته اندر گوش 👂چکانند درد گوش و دوی و طنین را نافع .
✅و مالیدن آن بر #دندان جهت آسانی کندن آن مفید.
✅ و روغن آن که دو جزو آب تازه آن را با یک جزو روغن کنجد یا زیتون بجوشانند تا روغن بماند طلای آن جهت دردها و امراض سرد و جوشش سرو

ادامه دارد…..
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁
‼️⚠️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال بلامانع بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسنداست.

ادامه #حنظل
@makhzanoladviyah
🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀
✅و گاهی از آن در آخر بار خون آید و از آن ترسی نداشته باشند تدارک آن به نوشیدن بارتنگ و تخم مرو در گلاب گرم نمایند .

✅وریشه آن نافع گزیدن افعی و عقرب است به شرب و طلا خصوصا بیخ قسم نر آن که یک درمان فی الحال صحت بخشد .👌

چنانچه حکایت میکنند📕 که یکی را از اهل عرب در چهار موضع ازقروح ابریه (سر) و منع سقوط شعر (منع ریزش مو)وچکاندن آن جهت دوی وطنین و کرم گوش و مالیدن آن بر دندان جهت درد آن .

✅وتسهیل کندن آن نافع و چون ریشه آن در سرکه جوشانیده بدان مضمضه نمایند جهت درد دندان سرد نفع کند .
✅و چون داخل آن را خالی کرده در آن سرکه پر کرده بجوشانند و بدان مضمضه کنند جهت درد دندان و تقویت لثه مفید بود .👌
✅و آن دوایی است که اسهال به شرب آن قلع ربو و ضیق النفسی وانتصاب النفسی و سرفه کهنه نماید .

✅و چون سر حنظل بریده فلفل سیاه در درون آن پر کرده سر آن را وصل کرده به گل حکمت بگیرند و نزدیک دیگدان تا یک هفته دفن نمایند به نحوی که نسوزد پس برآورده فلفل را ساییده اندک اندک بخورند جهت رفع بادها و انهضام طعام نافع.

✅ و آشامیدن شحم حنظل تنہا و با ادویہ مناسبہ جہت امراض معدہ و جگر و کلیه و مثانه و رحم و استسقا و درد مفاصل و جذام و داء الحیه و داء الفیل و سایر امراضی سوداوی و بواسیر نافع .👌

✅و شرب پخته ریشه آن جهت استسقا و داء الفیل و تحلیل خون منجمد و رفع سمیت گزیدن عقرب مفید و گاهی عرب تلخی تخم آن به مکرر شستن و در آب نمک خیسانیدن دور میکنند. بعده کوفته با شیر و خرما پخته میخورند .

✅جهت صحت بدن و امراض بلغمی نفع میکند و گاهی بدون برطرف کردن تلخی میخورند .

✅و آن اسهال بلغم و اخراج او به قیء می نماید و شحم آن را منفعت عظیم در امراضی بلغمی درون شکم است که آن اخراج بلغم از طبقات روده ها و پاکسازی او از اعصاب و مفاصل و نیز اسهال صفرا و سودامی کند .

✅و برگ آن در اخراج مواد سوداوی قوی تر است و چون از شحم آن سه ابولوسسات که آن دوازده قیراط می باشد با ماء العسل بخورند اسهال بلغم به قوت نماید و این غایت مقدار آن است .

✅و الاشربت آن نیم درم است و چون در ماء العسل بجوشانند و صاف کرده بنوشند اسهال خلط غلیظ نماید و چون درست آن را بجوشانند و به آن حقنه نمایند جهت فالج و رفع قولنج بلغمی و ریحی و عرق النسا و درد ران و پشت و امثال اینها نافع.

✅ و شیاف آن مسهل قوی است و خوردن برگ تازه آن مطبوخ مثل بقول اسهال شکم نماید و همچنین شاخه های آن و در استعمال برگ آن در امراض گفته اند که آن را بعد پختن ثمر آن بگیرند و در سایه خشک کرده با نشاسته و صمغ عربی آمیخته استعمال کنند به نحوی که خواهند و خوردن آن به قدردودرم اسهال سودا نماید.

✅ و چون آن را با انیسون و افتیمون و نمک هندی و صبر و ایارج فیقرا آمیزند در اسهال سودا قویتر گردد و.

ادامه دارد….
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁
‼️⚠️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال بلامانع بوده وگرنه لحاظ شرعی ناپسند است.

#حنظل
@makhzanoladviyah
🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁
✅بدن او عقرب گزید و او یک درم از آن بخورد و فی الفور شفا یافت.
📕 و بعضی نوشته اند که اعرابی را چند جا از بدن او مارگزیده در ساعت دودرم آن را بیاشامید و صحت یافت👌

✅ و پاشیدن آب پخته حنظل در خانه جهت کشتن کیک و منع تولد آن موثر .
✅و گویند آویزان کردن ریشه آن بر کمر جہت نزول آب در بیضه موثر است .
✅و گویند چون حنظل را از میان دو پاره نموده بر بدن اسبی🐎 که بر آن کنه بسیار باشد بمالند در دو سه مرتبه زایل گردد .

✅و باید که آن را در سردی شدید نخورند بهر آنکه در معده تا دیر بایستد و مغصب (درد شکم)و کرب(اضطراب) پیدا کند.

✅ وگاهی عمل معتد به نمیکند و مؤدی به سحج(خراشیدگی روده) میگردد.
✅ و نه در گرمی شدید استعمال کند زیرا که اجزای آن به سوی امعا و مقعد سرعت میکنند و گاهی نفث الدم و انفتاح دهان رگها و جریان خون پیدا می نماید .

✅و آن اوفق( شایسته ترین)ادویه مسهله است از برای صاحبان مزاجهای قویه و بدن های فربه و غلیظ الاخلاط.

✅ و شاربان آبهای غلیظ و شیر و پنیر و سرد بلغمی و مرطوب مزاجان و کسی که اراده استعمال کند باید که تنها نخورد .

✅بلکه با #مصلح آن که #صمغ عربی و #کتیرا و مقلی و نشاسته است هر یک مفرد و یا مرکب و با ادویه مناسبه دیگر نیز.

✅ و صمغ عربی مضعف فعل آن و کتیرا معین عمل آن است.👌

✅ و باید که بسیار باریک بسایند که جریشی(نیم کوفته) خشن آن بوجودآورنده مغصب (درد شکم) و سحج ( خراش روده )و تقطیع روده ها است به وجهی که قبلا گفته شد.

✅ و اصلاح آن به امور مذکوره نمایند و چون از آن اسهال افراط نماید در آب سرد 🛁نشینند و سردی هاو مرطبات و مقویات بیاشامند.

ادامه دارد…..
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀
‼️⚠️هرگونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال بلامانع بوده وگرنه از لحاظ شرعی ناپسند است

ادامه #حنظل
@makhzanoladviyah
🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁
✅و گاهی علاج آن به علاج خربق سیاه کرده میشود و در مقدار شربت آن اختلاف است چنانچه گویند از نیم درم تا یک درم.

✅ و گویند که زیاده از نیم درم استعمال نباید کرد و گویند از قیراط تا یک درم(۳/۵گرم).
✅ و از تخم آن نیم درم و از ریشه آن یک نیم دانگ و گویند دو کزمه و آن دوازده قیراط است.

✅ و این شربت تام برای قوی مزاجان است و گویند نیم درم به جهت قوی مزاج و دودانگ با ادویه.

✅ و گویند اکثر استعمال شحم آن نیم درم با سه او قیه ماء العسل است و گویند یک نیم دانگ با ادویه و گویند از دانگ تا نیم مثقال .

✅و بعضی کسان که تحمل شرب آن ندارند ایشان را تنها نباید داد .
✅و آن ردی به سر و معده و مغثی(تهوع آور) و مکرب است و گاهی مورث مغصب (شکم درد)و سحج (خراشیدگی روده)به شدت میگردد.

✅ و نیز برگ آن مضر امعا است❌ و #مصلح آن کتیرا و صمغ و نشاسته است .

✅و گویند #مصلح آن صمغ است فقط و مختار در آن کتیرا با روغن بادام و مغز پسته یا صمغ به این هر دو است.

📕 و ابن زهر گوید که برای اصلاح شحم حنظل مثل مغز #پسته چیزی نیست .👌

❌و آن مضر بدن های ضعیف است #مصلح آن رب میوه ها.
✅ #بدل آن به وزن آن خردل یا چهار دانگ عصاره قثا الحمار یا تخم بید انجیر .
✅و گویند بدل آن دو وزن آن حب النیل(تخم نیلوفر) و نیم وزن ان سقمونیا با مثل ان نمک هندی و ثلث ان حرمل.(اسفند)

✅ و بهتر آن است که بدل آن در اسهال تخم بیدانجیر یا غاریقون به مثل آن اختیار نمایند .
🆔⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀🍁🍀
‼️⚠️هر گونه کپی برداری از مطالب کانال فقط باذکر لینک کانال مجاز بوده وگرنه از لحاظ شرعی اشکال دارد

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.