خربزه

خربزه

🌺🍃🍃🌺🍃🍃🌺🍃🍃🌺
@makhzanoladviyah

#خربزه

👈خربزه اسم فارسی است .و به عربی⏪ فرلوک
👈 و به هندی👈 خر پوزه کهر بوجه چیمری و دنگرا گویند ✍️خربزه در زمان قدیم به این لذت و لطافت و شیرینی نبوده است.

👈جالینوس گوید✍️:خربزه معروف به غثا نضیج است.

👈و بعضی گویند ✍️میوه ی نوعی از قثا است که گیاه ان از زمین جدا نمیشود و در اشکال و رنگ ها و اسامی مختلف وجود دارد مثل ⬅️بخاری سمرقندی دارابی گرمک ملیون و باپزه که انواع ان ریز و درشت و طبع انها به هم نزدیک است .
👈و در همه ی انها رطوبت است 💦نوعی خربزه کوچک و دایره🏵 و خط دار که به سرخی و زردی است و ان را شمامه گویند.
👈 در خانواده ی دستنبویه است .

👈خربزه هر چه شیرین تر لطیف تر و نازک تر باشد بهتر است و کوچک ان کم خاصیت است.
👈طبیعت ان⬅️ در حرارت معتدل و در دوم تر و شیرین ان گرم در وسط درجه دوم..
👈 و گرمک ان⬅️ در گرمی و تری معتدل و کوچک ان سرد در اول و تر در دوم
⚡️خربزه ی شیرین حرارت دارد 🔥و سنگینی در ان نیست و هر چه اب خربزه بیشتر باشد طبعش به اب نزدیک تر است.

⚡️بوعلی فرماید:✍️خربزه سرد در اول ثانی و تر در اخر گفته و شیرین ان که پخته باشد لطیف است.

@makhzanoladviyah
🌺🌺🌺
⚡️گیلانی گوید:✍️خربزه در زمین میروید و اگر مزه ی ان مایل به شیرینی باشد سردی و تری ان کمتر است.
⚡️و نوع صیفی ان که⬅️ در بین مردم معروف به اصفر است سردی و تری کمتری دارد پس خربزه اگر ✅خیلی شیرین باشد سردی تری ان کمتر از بقیه هست.

⚡️نوع زرد و شیرین ان سریع تر تولید صفرا میکند مخصوصا اگر ⬅️در گرسنگی خورده شود و باید انچه نزدیک به تخم هست خورده شود.

⚡️بوعلی فرماید✍️:خربزه پخته لطیف

⚡️و خام ان ⬅️غلیظ و در مزاج خیاراست .

⚡️پخته ی نرم ان⬅️ تولید خلط رقیق مایی(آبی) کند و مفتح قوی است.
⚡️ و ملیون یعنی گرمک 🏵بهتر از سایر انواع است.

⚡️ ولیکن در ادرار پاک کنندگی کمتری دارد اما در انحدار مواد از روده سریع تر است.

⚡️گوشت ان⬅️ منضج پخته و غیر پخته هر دو جالی(پاک کننده) و نیز جلای بدن از خارج کند اگر بر بدن بمالند.
⚡️و به سبب مائیتی که دارد رطوبت سر و بدن کند و نیز بدن را فربه نماید.
@makhzanoladviyah
🌺🌺🌺
⚡️شیر افزا عرق اور 💦و ادرار اور است و سنگ شکن کلیه و مثانه و افزایش قوه ی باه .
⚡️و نیزبه قول شیخ 📚سریع تبدیل به خلط غالبی میشود که در معده است.
⚡️و میل ان در تبدیل به بلغم بیشتر از صفرا است اما به سمت سودا نرود.

⚡️گیلانی دلیل بر گفته ی شیخ اورده و گفته است✍️ که طبع خربزه نزدیک به بلغم است.
✅پس استحاله (از حالی به حالی گردیدن) به بلغم کند نه صفرا و تبدیل به سودا هم بسیار اندک است .

⁉️اما اگر سوداوی ها ان را بخورند در ایشان اخلاق سودا ظاهر شود .زیرا⬅️ رطوبت ان سودا را برای تبخیر و نرم شدن اماده کند .

⚡️خربزه ملون چون مائیت زیادی در ان نیست دیر هضم است. و تولید اسهال و استفراغ کند.

⚡️ مگر انکه با⬅️ جوف درون ان خورده شود تا خلط موافق تولید کند و میتوان با ان طعام دیگری هم میل کرد.
❌ اما خربزه را نباید همراه طعام دیگری خورد چون باعث تهوع میشود بهر انکه ⬅️در فم معده به هم میرسند.

❌.و سستی و ضعف ایجاد کنند پس خربزه را باید بین دو غذا خورد.
❌. و در گرسنگی شدید نباید خورده شود چون باعث فساد گردد ❌
@makhzanoladviyah
🌺🌺🌺
✅و به دلیل حرارت معده ی دموی و صفراوی خوردن خربزه باعث رمد (درد)چشم 👁شودو

✅ ناشتا خوردن ان ⬅️باعث تب صفراوی

⚡️و بعد از صبحانه باعث تخمیر و

❌ با غذاهایی مانند پنیر و شیر🍺🧀 🧀و نان فطیر باعث سده و مضر کلیه و مولد بلغم شود❌

✅.و نافع گرم مزاجان است اما نباید با ناهار خورده شود و باید بعد از ان ⬅️سکنجبین 🍷یا سرکه🍶 بخورند یا گلقند.

✅. یا کندر یا مربای زنجبیل مخصوصا با خربزه ی غیر شیرین تا تبدیل به بلغم نشود.

⚡️ و نیز بعد از خوردن❌ خربزه نخوابند 😴❌

⚡️و حرکت ملایم کنند و نیز میتوان بعد از ان کمی انار ترش بمکند 🍎
✅اگر در گرسنگی خربزه خورده شود و بعد از ان غذایی نخورند به تب دچار شوند.

⚡️اما مستطیل ترش ان ⬅️نیاز به مصلح ندارد چون خودش به عنوان دوا خورده میشود و برای تب مفید است.
⬇️⬇️⬇️
@makhzanoladviyah
🌺🍃🍃🌺🍃🍃🌺🍃🍃🌺

⚠️‼️‼️کپی برداری از مطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال بلا مانع بوده در غیراینصورت ازلحاظ شرعی حرام است.

🌺🍃🍃🌺🍃🍃🌺🍃🍃🌺
@makhzanoladviyah
ادامه👈 #خربزه

⚡️شیخ فرماید ✍️:خربزه در معده فاسد شود تبدیل به طبیعت سمیه کند و اضطراب و دل شوره پدید اورد البته ⬅️زمانی که ناشتا خورده شود.

⚡️اگر پوست ان را بر فرق سر 🤕گذارند اورام دماغ👃 را نفع دارد

⚡️و بوییدن ان ⬅️خواب اور است😴 و اگر پوست را بر پیشانی ضماد کنند جلوی اسیب به چشم 👁را گرفته.

⚡️ و اگر گوشت ان بر ورم چشم 👁ضماد کنند درد را ارام کند .

⚡️و نیز در داروهایی مثل ⬅️مصطکی و سنبل الطیب داخل کرده جهت ورم های گرم استعمال کنند و

⚡️ ضماد ان با ⬅️بوره جهت کبودی و لک و پیس نافع است.

⚡️ خربزه پاک کننده ی پوست است مخصوصا اگر با ⬅️روغن گندم 🌾خمیر کرده و در افتاب 🌞خشک کنند جهت لک و پیس نافع است .
@makhzanoladviyah
🌺🌺🌺

⚡️و پوست ان را اگر خشک کرده کوبیده و الک کنند و با ان صورت و بدن را بشویند🛁 چرک را پاک کند

⚡️و در حمام بمالند رنگ چهره را صاف کند و اگر با عسل 🍯ضماد کنند زخم های پر چرک را نفع دارد.

⚡️اشامیدن دو درم پوست خشک ان جهت⬅️ شکستن سنگ نافع و اگر پوست خشک کرده ان در افتاب🌞 را در دیگ گوشت انداخته شود گوشت را نرم کند .

⚡️شیخ فرماید✍️:ریشه ی خربزه مجفف(خشک کننده) است و یک مثقال از ان با اب گرم تهوع اور است.

⚡️ و ضمادش با⬅️عسل زخم های بد و زشت را نافع.
⚡️ و نیز ریشه ی تازه ی ان را کوفته و پخته و با اب عسل بخورند تهوع اور است
⚡️. اما جهت استفراغ صفرا ریشه ی خشک ان شش قیراط در اب 💧جوشانده و بعد غذا🍲 بخورند و مقدار شربت ان تا دو درم است.
⚡️تخم خربزه به طبیعت همان خربزه ای است که از ان گرفته شده.
⚡️ شیخ فرماید✍️ :تخم خربزه را اگر خشک کنند بدون رطوبت شود و خشک در اول است و نیز مفتح و جالی است .
⚡️و جلای قوی تر و مفتح سده ی کبد و کلیه و مثانه.

⚡️ و پاک کننده ی روده کلیه و مثانه و نافع زخم هایی است که از جهت خارج شدن سنگ از مجاری باشد کمک به⬅️ حرکت دارو به سمت کبد و مجاری ادراری کند .

⚡️نوشیدن شیره ی ان⬅️ نافع سرفه های گرم و کهنه و درد سینه که از ورم حار باشد و ملین حنجره و حلق و

⚡️ مفید برای خونریزی ❣️که از بخار داروهای گرم باشد به غایت نافع است.
@makhzanoladviyah
🌺🌺🌺

⚡️گیلانی گوید✍️ در شرح مفردات قانون امده است که زنی با خونریزی زیاد از رحم که با خوردن ادویه گرم مثل جوز بوا و بسباسه عارض شد و من با شیره ی تخم خربزه و شربت انار شیرین معالجه کردم.💯

⚡️مالیدن پوست کوبیده ی ان با⬅️ سبوس گندم🌾 جهت مخملک مجرب است .

⚡️و تخم ان با گوشت ان بدون صاف کردن اگر با ارد گندم یا باقلا یا جو ترکیب شود و در افتاب 🌞خشک و بعد سابیده و با ان سر را بشویند شوره و پوسته سر را پاک کند.

⚡️تخم خربزه مضر❌ طحال و پیران 👴👵و سرد مزاجان است.
⚡️ و مصلح ان ⬅️عسل بنفشه اب بادیان.

⚡️ و افراط در ان مضر❌ احشا بدن و مصلح ان⬅️ عصاره ی زرشک 🍷و شربت ان از دو تا پنج درم است.

⚡️ و بدل ان ⬅️تخم خیار یابادام شیرین یا چلغوزه است.

⚡️بخور پوست و تخم ان با هم جهت ورمی که از سرمازدگی و برف 🌨در چشم 👁پدید آیدبسیار نافع💯

⚡️ و نیز اگر به علت سردی هوا🌨 ادرار در مجاری بند آید نافع است .

⚡️مخصوصا که تخم ان را با ریشه های ان در پوست ان گذاشته و خشک کنند چنانچه رسم بعضی ایرانیان است.
👇👇👇
@makhzanoladviyah
🌺🍃🍃🌺🍃🍃🌺

⚠️‼️⚠️کپی برداری ازمطالب کانال فقط با ذکر لینک کانال مجاز بوده در غیر اینصورت از لحاظ شرعی حرام است.⛔️⛔️⛔️

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.