خراطین

خراطین

#خراطین
👈به ترکی:سقولیجان.
👈به عربی شحم الارض.
👈به فارسی: زغار وکرم گل خورده و کرم زمین.
➰آن کرم دراز وسرخ رنگ است .
✔️گرم وتر دراول و.
گویند: گرم وخشک درسوم .
وگویند خشک دردوم و در آن رطوبت غرویه است.
➰اگرتازه آنرا کوفته وبر #جراحت #اعصاب وقطع آن ضماد کنند و سه شبانه روز ببندند وباز نکنند جهت پیوسته شدن وجوش خوردن جراحت مفید واقع میشود.

✔️جهت #استحکام #مفصلی که از خود حرکت کرده باشد و #ضربه و #تسکین ورمها نافع است.
➰گیلانی گوید
اگر آنرا درروغن زیتون کهنه بجوشانند تاآنکه پخته شود وآن روغن را بر #داءالثعلب(بیماری که باعث ریزش موشود)بمالند وادامه دهند دربرطرف کردن آن عجیب است.
✔️ضماد آن جهت #ورم #حلق ومنع نزلات مفید است .
➰وجوشانده آن درروغن کنجد جهت #سرفه کهنه و #خناق(بیماری حلق وگلو)مفید است.
✔️اگر با پیه مرغابی بجوشانند ودر#گوش بچکانند درد آنرا تسکین میدهد.
➰طلای آن با زفت وبرگ کدو جهت بزرگ کردن آلت مردانه بسیار موثراست.
✔️طلای آن جهت #بواسیر و#نزف الدم(روان شدن خون)و#شقاق مقعد بی نظیر است.
➰چون بسایند و با روغن کنجد یا زنبق یا زیتون آمیخته و بر آلت طلا نمایند وبعد ماساژ آن بادست ،آلت را درشت ودراز گرداند.واین کار را درمدت کوتاهی نماید.

✔️درخوردن وطلا کردن جهت #قوت باه (نیروی شهوت جنسی)وتهییج باه بی نظیر است.
➰خوردنش مضر❌اعصاب ،مغز،ومعده است و
مصلح آن⬅️روغن گاو یا روغن بادام.
بدل آن⬅️درضماد #مقوی باه زالو است.

مقاله های مرتبط :
جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.